BYTOVÁ VÝSTAVBA 1995-1998

Statistika bytové výstavby sleduje od roku 1995 v rámci úhrnné bytové výstavby jednak byty vznikající ve "stavbách pro bydlení", což jsou standardní bytové domy a rodinné domy, jednak byty vznikající "ostatními formami výstavby". Za celé čtyřleté období 1995-1998 bylo v České republice dokončeno...

Statistika bytové výstavby sleduje od roku 1995 v rámci úhrnné bytové výstavby jednak byty vznikající ve „stavbách pro bydlení“, což jsou standardní bytové domy a rodinné domy, jednak byty vznikající „ostatními formami výstavby“.

Za celé čtyřleté období 1995-1998 bylo v České republice dokončeno celkem 66 420 bytů, z toho ve stavbách pro bydlení 58 772 (88,5 %) bytů, a 7648 bytů vzniklo jiným způsobem. Intenzita bytové výstavby v přepočtu na 1000 obyvatel postupně mírně rostla, v průměru sledovaných čtyř let dosáhla hodnoty 1,61, z toho 1,42 ve stavbách pro bydlení. V mezinárodním srovnání je to však pouze zhruba třetinová hodnota dokončených bytů na 1000 obyvatel. Počet bytů dokončovaných ve stavbách pro bydlení se zvyšoval pravidelně, ostatní byty vznikaly nerovnoměrným tempem.

Byty vznikající v nové bytové výstavbě se člení na klasickou novou bytovou výstavbu bytů v rodinných domech a v domech bytových, a na další formy, označované zpravidla jako netradiční. Jsou tím míněny byty vznikající v nástavbách, přístavbách nebo vestavbách existujících rodinných a bytových domů, dále byty vznikající výstavbou domovů – penzionů a konečně byty vznikající v nebytových objektech. Nově sem jsou zahrnovány i adaptace nebytových prostor na byty. Úhrn všech těchto bytů tedy dnes představuje nově vznikající bytový fond.

Prvním důležitým poznatkem nové bytové výstavby je značný význam bytové výstavby formou přístaveb, nástaveb, eventuálně vestaveb nových bytů v existujícím bytovém fondu. Tato forma bytové výstavby byla poměrně obvyklá u rodinných domů. U bytových domů bývala velkou výjimkou. A právě zde došlo v minulých letech k důležitému zlomu. V letech 1995-1998 bylo v rodinných domech dokončeno celkem 33 838 bytů, z toho 23,3 % formou přístaveb, nástaveb, eventuálně vestaveb ve stávajícím fondu rodinných domů.

V bytových domech bylo dokončeno 24 934 bytů, z toho rovněž 23,3 % uvedenými netradičními formami výstavby. Významné na tom však bylo, že podíl takto vznikajících bytů rostl od 8,7 % v roce 1995 postupně na 18,3 %, 30,5 % a v roce 1998 byl 27,0 %.

Sociologicky zajímavý bude další vývoj bytového fondu v domovech – penziónech. V něm se bude promítat postoj společnosti k bydlení zejména seniorů, zda mají bydlet nadále klasicky v hromadné bytové zástavbě, byť s diferencovanými bytovými jednotkami z hlediska přístupnosti, vybavenosti a zajištění potřebných služeb, nebo budou „vyčleněni“ do zvláštních, byť kvalitních bytových jednotek.

Jiným – tentokráte spíše technickým problémem – jsou a budou byty vznikající v nebytových objektech. Zvláštní úloha připadne adaptacím nebytových prostorů na byty, jejichž význam postupně narůstá, avšak dlouhodoběji nelze vývoj předvídat. Je třeba i tento způsob získávání bytů podporovat.

Stavby pro bydlení jsou nejčastějším „zdrojem“ nového bytového fondu. Kromě toho jen za tyto stavby byly až do roku 1998 získávány podrobnější kvalitativní ukazatele. Z těchto dat čerpají i následující data.