Co přinesl Společný regionální operační program Jihočeskému kraji

Vstupem České republiky do Evropské unie se nám otevřela cesta k finančním prostředkům ze strukturálních fondů EU. Jednou z možností získání těchto prostředků se i pro Jihočeský kraj stal Společný regionální operační program (SROP).

Jde o regionálně orientovaný program, jeden z pěti operačních programů, jejichž prostřednictvím plynou finanční prostředky ze zdrojů EU do ČR. Podle požadavku EU je tento program administrován a realizován na úrovni tzv. regionů soudržnosti NUTS2, který Jihočeský kraj tvoří společně s krajem Plzeňským. Řídícím orgánem SROP je Ministerstvo pro místní rozvoj, kterému doporučují vybrané projekty právě Regionální rady regionů soudržnosti. V případě Regionu soudržnosti Jihozápad tvoří Regionální radu vždy 10 radních a zastupitelů z každého kraje.

Administraci SROP zajišťují již od roku 2003 sekretariáty Regionální rady, v případě Jihočeského kraje je to samostatné oddělení začleněné do struktury krajského úřadu. Zde žadatelé již téměř dva roky konzultují své projektové záměry, ze kterých se posléze rodí projekty, jež musí vyhovovat složitým pravidlům SROP. Ačkoliv pravidla všech operačních programů se na první pohled jeví jako velmi komplikovaná a svazující, stal se Jihočeský kraj jedním z nejúspěšnějších co do počtu předložených žádostí a již realizovaných projektů.

OBLASTI PODPORY

Zaměření priorit Společného regionálního operačního programu umožnilo jeho plné využití pro rozvoj území Jihočeského kraje. SROP je rozdělen do čtyř základních priorit, které představují hlavní podporované oblasti: regionální podpora podnikání, regionální rozvoj infrastruktury, rozvoj lidských zdrojů v regionech a rozvoj cestovního ruchu.

V oblasti regionální podpory podnikání jsou realizovány projekty drobných, malých a středních podnikatelů v hospodářsky slabých regionech, které svým usnesením vymezila vláda ČR a posléze ještě doplnil kraj. Regionální rozvoj infrastruktury pak umožňuje financovat modernizace a rekonstrukce regionální silniční sítě II. a III. třídy, dále pak modernizaci místních komunikací a zlepšení dopravní obslužnosti. V rámci této priority lze rovněž podpořit investice do pokrokové infrastruktury a služeb pro rozvoj informačních a komunikačních technologií. Rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v Jihočeském kraji významně podporuje třetí priorita SROP, kterou je Rozvoj lidských zdrojů v regionech. Tato priorita se orientuje jednak na budování infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů a jednak na neinvestiční programy, které pomáhají například začleňování znevýhodněných skupin obyvatel do trhu práce, či se orientují například na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů. Čtvrtá priorita Rozvoj cestovního ruchu je zaměřena jednak na financování služeb pro cestovní ruch, lázeňství a rozvoj informačních systémů v cestovním ruchu a jednak na investiční projekty spojené s rozvojem cestovního ruchu.

VHODNÍ ŽADATELÉ

SROP umožnil předkládat projekty širokému spektru žadatelů. V programu byl vymezen okruh potenciálních žadatelů pro každé opatření, popř. podopatření. Předkládat své projekty do SROP tudíž mohla jak města a obce, tak kraje, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované obcemi, krajem či státem a podnikatelské subjekty. Jihočeský kraj v rámci své systematické přípravy na co nejefektivnější využití nabízené podpory uspořádal řadu seminářů k dané tematice a s informacemi vysílal i vyškolené pracovníky na setkání se starosty Jihočeského kraje. Pracovníci sekretariátu Regionální rady poskytli žadatelům nespočet osobních konzultací. Nebyla opomenuta ani prezentace SROP v tisku a na internetu. Vynaložená snaha o rozšíření informací do všech koutů kraje a ke všem potenciálním žadatelům se ukázala jako úspěšná. K úspěchu Jihočeského kraje v počtu žádostí předložených do SROP pak také významně přispělo zejména vypsání grantů na podporu zpracování žádostí, ve kterém kraj ze svého rozpočtu rozdělil mezi žadatele částku 25 miliónů korun. V rámci doposud vyhlášených výzev SROP předložené projekty jednak zahrnovaly všechny předpokládané subjekty, které se mohly ucházet o podporu ze SROP, jednak několikanásobně předčily možnosti programu v Jihočeském kraji. V počtu předložených žádostí je Jihočeský kraj ve většině výzev na 1. místě v celé České republice.

SKÓRE UZAVŘENÝCH VÝZEV

Historicky první výzva pro předkládání projektových žádostí do Společného regionálního operačního programu byla vyhlášena 1. června 2004. Výzva trvala 60 dní s datem ukončení předkládání projektů 30. července 2004 a skončila pro Jihočeský kraj úspěšně s výsledkem 51 přijatých projektových žádostí. Z toho 44 žádostí představovaly individuální projekty s celkovou výší požadovaných nákladů přes 510 mil. Kč a 7 projektů zahrnovala grantová schémata předložená Jihočeským krajem.

Největší zájem předkladatelů projektů byl zaznamenán u opatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu, kde bylo předloženo 15 projektových žádostí, následně také o opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů, kde se sešlo 14 projektů. Zbylé projektové žádosti směřovaly do opatření 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury, 2.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech a 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. V rámci této výzvy doporučila Regionální rada Regionu soudržnosti Jihozápad k podpoře celkem 14 projektů, z nichž 12 se uskutečňuje v Jihočeském kraji. V úhrnné výši úspěšné projekty v regionu NUTS 2 Jihozápad obdržely v rámci 1. výzvy ze zdrojů EU 180 mil. Kč. Za významný lze označit například projekt ZOO Ohrada – nové setkávání s ohroženou přírodou Evropy – II. etapa, jehož cílem je rozšíření areálu Zoologické zahrady Ohrada Hluboká nad Vltavou vybudováním odpočinkového prostoru, dětské kontaktní ZOO a restaurace pro návštěvníky, a zatraktivnit tak jižní Čechy pro ještě větší množství turistů.

Druhá výzva pro předkládání projektů byla v Jihočeském kraji vyhlášena pouze pro opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 1. října 2004. Předloženo bylo 11 projektových žádostí, z toho 10 za Jihočeský kraj. Regionální rada regionu soudržnosti doporučila celkem šest projektů k podpoře ze strukturálních fondů Evropské unie.

V období od 1. února do 31. března 2005 probíhala již třetí výzva do Společného regionálního operačního programu. Byla vypsána pro všechna opatření a podopatření týkající se individuálních projektů. Zároveň byla ve stejném termínu vyhlášena první výzva pro předkládání projektů do grantových schémat SROP, kterou plně administruje Jihočeský kraj.

V našem kraji bylo ve třetí výzvě pro individuální projekty předloženo celkem 77 projektů. Do oblasti dopravní infrastruktury směřovalo 5 projektů, jeden byl zaměřen na zlepšení dopravní obslužnosti. V rámci řešení problematiky informačních a komunikačních technologií bylo přijato 11 projektů a v oblasti rozvoje lidských zdrojů 29 projektů. Největší zájem ze strany jihočeských žadatelů byl opětovně zaznamenán v podopatření zaměřeném na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, kam předložili 31 projektů.

Regionální rada Regionu soudržnosti Jihozápad na svém zasedání 20. května 2005 doporučila k podpoře ze strukturálních fondů celkem 28 projektů, přičemž 17 jihočeských projektů odčerpá z evropských zdrojů celkem 162,7 mil. Kč. Jsou to například projekty Jihočeského kraje zaměřené na rekonstrukci a modernizaci regionální silniční sítě, dále pak projekt města České Budějovice Cestujeme bez bariér, který je zaměřen na zkvalitnění dopravní obslužnosti.

Dne 23. září ukončila Regionální rada Regionu soudržnosti Jihozápad již 4. výzvu k předkládání individuálních projektů do Společného regionálního operačního programu. Pracovníci sekretariátu Regionální rady NUTS 2 Jihozápad vyhodnotili celkem 39 předložených žádostí. Regionální rada přidělila finanční prostředky z evropských zdrojů celkem 15 projektům ve výši 188,7 mil. Kč, z čehož 11 projektů bylo předloženo v Jihočeském kraji. Podpořeny byly projekty zaměřené na rekonstrukce a modernizace silniční sítě v majetku Jihočeského kraje, dále projekty podporující zavedení internetu do obcí. Zbývající prostředky v opatření Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu obdržel projekt Cisterciáckého opatství Vyšší Brod, zaměřený na rekonstrukci historicky cenných fasád a zkvalitnění této národní kulturní památky pro návštěvníky.

Regionální rada na svém jednání letošního 23. září zároveň vyhlásila 5. výzvu pro předkládání individuálních projektů do Společného operačního programu. Výzva se týká opatření 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury, kde možným předkladatelem je pouze kraj nebo jím zřízená organizace. Jedná se o poslední vyhlášenou výzvu pro individuální projekty, neboť všechny alokované prostředky v ostatních opatřeních již byly rozděleny.

Jihočeské žadatele snad potěší zpráva, že v rámci grantových schémat SROP je k dispozici z evropských zdrojů ještě zhruba 170 miliónů korun. Větší část těchto prostředků je určena k podpoře projektů zaměřujících se na problematiku rozvoje lidských zdrojů, ostatní finanční prostředky jsou určeny pro rozvoj podnikání, rekonstrukce místních komunikací a podporu cestovního ruchu zaměřenou převážně na podnikatele v oblasti cestovního ruchu.

Do poloviny roku 2006 tak pravděpodobně budou rozděleny veškeré prostředky strukturálních fondů, které mohl Jihočeský kraj prostřednictvím SROP využít. Celkem to je 850 miliónů korun, což ale není číslo, které vypovídá o skutečné hodnotě realizovaných projektů. Ke zdrojům EU se totiž pojí ještě kofinancování projektů ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí a vlastní zdroje žadatelů.

Pokud jde o Jihočeský kraj, ten už do kofinancování projektů SROP (ať už vlastních, či předkládaných dalšími subjekty) vložil ze svého rozpočtu finanční prostředky již v řádech desítek miliónů a další prostředky budou následovat na kofinancování projektů 4. výzvy a grantových schémat.

Pozornosti by neměly ujít ani tři významné projekty, o jejichž podpoře z programu SROP bylo rozhodnuto na národní úrovni, tedy Národní výběrovou komisí. Je to projekt předložený městem Třeboň: Třeboň – rozvoj lázeňské infrastruktury, dále projekt města Písek Regenerace historického jádra města Písek na břehu řeky Otavy mezi kamenným mostem a Putimskou branou a projekt města Tábor Regenerace historického jádra města Tábor, přičemž celková výše podpory ze zdrojů EU u těchto 3 projektů přesahuje 280 mil. Kč. (Přehled všech projektů za čtyři výzvy viz rámeček na str. 28.)

REALIZACE PROJEKTŮ

Většina projektů, které Regionální rada Regionu soudržnosti Jihozápad doporučila k financování ze strukturálních fondů EU v prvních třech kolech výzvy pro individuální projekty SROP, se již uskutečňuje. S jednotlivými žadateli jsou uzavírány smlouvy o financování a jsou učiněny první kroky ke zdárnému dokončení projektů, a tudíž i k vyplacení finanční podpory z evropských i „tuzemských“ zdrojů.

Prvním dokončeným projektem v jižních Čechách se stal projekt obce Studená – Internet pro občany, díky němuž je v obci zajištěn veřejně přístupný internet.

Dalšími projekty, jejichž realizace se v současné době chýlí ke konci, je například projekt Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech, který předložily Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní, Střední odborné učiliště dopravní a technické v Českých Budějovicích, nebo je to projekt Střední odborné školy a Středního odborného učiliště – Centrum odborné přípravy v Sezimově Ústí Pracoviště dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením pro uplatnění v praxi, které přispějí k rozvoji lidských zdrojů v Jihočeském kraji.

Zhodnocení přínosu dalších projektů pro Jihočeský kraj bude možné v průběhu několika dalších let. Již nyní je však zřejmé, že i přes zdlouhavé a administrativně náročné získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů vynaložená snaha a úsilí přináší uspokojení nejen tvůrcům a realizátorům projektů, ale i široké veřejnosti.

Množství předložených a úspěšně realizovaných projektů (nejen ze SROP) dokazuje, že Jihočeský kraj je nejen připravený ale i schopný absorbovat nabízenou podporu a využít ji k rozvoji regionu jako celku, což je dobrá zpráva pro další programovací období 2007 až 2013, které přinese České republice a potažmo i Jihočeskému kraji několikanásobné možnosti rozvoje.
Připravilo oddělení sekretariátu Regionální rady Jihočeského kraje

Přehled všech projektů doporučených v Jihočeském kraji za čtyři uzavřené výzvy k podpoře ze SROP
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *