ECO CITY přichází s nabídkou pro municipality

Jubilejní 10. ročník veletrhu Eco City se uskuteční 11. - 13. března 2004 v Pražském veletržním areálu v Letňanech. Podruhé mohou využít nabídky prezentace i samosprávy.

Stejně jako v minulých letech se uskuteční veletrh o životním prostředí Eco City společně s veletrhem o bydlení For Habitat. Doprovázet je budou další dvě výstavy, Praga Florea a Bazény, solária a sauny. K hlavním tématům čtyřlístku březnových výstav patří investiční možnosti v České republice, přeshraniční spolupráce a výstavba technické infrastruktury.

Prostor pro nápady

Možnost představit se na Eco City nabídla společnost ABF, a. s., krajům, městům, obcím a případně mikroregionům v roce 2003 poprvé. Tuto příležitost využily čtyři kraje – Plzeňský, Karlovarský, Liberecký a Jihočeský a hl. m. Praha. Pořadatelé věří, že letos bude samospráva zastoupena mnohem početněji.

Jubilejní ročník veletrhu Eco City bude mj. příležitostí posoudit vývoj, jímž výstava za deset let své existence prošla. V roce 1994, kdy se představil poprvé, mu komunální dimenze ještě chyběla. Tato mezera se postupem času zaplňovala a v roce 2001 se poprvé objevilo samostatné téma Kraje – města – obce. Byl tím vytvořen prostor pro prezentaci takových důležitých oborů, jako jsou odpadové hospodářství, čistota vod, dopravní infrastruktura, energetika apod. Loňská výstava se zaměřila zejména na územní plány krajů a na nabídku investičních příležitostí. Velký úspěch například zaznamenal Plzeňský kraj, který v rámci doprovodného programu seznamoval zájemce se svými průmyslovými zónami.

Kromě uvedených hlavních témat se veletrh věnuje také energetice, především té, která pochází z obnovitelných zdrojů. Své zastoupení proto budou mít na veletrhu i příslušné asociace – větrné energie a fytoenergie.

Součástí výstavy je Eco Salon, který poskytuje prostor pro nové nápady, vynálezy, myšlenky prospívající životnímu prostředí. Jde o cyklus přednášek spojených s diskusí, na němž se budou pravděpodobně podílet i vysoké školy a výzkumné ústavy. V rámci salonu se rovněž představí úspěšné projekty přihlášené do soutěže Energetický projekt. Dvouhodinový prostor pro prezentaci formou přednášky mají i vystavovatelé; loni jej využili již zmínění zástupci Plzeňského kraje.

Doprovodný program

Jako vždy bude i letošní doprovodný program velmi bohatý. V Grégrově sále Obecního domu se uskuteční 11. března již osmé setkání zástupců samospráv – Fórum krajů, měst a obcí. Společnost ABF pořádá tato setkání ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Letos je na programu cyklus přednášek na téma Investiční příležitosti v regionech. Jako přednášející jsou pozváni zástupci ministerstev, CzechInvestu a také investoři. Přímo na místě tak vznikne jakási burza investičních příležitostí.

Souběžně bude ve Sladkovského sále probíhat konference na téma Doprava a energetika. ABF ji pořádá ve spolupráci s odborníky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství Ing. Josef Fiřt), Magistrátu hl. města Prahy (předseda výboru dopravy Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. František Laudát) a ČVUT (proděkan prof. Ing. Petr Moos). Tři bloky přednášek zahrnou stav dopravní sítě, její předpokládaný rozvoj po vstupu ČR do Evropské unie a situaci při snižování energetické náročnosti výroby a provozu.

Tentýž den se v téže budově ve Smetanově síni uskuteční slavnostní večer, během něhož budou předány zmíněné ceny za nejlepší energeticky úsporné projekty.

Soutěž vypisuje ABF spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, resp. Českou energetickou agenturou, a s regionálními distributory energie letos podruhé. Je hlavním doprovodným programem veletrhu Eco City. Cílem je představit špičkové projekty a realizace staveb ve spojení s nejnovějšími materiály a konstrukcemi vedoucími k maximální energetické kvalitě. Vyhodnocují se takové projekty, stavby a energetické systémy, které přispívají v reálných ekonomických souvislostech a při minimální spotřebě energie ke zdravému životnímu prostředí. Do soutěže lze přihlašovat projekty a již dokončené investiční akce ve třech kategoriích: rekonstrukce, modernizace a nová výstavba nízkoenergetických bytových domů; rekonstrukce, modernizace a nová výstavba nízkoenergetických veřejných staveb vzdělávacího a sociálního charakteru; realizovaná opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti.

Chybět nebude ani klasický seminář se zaměřením na investiční možnosti v ČR. Na jeho přípravě se spolupodílí agentura CzechTrade. Nesporně zajímavým tématem jsou možnosti vývozu ekologických technologií (např. čistíren odpadních vod) do Egypta.

For Habitat, Pragaflorea a Bazény

Ústřední expozice veletrhu For Habitat budou dvě. V první budou vystavovat významné developerské firmy zabývající se výstavbou bytů; měly by prezentovat především takové projekty, na jejichž základě vznikají bytové domy střední cenové kategorie. Druhá, nesporně atraktivní expozice, chce ukázat, co vše se dá dělat s typicky zanedbaným panelovým domem a za kolik. Znamená to, že návštěvníci uvidí, jak vypadá panelový dům po komplexní regeneraci, tj. od oprav nebo výměny vstupních dveří, domovních schránek, schodišť přes instalace až po zateplení domu a novou fasádu. Půjde o společnou výstavu firem, na níž se mj. předvede spolupráce nejrůznějších profesí, které jsou pro takovou práci potřebné.

Pragaflorea je veletrh orientovaný na zeleň, především veřejnou, tj. sady, parky, krajinné úpravy apod.

Zaměření specializovaného veletrhu Bazény odpovídá svému názvu; představí se tudíž především provozovatelé koupališť, bazénů a aquaparků. Jeho součástí je dvoudenní mezinárodní konference o budování a provozu veřejných bazénů po vstupu České republiky do Evropské unie.

Proměny krajů

Pro státní správu a samosprávu společnost ABF rovněž připravila program s názvem Proměny krajů. Má dvě části. První je soubor publikací Regenerace prostoru, které postupně sledují, co se v jednotlivých krajích udělalo, především z hlediska výstavby a vzniku technické infrastruktury. Zatím byly takto zmapovány kraje Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Zlínský; publikace o ostatních se připravují. Vydavatel má snahu je obměňovat každé dva roky. Druhou částí programu je zmíněný cyklus konferencí Fórum krajů, měst a obcí.