01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

CHUDÉ POKLADNY NUTÍ OMEZOVAT SLUŽBY

Spokojenost občanů nezávisí jen na vybudování kvalitní infrastruktury, ale i na rozvoji služeb ve všech oblastech, které zvyšují autonomii komunity a minimalizují nutnost dojíždění do jiných lokalit. Čím je obec menší, tím obtížnější je dosažení tohoto cíle a tím větší požadavky jsou kladeny na...

Spokojenost občanů nezávisí jen na vybudování kvalitní infrastruktury, ale i na rozvoji služeb ve všech oblastech, které zvyšují autonomii komunity a minimalizují nutnost dojíždění do jiných lokalit.

Čím je obec menší, tím obtížnější je dosažení tohoto cíle a tím větší požadavky jsou kladeny na obecní úřad (OÚ). V řadě privátních služeb není u malých obcí reálná konkurence anebo nejsou pro podnikatele rentabilní.

Systémové řešení služeb má pozitivní vliv na vytvoření příznivého klimatu, dobrých vztahů, spokojenosti, pocitu sounáležitosti a hrdosti občanů na svou obec.

Na obrázku jsou graficky znázorněny hlavní oblasti působnosti obecního úřadu. Hesla "investice, údržba a provoz" mohou být alternacemi, kdy OÚ může nebo nemusí investovat či zajišťovat provoz. Do první oblasti patří především pozemní komunikace, doprava, energie včetně plynu, voda a odpadové hospodářství.

Poslední oblast je podmnožinou všech ostatních služeb, které zajišťují soukromí podnikatelé, obecní úřad místní či přespolní, případně jiné subjekty.

METODY OVLIVŇOVÁNÍ

Je však v zájmu občanů, aby obecní úřad, zejména v menších či malých obcích, monitoroval celý komplex i těchto služeb a snažil se jej pozitivně ovlivňovat:

1. Vytvořením příznivých podmínek pro soukromé podnikatele.

2. Využitím majetku obce pro dané účely k pronájmu, případně k prodeji při smluvně přesně definovaném břemeni pro podnikatele.

3. Vytvořením společného podnikatelského subjektu obce a podnikatele, kde obec vkládá majetek, podnikatel pak zajišťuje operativní provoz a údržbu, případně investice do rozvoje.

4. Příspěvky či dotacemi podnikateli, smluvně vázanými na druh a rozsah činnosti.

5. Provozováním služeb vlastními silami a ve vlastní režii obecního úřadu.

Nejjednodušším způsobem zajišťování služeb je využití iniciativy podnikatelů a vytvoření tržního prostředí. Poslední část věty je velmi důležitá, protože služby zajišťované monopolním dodavatelem nevytvářejí tržní prostředí. Jsou vesměs drahé a zpravidla i nižší kvality.

Použití uvedených metod 1 až 3 omezují dva případy:

[*] rozsah zákazníků lokality je v daném oboru příliš omezený a nezajišťoval by rentabilitu podnikání,

[*] rozsah zákazníků lokality je v daném oboru dostačující jen pro jednoho podnikatele, který by pak měl monopol.

První případ vylučuje metody 1 až 3 a nezbývá tedy než použít metod 4 nebo 5, anebo se vzdát této služby v obci.

Druhý případ je nadějnější, vyžaduje však opatrnost a dobré smluvní zajištění. Je samozřejmě možné nechat věcem volný průběh a ponechat občany v moci podnikatele i za cenu vyšších cen služeb. Moudré zastupitelstvo se však takovému řešení raději vyhne. Zbývá pak, kromě metody 5 anebo vypuštění služby v obci, ještě metoda 2 a 3 s jejich dobrým smluvním zajištěním z hlediska předmětu činnosti a cenových i kvalitativních hladin poskytovaných služeb.

MONOPOLNÍ POSTAVENÍ

Pro ilustraci jsem vybral několik skutečných příkladů ze skutečných lokalit. Pokud vychází příklad méně příznivě pro danou oblast, neznamená to, že zastupitelstvo není moudré a nepracuje dobře; má pouze jiné priority v jednotlivostech. Je tedy třeba je chápat jako polemiku.

[*] Dodavatelé energií (elektřiny, plynu, tepla) jsou monopolní, naštěstí jejich ceny jsou regulované. Nemusíme sice s výší regulovaných cen souhlasit a můžeme o jejich oprávněnosti pochybovat, ale nemůžeme je ovlivnit.

Jiná situace je u dodavatelů vody. Počátkem 90. let se měly obecní úřady rozhodnout, zda vodohospodářský majetek ve své lokalitě budou provozovat vlastními silami, předají jej ke správě jiné soukromé společnosti anebo jej ponechají ve správě transformovaných společností VaK.

Řada obcí se zalekla problémů a nákladů na údržbu zanedbané vodovodní sítě a ponechala své vodní hospodářství ve správě podniků VaK, které se tak staly monopolními dodavateli s individuální tvorbou cen. Od té doby probíhá stálý a výrazný růst cen vodného a stočného.

Společnosti VaK, které obhospodařují velkou část obcí a rozvodů, si musí vytvářet poměrně velké zdroje na nezbytné investice a náročnou údržbu, a to z plateb vodného a stočného. Je zřejmé, že při tom dochází k jistému, většímu či menšímu přerozdělování prostředků. Z tohoto mechanizmu profitují zejména ty lokality, které mají zdroje pitné vody vzdálené a jejichž síť je značně zdevastovaná. Jestliže je z jihočeské Římovské přehrady zásobována vodou i část středních Čech, pak náklady na její dodávku jsou rozhodně větší než u obcí s vlastním zdrojem kvalitní vody. Je tedy pravděpodobné, že tyto obce jsou cenovou politikou VaK znevýhodněny. Kromě toho lze, jako u všech monopolů, mít pochybnosti o efektivnosti jejich hospodaření.

[*] Drobné služby v menších a malých obcích mohou nabývat monopolního postavení, není-li prostor pro konkurenci. V obci Osečná na Liberecku (méně než 1000 obyvatel) pronajal obecní úřad ve své budově zařízené kadeřnictví soukromé podnikatelce, a to za nízké nájemné a bez smluvního břemene v oblasti cen. Počet zákazníků kadeřnictví nedává prostor pro konkurenci. Nejbližší konkurence se nachází asi 5 km od obce. V sousední, o něco menší obci Křižany provozuje kadeřnictví místní obecní úřad ve své budově, s vlastním vybavením a jedním zaměstnancem. Účtované ceny, stanovené OÚ, jsou za stejné služby poloviční než ceny soukromého kadeřnictví v Osečné.

NEDOCENĚNÉ SLUŽBY

Podpora nebo zajišťování vybraných ostatních služeb obecním úřadem mohou být prospěšné pro tělesný či duševní rozvoj dětí i dospělých, pro ochranu zdraví anebo pro zajištění komfortu občanů. Nemusí být vždy náročné na rozpočet obce. Jednou z nedoceněných služeb obecního úřadu občanům je mimo jiné:

[*] Půjčovna speciálního nářadí především v menších obcích, kde je půjčovna tohoto typu podnikatelsky nezajímavá. Přitom zde převažují rodinné domky, kde se stále něco přistavuje, opravuje, přestavuje. Občané by nepochybně uvítali, kdyby jim obecní úřad např. zapůjčoval za režijní poplatek míchačku betonu, dlouhý hliníkový skládací žebřík, výkonnou rozbrušovačku, svářečku atd.

[*] Plavecký bazén napomáhá chránit zdraví celé populace, zejména dětí a důchodců. Bohužel, jde o investici ekonomicky ztrátovou. Obecní úřady tato ztrátová zařízení vlastními silami provozují anebo poskytují jiným subjektům dotace na provoz těchto zařízení.

Míra podpory je značně rozdílná, podle priorit, které si zastupitelstvo stanovilo. Například volarská radnice stanovila ve svém krytém bazénu (25 m) pro občany příznivou cenu - 15 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti a důchodce za hodinu. Tato cena je stimulační i pro sociálně slabší občany, kteří pečují pravidelně o svoji kondici a o to méně zatěžují rozpočet zdravotního pojištění.

Na druhé straně jednotná cena 35 Kč za hodinu pro dospělé včetně důchodců, kterou Obvodní úřad v Praze 3 stanovil pro svůj plavecký bazén (16,5 m), není pro sociálně slabší občany únosná.

[*] Lyžařský vlek v podhorských lokalitách uvítají zejména děti a mládež. Zatímco v Osečné je vlek stále v provozu, ve Volarech, čtyřtisícovém městě, byl po roce 1990 bez náhrady zrušen. Vlek byl zlikvidován a novostavba koncové stanice s možností ubytování sportovců byla prodána.

[*] Dopravní služby - častý problém menších obcí, kde je neuspokojivá dopravní obslužnost při stále se zvyšujících cenách přepravních výkonů. Autobusové společnosti, které prakticky monopolně zajišťují dopravu, požadují často navíc finanční příspěvek od obcí k zajištění zejména méně vytížených spojů. Jistě by stálo za úvahu použít pro tyto případy menšího autobusu, který je investičně i provozně výrazně úspornější, provozovaného autobusovou společností nebo některým obecním úřadem za příspěvky i od ostatních obcí.

Některé obce již k takovému řešení přistoupily. Např. na Domažlicku, kde se autobusové dopravy ujal místní podnikatel, člen zastupitelstva, který tuto dopravu úspěšně a k všeobecné spokojenosti provozuje s minimálními příspěvky obce.

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Rozšiřování služeb je spojeno s jistými kvalifikovanými aktivitami, starostmi, nároky na obecní rozpočet. Obecně lze tyto služby rozdělit do tří skupin:

[*] služby provozované se ziskem,

[*] služby poskytované za režijní cenu bez dotací,

[*] služby poskytované za přijatelnou cenu pro občany, avšak za cenu dotací.

První dvě skupiny nekladou nároky na obecní rozpočet a vyžadují od OÚ pouze kvalifikované aktivity. Třetí skupina se díky svým požadavkům na obecní rozpočet dostává do konkurenčního vztahu s jinými výdaji obce. Pak rozhoduje zastupitelstvo podle zvolených priorit o výběru výdajových položek z omezených obecních zdrojů. Systémové řešení obecního úřadu v rozvoji služeb pro občany by mělo být součástí dlouhodobé koncepce rozvoje obce.

Rozsah služeb s dotací je možné zvyšovat i vhodnou strategií radnice v oblasti zvyšování příjmů včetně využívání obecního majetku pro podnikatelské aktivity. Například vytvářením společnosti, v nichž je podíl obce vymezen hodnotou jí vloženého majetku a podíl druhého subjektu tvoří vložené prostředky na investice.

Zvýšenou péči obecního úřadu o komplexní rozvoj služeb v obci občané dříve či později ocení. Projeví se to v jejich spokojenosti a nakonec i v příštích komunálních volbách.

KAREL CTIBOR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down