Dotace z rozpočtů obcí nově od února 2015. Několik praktických rad k zamyšlení

Od letošního 20. února nabývá účinnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mj. mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (a rovněž zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů). Zavádějí se tak především nové postupy u dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtů obcí. Jaké dopady bude mít tato novela na poskytování dotací obcemi?

Dotací jsou podle nových ustanovení předpisu veškeré poskytnuté peněžní prostředky z rozpočtu obce fyzické (tedy i občanovi) nebo právnické osobě na stanovený účel. Zákon rozlišuje dotace individuální a programové.

Dotace lze  poskytnout jen na základě žádosti – ta však musí mít náležitosti v souladu se zákonem (§10a, odst. 3). Jde zejména o identifikaci příjemce včetně statutárního zástupce a propojených osob, částku, účel, dobu a mj. rovněž o odůvodnění, proč žadatel nemůže účel, na který by měla být žadateli požadovaná dotace poskytnuta, realizovat z vlastních finančních prostředků (parafrázovaná citace z vypořádání připomínek k novele zákona – pozn. autorky).

Pokud obec žádosti vyhoví, musí být sepsána veřejnoprávní smlouva, opět s náležitostmi podle zákona (§10a, odst. 5). Zpracování smlouvy podle zákona však nebude jednoduché: Např. se má řešit i právní nástupnictví. Objevuje se také požadavek na vypořádání dotace, a to bez jakékoliv dolní hranice. V konečném důsledku to znamená, že smlouva by musela být napsána i na dotaci ve výši 1 Kč  s požadavkem na vypořádání. Každá taková veřejnoprávní smlouva musí být schválena příslušným orgánem obce (od 50 tis. Kč zastupitelstvem), navíc od 1. 7. 2015 se každá veřejnoprávní smlouva podle zákona č. 250/2000 Sb. musí zveřejnit na elektronické úřední desce obce po dobu tří let. Veřejnoprávní smlouva pod 50 tis. Kč podléhá schválení radě; v obci, kde není rada, tuto smlouvu schvaluje starosta – pokud si ovšem zastupitelstvo schvalování nevyhradí.

Jestliže obec bude mít záměr podpořit vybranou oblast, musí na 90 dnů předem elektronicky zveřejnit příslušný program, opět s patřičnými náležitostmi, mezi něž patří např. kritéria pro hodnocení žádostí. Program musí být zveřejněn nejpozději 30 dní před termínem podání žádostí uvedených v programu.

Náklady na poskytování dotací se požadavky zákona významně navyšují. Půjde o úkony nastavení vzorů a pravidel v grantových programech, vzorů žádostí, vyřízení žádostí, případně sdělování o nevyhovění, stejně jako o sepsání veřejnoprávní smlouvy, její schválení či kontroly finančních vypořádání. V neposlední řadě to znamená i plné účtování o dotacích k vypořádání podle CUS 703 (u významných dotací podrozvaha, záloha, dohada, vypořádání, zúčtování zálohy). Navíc kontrolní úkony před poskytnutím, v průběhu, případně po vypořádání dotace. Osobně odhaduji, že přímé náklady na poskytnutí každé jednotlivé dotace mohou dosahovat zhruba dvou až pěti tisíc korun.

CO JE VYJMUTO Z »REŽIMU« DOTACÍ

Určitě nás bude zajímat, ve kterých případech nemusíme plně aplikovat ustanovení předpisu.

Z režimu »dotací« jsou předpisem a dále podle vypořádání připomínek vyjmuty tyto případy:

* Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (jak provozní, tak na pořízení dlouhodobého majetku).

* Členské příspěvky;  toto bylo potvrzeno v rámci vypořádání připomínek, kdy členské a různé příspěvky do dobrovolných svazků obcí, zájmových sdružení apod. jsou v režimu smluvních vztahů bez ohledu na to, že se účtují přes dotační účty (572) a dotační položky (52xx-55xx).

* Veřejnoprávní smlouvy podle zákona o obcích (i když se také účtují jako dotace).

* V zásadě nemusíme ani řešit případy, kdy dotace byla poskytnuta na základě zvláštního zákona (tedy např. otázka dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na vzdělávání…). Mimo režim dotací jsou tedy všechny průtokové dotace.

* Věcné dary (dary, které se pořizují s položkou 5194, účet 543).

* Peněžní dary podle nového občanského zákoníku.

 

Další informace na toto téma od autorky textu Ing. Ivany Schneiderové, auditorky (č. osvědčení 1840) ze společnosti Acha obec účtuje s. r. o. najdete v březnovém vydání Moderní obce, které se ke čtenářům expeduje už ve čtvrtek 19. 3.*

Komentáře ke článku 10

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *