Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Dluhy se musejí splácet, shodují se obce

Názory představitelů obcí, zda je vhodné následovat příkladu Chomutova a přistoupit k vymáhání pohledávek za pomoci exekutorů, se různí. Dosvědčují to i následující odpovědi:

ANKETA

1. Jaký je váš názor na vymáhání pohledávek formou exekucí tak, jak k nim přistoupilo město Chomutov?

2. Jak řešíte tyto problémy ve vašem městě?

Ing. Petr Vícha, starosta Bohumína:

1. Na nedávném setkání starostů a starostek okresu Karviná, kde jsme o této záležitosti hovořili, měl postup chomutovské radnice spontánní podporu. Já jsem ale proti. Myslím si, že bylo vinou chomutovské radnice, když nechala dojít situaci tak daleko, aby dluhy dosáhly takové výše; zároveň samozřejmě chápu snahu s tím něco dělat. Ale když se s dluhy pracuje poctivě, je vymáhání sice obtížné, exekuční tituly se získávají od soudu zdlouhavě, ale je to možné.

2. Pracovníci oddělení na naší radnici, kteří mají vymáhání dluhů na starosti, chodí za dlužníky, navštěvují je doma, docházejí i na místa, kde se sociální dávky vyplácejí. Nezatěžují ale dlužníky zbytečnými exekutorskými poplatky, chtějí od nich jen skutečně dlužnou částku a nezabavují jim všechno do poslední tisícikoruny.

Využití služeb exekutorů považuji za hraniční metodu, která vše zbytečně prodražuje. Vždyť exekutor má z každé částky 15 %, minimálně 3000 Kč. Problém vidím v tom, že obcím byla odňata možnost sáhnout dlužníkům na sociální dávky. Kromě toho by podle mne měly mít stejná práva jako exekutoři.

Mgr. Petr Tulpa, starosta Jablonce nad Nisou:

1. Nevím, zda je chomutovské řešení plošně zcela správně. Myslím, že by se každý případ měl posuzovat individuálně, zjistit, zda jde o recidivistu nebo o první případ, náhodný výkyv.

2. V našem městě řešíme pohledávky ze samosprávné činnosti výhradně vlastními silami, a to jak v nalézacím řízení, tak ve výkonu rozhodnutí, tj. nepoužíváme služeb žádných externích subjektů ani exekutorů.

Pohledávky spadající pod výkon státní správy, tedy z přenesené působnosti, řešíme kombinací vlastní činnosti přes soud, spoluprací s externími subjekty, tj. exekutory u pohledávek z pokut městské policie a u dopravních přestupků. Nově též spolupracujeme s celní správou při vymáhání pokut udělených za obecné přestupky.

Jan Kerner, starosta Loun:

1. Své dluhy musí platit všichni; v právním státě toto platí pro každého bez rozdílu. Exekuci hotovosti proto plně podporuji jako jeden z legitimních nástrojů na vymáhání nezaplacených pohledávek. Pokud jsou náklady na vymáhání mnohem vyšší než vymáhaná částka, je to spíše na zamyšlenou pro dlužníky, jestli se jim jejich postup vyplatil. Možná příště nenechají celou věc dojít tak daleko a raději zaplatí svůj dluh sami a dobrovolně.

2. U nás v Lounech se již řadu let řídíme heslem „Neexistuje nevymožená pohledávka, existuje pouze předčasné úmrtí!“. Velmi pečlivě třídíme pohledávky do 19 kategorií a pro každou z nich se neustále snažíme hledat cesty k jejich vymáhání. Máme pracovní skupinu úředníků a právníků, která pečlivě hodnotí stav ve vymáhání pohledávek a každoročně předkládá podrobnou zprávu radě města. Maximální výše pohledávek bylo dosaženo v roce 2005 (14 milionů Kč), od té doby se jejich celková výše udržuje mezi 11 a 12 miliony korun. Naším největším problémem jsou momentálně pohledávky z pokut za dopravní přestupky, které tvoří skoro polovinu vymáhané částky. Loni dosáhly výše 6 892 104 Kč. Až na druhém místě jsou dluhy na nájemném, které představovaly 2 890 955 Kč.

Ing. Oldřich Čtvrtečka, starosta Náchoda:

1. Situace našeho města je odlišná od té v Chomutově. Občané v Náchodě dluží na nájemném „pouze“ dva miliony korun včetně úroků. S velkou částí těchto dlužníků jsme uzavřeli splátkové kalendáře. Když se nedohodneme, řešíme situaci soudní cestou, která končí buď vystěhováním z bytu či soudní exekucí. Při uzavření dohody rovnou měníme nájemní smlouvy na smlouvy na dobu určitou a dlužník si je potom vědom, že případné vystěhování je možné ve velice krátké době.

Jistě jsou i dluhy vymáhané z pokut a rozhodnutí soudu, ale ty se řeší standardní cestou a rovněž nepřesahují tři miliony korun.

2. Na základě výše popsané situace naše město nehodlá přistoupit k vymáhání dluhů na způsob Chomutova. Zároveň však hledáme v rámci zákona i jiné cesty k vymáhání dluhů staršího data.

Mgr. Ladislav Macák, starosta Tachova:

1. Pokud selžou všechny standardní způsoby vymáhání dluhů, souhlasím s postupem Chomutova. Především ve vymáhání dlužných pokut. Každý si musí uvědomit, že porušování zákonů i závazných vyhlášek nese následky. Odměna exekutorů je otázkou legislativy. Každý dlužník si musí uvědomit, že neplacení dluhů je drahé.

2. Služeb exekutorů využívat nemusíme; v našem městě zatím stačí standardní vymáhání pohledávek.

Květoslava Othová, starostka Vsetína:

1. S postupem Chomutova se naprosto ztotožňuji, protože věřím, že je v souladu se zákonem a k tomuto kroku přistoupil až po vyčerpání ostatních možností. Jsem přesvědčena, že není možné s ohledem na ostatní řádně platící občany tolerovat neplatiče. Z vlastních zkušeností víme, že vymoci dlužné částky je sice náročné a nákladné, nicméně výchovné. Nabízí se proto spíše otázka pro zákonodárce, zda budou i nadále neplatiči a nepřizpůsobivé osoby chráněny více než ti, kteří si své povinnosti řádně plní.

2. Náš finanční odbor plně využívá zákonných možností, jak dlužnou částku od neplatičů vymoci. V souladu s vyhláškou města Vsetína o místních poplatcích a zákona o místních poplatcích zvyšujeme dlužnou částku při včasném nezaplacení až na trojnásobek, při následném vymáhání postupujeme podle zákona o správě daní a poplatků a podle občanského soudního řádu. Dlužné částky vymáháme exekučně například z účtů vedených u bank, z mezd, důchodů, dávek státní sociální podpory či nemocenských dávek, kdy každou exekuci ještě dále navyšujeme o exekuční náklady. Tyto náklady činí 2 % vymáhaného nedoplatku, nej-méně však 200 Kč. V některých případech jsme nuceni použít i soudní cesty. Pokud jde o dluhy na nájemném, v případě nárůstu dluhů nekompromisně udělujeme výpovědi z nájmu.

/jo/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *