E-aukce? Komoditní burza? Jak Semily nakupují energie

Omezenost finančních zdrojů nutí radnice hledat další možnosti krytí svých potřeb prostřednictvím různých grantů i operačních programů z fondů EU. Zároveň se však vytváří tlak na co nejhospodárnější vynakládání finančních prostředků zajišťujících bezproblémový základní provoz města.

Ve městě Semily se tak velice úspěšně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provádějí výběrová řízení. Na základě vnitřní směrnice vedoucí odboru může rozhodnout o přímém zadání zakázky, vystavení objednávky na dodávky, služby a materiál maximálně v objemu do 30 tisíc Kč bez DPH. Vše nad uvedený limit lze realizovat pouze výběrovým řízením. Podle typu a objemu zakázky se prokazatelně dosahované úspory pohybují v rozpětí 5 až 20 %.

Další oblastí s reálnou možností úspor je nákup energií – elektrické energie a zemního plynu.

JAK NA ÚSPORY PŘI NÁKUPU ELEKTRICKÉ ENERGIE

Nákupy elektrické energie formou e-aukce město uskutečňuje už od druhé poloviny roku 2009. Jsme relativně malým obecním úřadem s počtem zaměstnanců něco málo přes 70 a specialistu – energetika nemáme. I proto pro nás bylo novinkou, že formou e-aukce se nakupuje pouze silová elektrická energie, která z celkové ceny za spotřebovanou elektrickou energii představuje zhruba 20 %. Zbytek ceny je tzv. distribuční sazba, která je stanovena Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). S překvapením jsme zjišťovali i rostoucí podíl na úhradu obnovitelných zdrojů energie (OZE) na distribuční sazbě. Ještě před osmi roky úhrada podílu OZE na 1 MWh činila přibližně 59 Kč, předloni to bylo již 590 Kč a v právě uplynulém roce dokonce už 700 Kč! Vzhledem k váze ceny za silovou elektrickou energii na celkové ceně elektřiny se dosažené úspory v silové elektřině promítají nepatrně, nebo jenom částečně eliminují růst ceny elektřiny kvůli prudce rostoucímu podílu úhrady za OZE.

VŠE DOBŘE PRÁVNĚ OŠETŘIT

Rozhodli jsme se, že formou e-aukcí budeme nakupovat elektřinu nejen pro město, ale i pro jeho příspěvkové organizace a pro společnost s majetkovou účastí města. Při společném postupu vztahujícím se na různé právní subjekty je nutné si uvědomit právní rámec. Rada obce plní funkci zřizovatele vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce – tzn. příspěvkovým organizacím a společnosti s majetkovou účastí města (zákon o obcích č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 1, písm. b, c,). Rada obce plní funkci valné hromady společnosti dle § 132 obchodního zákoníku.

Co vše z toho pro nás vyplynulo? Nutnost zpracování auditu odběrných míst elektrické energie, kterých bylo přes 70. Dále potřeba uzavřít vícestrannou smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání o zmocnění centrálního zadavatele. Uzavření této smlouvy je nezbytnou podmínkou pro úpravu vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem.

VÝSLEDEK E-AUKCE PŘEDČIL OČEKÁVÁNÍ

Zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na »Poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího uchazeče pro dodávky silové elektřiny formou centrálního zadávání pro město Semily a jím zřizované příspěvkové organizace a obchodní společnost s majetkovou účasti města« nás stálo nemálo úsilí i času. V březnu 2010 však rada města projednala a schválila výsledek výběrového řízení a uzavření mandátní smlouvy se společností eCENTRE a. s. Už 12. května 2010 jsme formou e-aukce poptávali nejvhodnější nabídku na dodávky silové elektrické energie v objemu NN (nízké napětí) 1807 MWh na období od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2011. Výsledek e-aukce předčil veškerá naše očekávání: Oproti stávajícímu dodavateli jsme dosáhli úspory 470 tisíc Kč (tj. poklesu ceny o 17,4 %).

V listopadu 2011 rada města projednala a schválila výsledek elektronické aukce na sdružené služby dodávky silové elektrické energie pro období roku 2012. Dosažená cena byla na úrovni roku předešlého (úspora 7 tis. Kč při srovnatelném objemu nákupu v MWh).

PROČ NA KOMODITNÍ BURZU?

Možnosti nákupu energií se mezitím značně změnily. Ve druhé polovině května 2012 jsem získal informaci o velice příznivých cenách silové elektrické energie na komoditní burze. Už 4. června jsem radě města předložil materiál s doporučením provést nákup silové elektrické energie na období dvou let (2013 a 2014) na komoditní burze.

Proč na dva roky a proč na komoditní burze? Hovořilo pro to několik důvodů:

V červnu 2012 se na komoditní burze dosahovaly v průměru o 7 % nižší ceny silové elektrické energie.

Každoroční změna dodavatele navíc způsobuje problémy s vyúčtováním spotřeby.

Finanční úspora vynecháním jedné e-aukce (v období stagnace jsme jako solventní klient dodavateli nabízeli víceletý kontrakt).

Rychlost realizace – veškeré relevantní podklady (adresy odběrných míst, adresy a kontakty na odběratele, měsíční i roční spotřebu elektřiny dle odběrných míst…) měl k dispozici dohodce na komoditní burze, jehož prostřednictvím se realizují burzovní obchody.

Následující zasedání rady města již schválilo vícestrannou smlouvu o společném postupu zadavatelů, smlouvu o zprostředkování a zajištění dalších činností s dohodcem na komoditní burze i plnou moc dohodci k zastupování při uzavírání burzovních obchodů se silovou elektrickou energií. Dne 11. července 2012 se uskutečnilo burzovní shromáždění na Komoditní burze Praha, kdy město Semily prostřednictvím dohodce – společnosti eCENTRE nakoupilo silovou elektrickou energii na období let 2013-2014 s dalším snížením ceny o 6 % (v absolutním vyjádření šlo o úspora 160 tisíc Kč). Jako zajímavost uvedu, že šlo o vůbec první nákup silové elektrické energie na Komoditní burze Praha prostřednictvím dohodce.

ÚSPORY JSOU MOŽNÉ I U NÁKUPŮ ZEMNÍHO PLYNU

Dosažená finanční úspora při nákupu silové elektrické energie formou e-aukce nás utvrdila v rozhodnutí uskutečnit nákup zemního plynu obdobnou formou. Zjistili jsme, že poptávkou většího objemu dosáhneme příznivějších cen na jednotku. Překvapil nás nízký podíl distribuční sazby na celkové ceně zemního plynu, který činí zhruba 20 %. Z toho plyne, že dosažená cena za samotný zemní plyn podstatnou měrou ovlivňuje celkovou cenu za spotřebovaný zemní plyn a jeho distribuci.

S nabídkou společného postupu při nákupu zemního plynu jsme se obrátili na další města a obce Horního Pojizeří. Na naši nabídku reagovala Rokytnice nad Jizerou a obec Benešov u Semil. Je třeba si uvědomit, že pokud se vícestranná smlouva o společném postupu uzavírá mezi obcemi, její schválení spadá výlučně do pravomoci zastupitelstva obce/města (zákon č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2, písm. p). Tím se však celý schvalovací proces značně prodlužuje, s čímž je nutno předem počítat. Výběr nejvhodnějšího dodavatele plynu byl navíc zkomplikován i naší vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek – zejména již uvedeným limitem 30 tisíc Kč.

Nicméně už ve druhé pplovině roku 2010 jsme začali shromažďovat veškeré podklady pro audit – zejména šlo o roční vyúčtování za sdružené služby dodávky plynu. Na základě analýzy odběrných míst pro roční předpokládanou spotřebu, byla zpracována zadávací dokumentace pro výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou e-aukce. Ve výběrovém řízení uspěla společnost s nejnižší nabídkovou cenou, která ovšem neměla praktické zkušenosti s realizací e-aukcí a na trhu s energiemi se teprve etablovala. Celý proces výběrových řízení byl neúměrně dlouhý, byrokraticky komplikovaný a pracný.

V říjnu 2011 rada města schválila posouzení a vyhodnocení nabídek a rozhodla o zadání veřejné zakázky Dodávka zemního plynu formou centralizovaného zadávání pro město Semily a ostatní zadavatele uchazeči s nejnižší nabídkou. E-aukce se zúčastnili dva uchazeči, čemuž odpovídal i výsledek, který jsme přijali se smíšenými pocity. Dosažená cena pro období od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2012 byla mírně nad 800 Kč/MWh zemního plynu. Znamenala sice úsporu 90 Kč/MWh oproti stávajícímu dodavateli, jenže ceny komodity se v té době pohybovaly kolem 750 Kč/MWh.

V závěru roku 2011 jsem obdržel první informaci o možnostech nákupu zemního plynu na komoditní burze, konkrétně na Českomoravské komoditní burze Kladno. Poučeni předcházejícími zkušenostmi s e-aukcemi jsme se rozhodli nakoupit zemní plyn pro rok 2013 na komoditní burze. Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže jde o dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách (§ 23 odst. 5, písm. c). Obchodování – nákup se děje prostřednictvím dohodce. Podmínky dohodců jsou zhruba stejné, ale podstatné bylo, že situace na trhu s energiemi se podstatně změnila. V únoru 2012 jsem předložil radě města návrh na realizaci nákupu zemního plynu na komoditní burze. rada návrh schválila, takže už v průběhu února až dubna 2012 byla vícestranná smlouva schválena zastupitelstvími obce Benešov u Semil a měst Rokytnice nad Jizerou a Semily. Účastníků smlouvy bylo celkem 18 (14 příspěvkových organizací, tři obce a jedna společnost s majetkovou účasti města). Rada města Semily (město Semily již jako centrální zadavatel) schválila smlouvu o zprostředkování burzovních obchodů mezi dohodcem a městem Semily, plnou moc zmocněnce k zastupování při uzavírání burzovních obchodů a žádost o zařazení zájemce do evidence účastníků obchodování s plynem v rámci sdružených služeb dodávky plynu.

Burzovní shromáždění se konalo 7. června 2012, poptávali jsme něco málo přes 4700 MWh zemního plynu (maloodběr) a dosaženou cenou jsme se dostali pod magickou hranici 700 Kč za 1 MWh, což při uvedené spotřebě představuje úsporu téměř 600 tisíc Kč.

MILOŠ SLADKÝ

tajemník Městského úřadu Semily

Tajemník MěÚ Semily Miloš Sladký: Budu rád, budou-li naše zkušenosti s nákupy energií poučné i pro další města a obce.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *