Kategorie:
EU

Dotaci rozdělí raději mezi více projektů

Přes 58 tisíc obyvatel žije na území 67 obcí, které ve Středočeském kraji severozápadně od Prahy vstoupily do Zájmového sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy, ustaveného počátkem letošního ledna.

Ve sdružení je zapojeno pět mikroregionů, řada občanských sdružení, ale i farnosti a náboženské obce – a také místní firmy, zemědělské družstvo, Okresní hospodářská komora Kladno a další. Smyslem tohoto kroku nebylo jen dosáhnout na dotační peníze z národního programu LEADER ČR. „I když,“ jak podotýká předseda sdružení Ing. Pavel Bartoníček, místostarosta královského města Slaný, „to, že nám nakonec v polovině května byla z tohoto programu přidělena dotace pět miliónů korun, všech 27 členů sdružení potěšilo.“ Ale i po ukončení tohoto programu a v dlouhodobější perspektivě by sdružení mělo být schopno dál vnitřně sílit a jako celek získávat přístup i k dalším finančním zdrojům z domácích a evropských fondů.

MOŽNOSTI PRO TURISTIKU

Podle inženýra Bartoníčka je síla zájmového sdružení především v tom, že se programově zaměřuje na celkový rozvoj svého území při současném zachování jeho přírodních a historických hodnot. Obce, neziskové organizace i podnikatelé z tohoto regionu by chtěli využít jeho velkého potenciálu pro rozvoj příměstské turistiky, který se v těsném sousedství Prahy nabízí. Oblast je totiž známa nejen hojným výskytem pozůstatků pravěké únětické či knovízské kultury, ale jsou tam i hojné památky z počátku českého státu (například Levý Hradec nebo Budeč), stará královská města Slaný a Velvary, městské památkové zóny, stejně jako řada zejména gotických a barokních stavebních památek – církevních i světských, či zajímavá muzea a zámky včetně národopisného muzea ve Třebízi. Členové sdružení však také budou usilovat o to, aby chytrými marketinkovými tahy na své území přilákali i více turistů ze zahraničí, i kdyby si tam cizinci měli z české metropole „odskočit“ jen na jeden den.

Program LEADER ČR předpokládá, že finančně podpoří mikroregiony s 10 tisíci až 100 tisíci obyvatel. V těchto mikroregionech se musí dát dohromady veřejný, soukromý a neziskový sektor, musí tam existovat jasná strategie rozvoje a být vytvořena místní akční skupina (MAS), která v souladu s pravidly programu bude sama rozhodovat, jaký projekt na tomto území z přidělených peněz podpoří (podrobněji o programu viz „Český“ LEADER letos nekončí, MO č. 5/2004 – pozn. redakce).

PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Inženýr Bartoníček formuluje některé zkušenosti, jichž sdružení už stačilo nabýt. „Nejen pro národní program LEADER platí, že je třeba už před oficiálním vyhlášením každého dotačního titulu sledovat, jak se jeho příprava vyvíjí. A i za cenu toho, že se předem nemusíte přesně „trefit“ do konečných podmínek, chystat nejen projekty, ale i další náležitosti,“ říká. Český LEADER byl letos vyhlášen 5. března a první kolo přihlášek skončilo již měsíc poté. „Kdybychom čekali do poslední chvíle, určitě bychom nestihli ani získat právní subjektivitu, což je v českých podmínkách na dlouhé lokte,“ vysvětluje místostarosta Slaného. Ministerstvo zemědělství dlouho nespecifikovalo, jaký druh právní subjektivity by MAS měla mít. Napřed se spekulovalo o tom, že bude muset jít výhradně o obecně prospěšnou společnost, později se připouštěla i možnost zájmového sdružení právnických osob. Přemyslovské střední Čechy nakonec zvolily druhou variantu, neboť umožňovala i rychlejší registraci na krajském úřadě a následně založení vlastního účtu.

Podobně se vyplatí nelitovat času, aby se smysl zájmového sdružení řádně vysvětlil v zastupitelstvech všech obcí a v orgánech dalších zakládajících členů. „Někde byly tendence dodatečně vkládat vlastní doplňky do stanov, ale při nynějších 27 členech bychom se takto nikdy nedobrali konečné verze. Proto je třeba samozřejmě dát prostor pro diskusi i možné změny, ale vždy jen do pevně stanoveného data,“ připomíná inženýr Bartoníček.

KAPLIČKY I CYKLOSTEZKY…

Sdružení již teď disponuje záměry zhruba čtyř desítek projektů, které by měly mít šanci na podporu z národního programu LEADER. Vesměs – v souladu s podmínkami programu – jde o investiční projekty typu oprav kapliček a dalších místních památek, zachování památných stromů, ale například také o pilotní projekty cyklostezek, revitalizace rybníků, biokoridorů a polních cest. Některé z těchto projektů aspirovaly již na podporu z programu SAPARD a jejich předkladatelé doufají, že je bude možné pouze lehce obměnit tak, aby vyhovovaly i programu LEADER ČR. Stupeň připravenosti projektů je podle inženýra Bartoníčka již vysoký. „Hlavně jde o to, aby bylo zahájeno stavební řízení a nejlépe, aby už existovalo stavební povolení,“ tvrdí.

Za velké plus označuje i fakt, že do výběrové komise v rámci MAS se podařilo získat ředitelku kladenské Zemědělské agentury a pozemkového úřadu (ZAPÚ) Ministerstva zemědělství PaedDr. Věru Libichovou, neboť největší část území Přemyslovských středních Čech je na Kladensku. Proto právě tamní ZAPÚ bude kontrolovat využití dotací Přemyslovskými středními Čechami v rámci programu LEADER ČR.

„Do 17. června budeme jednotlivým předkladatelům pomáhat v roli poradců,“ říká inženýr Bartoníček. “ Pak však už budeme plnit úkoly, které nám ukládají jednací řády jednotlivých orgánů sdružení. Nicméně jsme se už předběžně sjednotili na myšlence, že bychom byli rádi, kdyby podpořených projektů mohlo být více než dva, což je minimální požadavek programu LEADER ČR. Chceme totiž víceméně rovnoměrně pokrýt schválenými projekty celé území, na němž naše sdružení působí. Neskrývám, že tato naše snaha má i určitý politický podtext, neboť nechceme, aby hned zpočátku práce sdružení někde vznikla nedůvěra. Ale na druhou stranu to neznamená, že podpoříme nekvalitní projekt jen proto, aby dotace putovala do všech částí našeho území. Maximální počet může být pět schválených projektů. Jak kvalitní projekty budou nakonec předkládány, a jak velká částka bude žádána formou dotace, budeme moci za celé území Přemyslovských středních Čech sdělit až po 17. červnu.“

Podle předsedy sdružení však ke všem projektům budou přistupovat s plnou vážností. Například neúplné žádosti budou neprodleně vyřazeny – a to i s ohledem na tvrdé následné kontroly fungování programu a využití přidělených peněz.

MÍSTNÍ ČÁSTI BEZ PODPORY

„Co je však pro mě v programu LEADER ČR určitým zklamáním,“ dodal na závěr inženýr Bartoníček, „je fakt, že nepamatuje na tzv. místní části – či chcete-li přidružené obce, tedy původně samostatné vesnice, které se staly součástí jiné větší obce nebo města. Často to bývají sídla s počtem obyvatel do jednoho či dvou set. Už v Programu obnovy venkova nemohou žádat o žádnou částku, jsou-li součástí obce větší než tři tisíce obyvatel. A stejné je to i nyní v programu LEADER ČR – pouze se tam zvýšila hranice na deset tisíc obyvatel.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *