AUDIT HOSPODAŘENÍ OBCÍ

ZA ROK 1999 Podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších úprav, § 20 odst. 3, je uložena obcím povinnost dát přezkoumat okresním úřadem nebo auditorem hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. Výsledek přezkoumání je nutno předložit obecnímu zastupitelstvu spolu s vyúčtováním...

ZA ROK 1999

Podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších úprav, § 20 odst. 3, je uložena obcím povinnost dát přezkoumat okresním úřadem nebo auditorem hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok.

Výsledek přezkoumání je nutno předložit obecnímu zastupitelstvu spolu s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Stejná povinnost je uložena dobrovolným svazkům obcí (DSO).

Ministerstvo financí ČR v souvislosti s podklady vyžádanými ke státnímu závěrečnému účtu za rok 1999, jehož součástí je finanční vypořádání územních orgánů se státním rozpočtem za rok 1999, požadovalo ke dni 31. května 2000 předložení výsledků provedeného přezkoumání hospodaření obcí za rok 1999.

U přezkoumání prováděného pracovníky okresních úřadů se z velké části jedná o pracovníky kontrolního oddělení finančního referátu, posílené o pracovníky oddělení rozpočtů OkÚ a účtárny. Pracovníci okresního úřadu mimo to provádějí přezkoumání na vyžádání i u přímo řízených rozpočtových a příspěvkových organizací.

V malých obcích probíhá kontrolní činnost zpravidla jeden den, ve větších obcích 2-3 dny a kontrola ve městech trvá 1-2 týdny. V některých případech se jedná o značný počet obcí (až 197 + DSO), kde vykonává přezkoumání hospodaření zhruba 2-5 pracovníků.

Při přezkoumání hospodaření je postupováno podle Metodického pokynu vydaného Ministerstvem financí čj. 124/92 785/1998 ze dne 29. 12. 1998. V odůvodněných případech však bylo nutno rozšířit přezkoumání hospodaření nad rámec těchto základních požadavků.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

o na úseku inventarizace a evidence majetku

– roční výkaz aktiv a pasiv nesouhlasí s inventární knihou a výpisy peněžních ústavů, ve výkazu aktiv a pasiv nejsou uváděny nedoplatky místních poplatků, nezaplacené faktury, které obec zaeviduje v knize faktur ke konci roku,

– evidence hmotného investičního a drobného hmotného investičního majetku nesouhlasí s vnitroorganizační směrnicí schválenou zastupitelstvem,

– majetek není označen inventárními čísly a na inventurních soupisech není uváděna cena za jednotku,

– neúplné dokladové a fyzické inventury

– neúplné ocenění a inventarizace pozemků.

o na úseku rozpočtového hospodaření

– u menších obcí nebyla obecními zastupitelstvy přijata pravidla rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu obce na příslušný rok,

– celková úroveň sestavování rozpočtu a používání rozpočtové skladby, účtové osnovy a postupů účtování je přímo úměrná velikosti obce, u měst a větších obcí se mohou tyto činnosti charakterizovat jako uspokojivé až dobré, u malých obcí jsou většinou neuspokojivé,

– malé obce neprovádějí rozpočtové změny vůbec anebo upravený rozpočet nesestavují. Rozpočtové změny nejsou projednávány v obecním zastupitelstvu, není zveřejňován návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok před projednáním v obecním zastupitelstvu, aby se k němu mohli občané obce vyjádřit (není svoláváno 4x ročně).

o na úseku vedení účetní evidence

– chybné účtování prodeje hlasovacích práv k akciím,

– chybné zaúčtování půjček a úvěrů,

– inventarizace pokladní hotovosti se neprovádí 4x ročně, jsou nedostatky v evidenci příjmů a výdajů peněžních hotovostí v pokladnách obcí, stanovený pokladní limit je překračován, nejsou vykazovány denní zůstatky v pokladní knize,

– pokladní knihy nejsou orazítkované, podepsané starostou, není uvedena výše limitu schváleného zastupitelstvem obce, kontroly pokladny nejsou prováděny formou zápisu, ale jsou pouze podepsány členy finanční komise bez uvedení výčetek finanční hotovosti.

o ostatní zjištěné závady

– jsou podceňována zadávání veřejných zakázek,

– pouze formální nebo vůbec žádná činnost kontrolních a finančních komisí. Tyto komise působí jako kontrolní orgány obce a jsou oprávněné kontrolovat tvorbu rozpočtu a jeho plnění, provádění rozpočtových změn a opatření.

U malých obcí není činnost žádná a její členové jsou využíváni k jednorázovým dílčím akcím (kontrola pokladny, inventarizace, sestavení rozpočtu), není prováděna kontrola činnosti komisí ze strany starosty nebo obecní či městské rady. Zhruba asi u poloviny větších obcí je činnost komise celkem pravidelná a členové jsou pověřováni úkoly v celé oblasti finančního hospodaření a hospodaření s majetkem.

– existují nedostatky při uzavírání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti,

– v některých případech se vyskytují nedostatky v poskytování odměn (včetně jednorázových mimořádných odměn) uvolněným a neuvolněným funkcionářům obecních úřadů,

– chybné postupy se projevují s rozvojem nových forem hospodaření a nakládání s finančními prostředky obcí, které se promítají i do jejich účetnictví, například otázka správného zúčtování finančních operací spojených s kapitálovým životním pojištěním obcí znějící na jméno starosty či jiného člena obecního zastupitelstva.

V souhrnu lze konstatovat: u měst a obcí se hospodaření s finančními prostředky v oblasti účetnictví v roce 1999 oproti roku 1998 zlepšilo, na zjištěné nedostatky je brán větší zřetel než dosud (i díky kontrole při přezkumu hospodaření důsledně zaměřené na předchozí nedostatky a jejich odstranění) a až na malou část obcí je dbáno, aby nedocházelo k jejich opakování.

ODSTRAŇOVÁNÍ NEDOSTATKŮ

[*] Ve většině případů je součástí auditu 1999 kontrola nebo namátková kontrola odstranění nedostatků zjištěných při auditu za rok 1998.

[*] Některé závady drobnějšího charakteru jsou odstraňovány při kontrolách v průběhu roku.

[*] Zjištěné závady v účtování k 31. 12. 1999 jsou uváděny v záznamech o provedeném auditu včetně způsobu nápravy a pracovníci finančních referátů okresních úřadů ověřují, zda a jak jsou realizována opravná opatření.

[*] V některých případech je u obcí s jejich souhlasem prováděn tzv. „předaudit“ ve druhé polovině sledovaného roku, s cílem upozornit na nedostatky v období, kdy je lze ještě včas odstranit.

[*] Výsledky auditu jsou projednávány se starosty a následně na jednání obecního zastupitelstva. V některých případech je celková zpráva o výsledcích přezkoumání s nejčastěji se vyskytujícími závadami rozesílána všem obcím a městům okresu.

[*] Po skončení auditů pořádají některé finanční referáty školení účetních pracovníků měst a obcí formou porad.

[*] Některé okresní úřady požadují od obcí písemné sdělení, kdy obecní zastupitelstvo projednalo výsledek přezkoumání a jaká byla přijata opatření k nápravě.

DOBROVOLNÉ SVAZKY

Okresní úřady provedly přezkoumání hospodaření i u DSO. Dobrovolné svazky obcí také nemají, stejně jako obec, povinnost oznámit okresnímu úřadu výsledek přezkoumání auditorem, to znamená, že OkÚ nemá přehled o takto provedených přezkoumáních hospodaření a uvedené číslo je s největší pravděpodobností nižší, tak jako v případě obcí. Základním zjištěným nedostatkem je skutečnost, že DSO nemají zpracovány vnitřní předpisy pro evidenci majetku.

ZÁVĚRY

Oblast majetku obcí je opět nejproblematičtější, nejčastěji chybí včasné ohodnocení, správné zatřídění, zaevidování a vykázání např. pozemků obcí, nedokončených a dokončených investic, finančních investic, pohledávek aj. V řadě případů nemají obce úplné informace o stavu a hodnotě obecního majetku, který spravují.

Vzhledem k tomu, že zákon o obcích neukládá povinnost oznámit nebo postoupit kopii odsouhlaseného výsledku hospodaření provedeného nezávislým auditorem, nemůže kontrolní oddělení finančních referátů přesně sdělit u kolika městských a obecních úřadů nebo dobrovolných svazků obcí byl audit proveden.

Okresní úřady jsou informovány pouze v těch případech, kdy města, obce nebo DSO na základě vlastního rozhodnutí zašlou na vědomí zprávu o provedeném auditu nezávislým auditorem nebo jsou okresní úřady informovány pouze ústně. V opačném případě okresní úřad obec vykazuje jako s neprovedeným přezkoumáním hospodaření.

Okresní úřady doporučují: sestavit organizační směrnice, kde by byl určen oběh písemností a účetních dokladů, podpisová práva, dispozice s majetkem obce, stanovení, schválení obecním zastupitelstvem a dodržování limitu pokladní hotovosti, vnitroorganizační směrnici k inventarizaci a členění majetku. Doporučují obnovit doklady o hmotné odpovědnosti.

S účinností od ledna 2001 vstoupí v platnost nově připravovaná vyhláška o auditu, která by měla sjednotit postupy prací.

NOVÁ LEGISLATIVA

Nový zákon o obcích číslo 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 zajistí větší přehlednost a průhlednost přezkumu hospodaření jednotlivých obcí a DSO, ale zároveň bude požadovat větší důslednost na straně okresních úřadů, které budou moci za nepožádání o přezkoumání hospodaření udělovat sankce.

Zákon nabude účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000.

Citace ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb.:

[*] § 42 odst. 1: „Obec dá přezkoumat příslušným okresním úřadem nebo auditorem hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok“.

[*] odst. 2: „Obec může v průběhu kalendářního roku požádat okresní úřad nebo auditora o provedení mimořádného přezkoumání svého hospodaření“.

[*] odst. 3: „Ve městech Brno, Ostrava a Plzeň přezkoumává hospodaření městského obvodu nebo městské části magistrát tohoto města a hospodaření města Ministerstvo financí, pokud si město nedá přezkoumat své hospodaření auditorem“.

[*] odst. 4: „Náklady na přezkoumání hospodaření auditorem uhradí obec ze svých rozpočtových prostředků“.

[*] § 45 odst. 1: „Jestliže obec nepožádá o přezkoumání svého hospodaření za uplynulý rok okresní úřad do 31. ledna a ani v tomto termínu neobjedná přezkoumání svého hospodaření auditorem, může jí okresní úřad uložit pokutu do výše 100 000 Kč v řízení podle zvláštního zákona (zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.) Přezkoumání hospodaření v takovém případě provede okresní úřad“.

[*] odst. 2: „Oprávnění okresního úřadu uvedené v odstavci 1 přísluší, pokud jde o města Brno, Ostrava a Plzeň, Ministerstvu financí nebo jím pověřenému finančnímu úřadu“.

[*] odst. 3: „Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu“.

[*] § 103 odst. 4: „Nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak, starosta a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§ 42)“.

Stejná pravidla budou platit i pro DSO.

DAGMAR NÁDVORNÍKOVÁ,

vedoucí oddělení analýzy

odboru územních rozpočtů MF ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *