Aktuální výzvy pro druhé čtvrtletí

Většina programů přijímala žádosti o podporu z fondů EU do konce letošního března. Následující přehled shrnuje otevřené výzvy pro druhé čtvrtletí 2005.

Společný regionální operační program (SROP): 31. března skončilo další kolo přijímání projektových žádostí – rozsah otevřených opatření se v jednotlivých regionech soudržnosti lišil, a to v závislosti na výsledcích minulých kol výzev. Kraje současně přijímaly grantové akce do grantových schémat SROP, termíny pro předkládání projektů byly individuální podle konkrétních podmínek grantových schémat. V druhém čtvrtletí bude probíhat hodnocení a výběr shromážděných projektů. Aktuální informace o výzvách jsou k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz odkazech Strukturální fondy a SROP.

OP Průmysl a podnikání: Systém průběžných výzev umožňuje žadatelům o podporu předkládat projekty nepřetržitě i ve druhém čtvrtletí. K 30. březnu byl znovuvyhlášen program ROZVOJ, a to ve formě kolové výzvy (nikoli již kontinuálním systémem). Sběr žádostí bude probíhat od 1. 5. do 31. 7. 2005. Poté budou všechny projekty vyhodnoceny a v průběhu 3 až 4 měsíců (v závislosti na počtu žádostí) vyhlášeny ty, které budou moci získat dotaci z omezených finančních zdrojů (zhruba 310 mil. Kč). S ohledem na limitované prostředky bude mít program ROZVOJ proti původní verzi užší zaměření a přísnější podmínky:

– cílem bude podpořit rozsáhlejší rozvojové podnikatelské projekty ve vybraných odvětvích české ekonomiky, které mají předpoklady pro významný růst, přispívají k jejímu zvýšenému zapojení do mezinárodní obchodní výměny a svou výkonností pozitivně působí na celkový ekonomický růst,

– příjemcem podpory bude malý a střední podnikatel, působící ve vymezených OKEČ, které budou oproti pozastavenému programu ROZVOJ zúženy,

– výše podpory bude snížena na max. 30 % uznatelných nákladů, resp. 40 % u žadatelů z nejpostiženějších regionů vyjmenovaných v usnesení vlády č. 722/2003, a to v rozmezí zhruba 1,5 až 6 mil. Kč,

– uznatelnými náklady již nebudou použité stroje a zařízení ani stavební práce.

Bližší informace o podmínkách jednotlivých programů podpory pro podnikatele jsou na www.mpo.cz odkaz OPPP.

OP Infrastruktura: V druhém čtvrtletí budou probíhat výzvy pro dopravní sekci programu. Jde o opatření týkající se modernizace a rozvoje dopravní infrastruktury celostátního významu a zabezpečení ochrany životního prostředí na dopravní síti. Projekty lze předkládat až do 30. září 2006. Ostatní opatření, například na podporu kombinované dopravy, nebo zavádění alternativních paliv byla vyhlášena v březnu. Skončil rovněž termín pro předložení projektů v rámci třetí priority na podporu životního prostředí (15. března). Státní fond životního prostředí předpokládá vyhlášení další výzvy až ve druhém pololetí roku 2005.

Podrobnosti k realizaci programů včetně znění vyhlášených výzev najdete na www.evn.cz, www.sfzp.cz a www.mdcr.cz odkazech Fondy EU a Strukturální fondy.

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství: Páté kolo příjmu žádostí potrvá do 8. dubna a týká se následujících oblastí podpory:

– investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků (kromě strojů pro zemědělskou výrobu),

– zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing,

– lesní hospodářství,

– posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí (kromě projektů typu LEADER+ podpory pozemkových úprav),

– rybářství.

Žádosti budou opět přijímány na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Opavě.

Podrobné informace o programech získáte na www.mze.cz odkazy Dotace a podpory/Operační program zemědělství, popř. na www.szif.cz odkaz Operační program RVMZ.

OP Rozvoj lidských zdrojů: Pro druhé čtvrtletí jsou vyhlášena například grantová schémata Ministerstva práce a sociálních věcí (Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti) a úřadů práce v rámci nadregionálního grantového schématu Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací. Žádosti je možné podávat do 29. dubna do 12.00 hod. U výzev pověřených regionálních úřadů práce je však nutno respektovat individuální termíny příjmu žádostí (duben 2005). Podrobné informace o termínech i podmínkách výzev jsou na www.esfcr.cz odkazu Výzvy.

Oficiální server Ministerstva pro místní rozvoj www.strukturalni-fondy.cz nabízí další aktuální informace o veškerých programech podpory z fondů EU včetně kontaktních údajů a množství souvisejících dokumentů a publikací.

Připravil Odbor Rámce podpory Společenství MMR ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *