EGRENSIS U ZRODU REGIONU

Regionální rozvojová agentura Egrensis (RRAE) se sídlem v Karlových Varech vznikla 12. června 1998. K jejím zakladatelům patřily Euregio Egrensis (zájmové sdružení měst a obcí), Regionální hospodářská komora Západ, sdružení OHK Cheb a OHK Tachov, Okresní agrární komora Karlovy Vary, Okresní agrární...

Regionální rozvojová agentura Egrensis (RRAE) se sídlem v Karlových Varech vznikla 12. června 1998. K jejím zakladatelům patřily Euregio Egrensis (zájmové sdružení měst a obcí), Regionální hospodářská komora Západ, sdružení OHK Cheb a OHK Tachov, Okresní agrární komora Karlovy Vary, Okresní agrární komora Sokolov a Ekonomická fakulta Cheb Západočeské university v Plzni.

Řídícím orgánem agentury je Rada, jejímž předsedou je Břetislav Malásek. V první fázi se o vybudování zázemí agentury a umožnění její činnosti rozhodujícím způsoben zasloužilo Euregio Egrensis, které bezplatně propůjčilo agentuře jak kanceláře, tak kancelářskou techniku. Do rozjezdu činnosti pomohlo Euroregio Egrensis i finanční půjčkou.

V říjnu byla otevřena pobočka RRAE v reprezentativních prostorách Grünerova domu na náměstí krále Jiřího 33 v Chebu s cílem přiblížit agenturu subjektům v jihozápadní části regionu.

V současnosti tvoří pracovní tým agentury čtyři zaměstnanci. Vzhledem k rozsahu úkolů bude v blízké budoucnosti nutné rozšířit jej o dva až tři lidí. Agentura Egrensis má špičkové vybavení počítači a kancelářskou technikou, které získala díky realizaci projektu podpory regionálních rozvojových agentur z prostředků programu Phare. Vlastní činnost zahájila agentura v lednu minulého roku.

TVORBA DOKUMENTŮ

Agentura Egrensis se neprodleně zapojila do prací na tvorbě základních dokumentů stanovujících hlavní směry regionálního rozvoje budoucího Karlovarského kraje. Byly to Regionální operační program pro NUTS II Severozápad, Strategie regionálního rozvoje budoucího Karlovarského kraje a Koncepce rozvoje Karlovarského kraje.

V rámci práce na posledně jmenované studii vytvořila agentura databázi více než tisíce projektových záměrů, které mapují všechny významné představy o rozvoji karlovarského regionu v příštích šesti letech.

V rámci svých dalších aktivit získala RRAE regionální zastoupení CzechInvestu – české agentury pro zahraniční investice a České centrály cestovního ruchu. Společně se snaží pomáhat městům při přípravě průmyslových zón. Uskutečnilo se již několik návštěv zahraničních expertů, kteří seznamovali města s možnými nároky a požadavky případných investorů a posuzovali vhodnost vybraných pozemků pro vybudování těchto průmyslových zón.

RRAE se také zúčastní realizace Programu na podporu českých subdodavatelů agentury CzechInvest. I tento program by měl zvýšit zájem zahraničních investorů přenášet své aktivity do naší republiky.

PRIORITNÍ OBLASTI

Kromě již uvedených aktivit se chce Regionální rozvojová agentura Egrensis v budoucnosti soustředit na několik prioritních oblastí. Je to rozvoj malého a středního podnikání, na které se zaměří poradenskou a přednáškovou činností. V součinnosti s hospodářskými a agrárními komorami bude agentura hledat možnosti dalšího prohlubování kontaktů s podnikatelskými subjekty na německé straně hranic. Další oblastí je pomoc menším obcím a mikroregionům při přípravě rozvojových programů.

Mimořádný význam jak finanční, tak zejména z hlediska seznámení se s procedurami a postupy v oblasti regionálního rozvoje Evropské unie (EU) bude mít pro agenturu zabezpečování činnosti Sekretariátu Programu 98 Fondu malých projektu Phare CBC. Tyto zkušenosti bude moci agentura využít v rámci pomoci EU z takzvaných předstrukturálních fondů (Phare II, ISPA a SAPARD). Po vstupu České republiky do Evropské unie bude nutné být připraven na přijímání pomoci ze strukturálních fondů. Tímto kontinuálním postupem z menších projektů na stále větší by měla být agentura schopna „zadministrovat“ i velké projekty, které rozsahem odpovídají běžně realizovaným projektům v členských zemích EU.

INFORMAČNÍ SYSTÉM

V celém regionu chce RRAE vystupovat jako zdroj cenných informací pro podnikatelský sektor i pro místní samosprávu. Základem by měl být Regionální informační systém, který agentura za pomoci Centra pro regionální rozvoj při Ministerstvu místního rozvoje připravuje. Tento informační systém bude vybudován na bázi internetu.

Vzhledem k možnosti přístupu k informacím o Evropské unii bude agentura publikační činností v regionálním tisku napomáhat přípravě České republiky na vstup do EU.

ZDENĚK VÝBORNÝ,

ředitel RRAE

FOTO ARCHÍV