Budoucnost regionálních drah

Budoucnost regionálních drah Provozování regionálních tratí v současnosti nepředstavuje významný podíl na dopravních výkonech české železniční soustavy. Je na nich realizován objem asi 2 % výkonů v nákladní železniční dopravě a zhruba 10 % výkonů ve veřejné osobní drážní dopravě. Svou délkou...

Budoucnost regionálních drah

Provozování regionálních tratí v současnosti nepředstavuje významný podíl na dopravních výkonech české železniční soustavy. Je na nich realizován objem asi 2 % výkonů v nákladní železniční dopravě a zhruba 10 % výkonů ve veřejné osobní drážní dopravě. Svou délkou představují přes 3200 km, to jest asi třetina délky celé sítě.

Vzhledem k nízké potřebě pracovních výkonů, nutných k zabezpečení provozování dráhy a drážní dopravy z důvodů jednoduchých provozních poměrů stejně jako používání jednoduchých, provozně levných technik a technologií tyto tratě nejsou až na výjimky zpravidla ztrátové.

Avšak příjmy z těchto tratí zpravidla nezajistí reprodukci použitých základních prostředků, jak v oblasti infrastruktury, tak zejména ve vozidlovém parku pro osobní dopravu. Dopravní význam těchto tratí velmi závisí na velikosti zátěžových proudů v osobní dopravě, a zejména v nákladní dopravě.

Vyčlenění

Regionální dráhy byly vyčleněny ze sítě celostátních drah na základě § 60 odstavec 1 a odstavec 2 zákona číslo 266/1994 Sb., o dráhách, a to ve lhůtě do jednoho roku od účinnosti zákona, to jest do 31. prosince 1995. Seznam regionálních drah byl schválen usnesením vlády číslo 766 ze dne 20. prosince 1995 a byl uveden v příloze k tomuto usnesení.

V souladu s ustanovením zákona o dráhách byl tento seznam rovněž zveřejněn v Obchodním věstníku, číslo 4, ročník 1996.

Při vyčlenění regionálních drah byly vztahy především v úvahu podmínky dané zákonem o dráhách, tzn. že do seznamu nebyly zařazeny ty tratě, které tvoří součást systému mezinárodních železničních magistrál. Jedná se o dodržení ustanovení mezinárodních smluv – dohodu AGC popřípadě dohodu AGTC (mezinárodní trasy pro kombinovanou dopravu), kterými je Česká republika vázána.

Zařazení do kategorie

Ani v současné době není vyloučeno seznam regionálních drah doplnit, popřípadě některou regionální trať převést do kategorie celostátní dráhy.

Podle ustanovení § 3 odstavec 2 zákona o dráhách rozhoduje o zařazení železniční dráhy do příslušné kategorie dráhy a o změnách tohoto zařazení drážní správní úřad, kterým je v případě dráhy celostátní a regionální Ministerstvo dopravy a spojů po dohodě s Ministerstvem obrany.

Řízení o změně kategorie celostátní nebo regionální dráhy by probíhalo podle správního řádu za účasti všech neopominutelných účastníků, to jest zejména vlastníka dráhy, provozovatele dráhy, dopravce na takové dráze, Ministerstva obrany i regionálních úřadů státní správy.

České dráhy neprovozují všechny regionální dráhy, pět tratí je pronajato čtyřem různým společnostem. Regionální tratě Sokolov – Kraslice státní hranice, Trutnov – Svoboda nad Úpou provozuje společnost Viamont, tratě v údolí Desné – tedy Šumperk – Sobotín a Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou provozuje pro Sdružení obcí Desná společnost Stavební obnova železnic a trať Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem provozuje společnost Ostravskokarvinské doly – Doprava.

Změna postavení

Společenský názor na provozování těchto tratí jiným provozovatelem než České dráhy je vesměs pozitivní. V budoucnosti se očekává v návaznosti na proces transformace Českých drah na obchodní společnost, samostatně podnikající na dopravním trhu České republiky a Evropy, jistá změna postavení regionálních drah.

Úkolem státu zůstane vytvořit podmínky pro rozvoj dopravního systému uspokojujícího potřeby společnosti a fungujícího s maximálním uplatněním tržních mechanismů. Proto je nutné vytvořit harmonizované tržní prostředí, v němž se dopravci různých druhů dopravy uplatňují na základě rovných výchozích podmínek konkurence.

Základním aspektem rovných podmínek konkurence je stejná míra zahrnování různých složek nákladů, a to náklady na vlastní provozování dopravy, náklady na dopravní cestu (úhrada za užívání infrastruktury), náklady na bezpečnost a řízení provozu, úhrada škod z nehod a z poškozování životního prostředí.

Obchodní společnost České dráhy po jejich transformaci bude plnit úlohu národního železničního dopravce, který zajišťuje celoplošné fungování železničního systému. Vedle ní by se měli postupně uplatňovat další železniční dopravci ve vhodných věcných a územních segmentech trhu včetně regionálních drah.

První krok

Připravovaný zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona číslo 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, odstartuje transformační krok k přeměně státní organizace České dráhy na prosperující obchodní společnost. Na tento krok budou navazovat další kroky v oblasti možné změny vlastnictví infrastruktury dráhy ze státu na kraje, což se bude dotýkat především dalšího osudu regionálních drah.

Rovněž vlastní obchodní společnost České dráhy bude podléhat vývoji – například lze uvažovat o zakládání dceřiných společností, zaměřených na specifické druhy podnikání v drážní dopravě, o vstupu cizího kapitálu a vzniku nových společných podniků a podobně.

Rovněž není vyloučeno partnerství samosprávy kraje a obchodní společnosti České dráhy při dalším provozování dopravně významných regionálních drah.

Nové instituty

Nezaujme-li ovšem regionální dráha v dopravním systému regionu, ve kterém se nachází, odpovídající roli při zabezpečování dopravní obslužnosti, nebo ukáže-li se obnova infrastruktury dráhy natolik nákladná, že požadované investice jsou prakticky nenávratné, budeme se muset smířit s nezbytností zastavit na takovéto trati drážní dopravu.

Novelizovaný zákon o dráhách zavedl pro tyto případy nové instituty „omezení drážní dopravy“ a „zastavení drážní dopravy“, které stanoví přesný správní postup úřadů státní správy i zúčastněných institucí v uvedených případech.

Lze očekávat, že další osud některých regionálních drah bude především v rukou nově konstituované krajské samosprávy.

– to –

FOTO ARCHÍV