Autor
Kategorie:
Různé

Elektronická komunikace /25

Internetové stránky municipalit jsou důležitým zdrojem informací pro obyvatele i návštěvníky a je potřeba myslet na to, že jejich obsah a struktura jsou dány legislativně. Na stránkách obcí a měst by neměly chybět základní a požadované informace, které jsou ze zákona povinné. Základní součástí...

Internetové stránky municipalit jsou důležitým zdrojem informací pro obyvatele i návštěvníky a je potřeba myslet na to, že jejich obsah a struktura jsou dány legislativně. Na stránkách obcí a měst by neměly chybět základní a požadované informace, které jsou ze zákona povinné. Základní součástí stránek je elektronická úřední deska, která musí být aktuální a věcně i obsahově shodná s úřední deskou papírovou. Internetové stránky obcí musejí obsahovat takzvané povinné informace. Jde o 17 bodů, které musí úřad každé obce na svých stránkách zveřejnit. Často obce zapomínají třeba na zveřejnění obecních rozpočtů, vyhlášek, formulářů pro řešení životních situací nebo výroční zprávy.


Obecní stránky musejí být přístupné pro všechny návštěvníky. Za přístupný lze považovat takový web, který bude návštěvník s těžkým zdravotním postižením schopen i přes svůj zdravotní hendikep, za pomoci prostředků, jež má k dispozici, a způsobem, který mu vyhovuje, efektivně používat a dosáhnout svého cíle. Dne 28. února 2008 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o tzv. vyhlášku o přístupnosti.

Obce a města musejí mít elektronickou podatelnu. Ta je nezbytná pro příjem elektronických dokumentů. Každý úřad určuje pravidla a formáty dokumentů, které je schopen přijmout. Vyhláška 496/2004 Sb. stanoví postupy orgánů veřejné moci uplatňované při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny a strukturu údajů kvalifikovaného certifikátu, na základě nichž je možné podepisující osobu při přijímání datových zpráv prostřednictvím podatelny jednoznačně identifikovat.

První zákon upravující povinnosti pro obce byl zákon č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje obcím a městům povinnost seznámit občany se základními informacemi. Úprava správního řádu 500/2004 Sb. popisuje nová pravidla s vedením zmíněné elektronické úřední desky. Povinnost vedení »bezbariérového« (přístupného) webu definovanou zákonem č. 365/2000 Sb. novelizovanou a upřesněnou vyhláškou v roce 2008 znamená splnit víc než 30 konkrétních technických požadavků, které mají zajistit bezproblémový pohyb po stránkách pro všechny.

Orgány územních samosprávných celků mají také povinnost přijímat a odesílat datové zprávy prostřednictvím elektronické podatelny. Tuto povinnost upravuje zákon č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, dále správní řád a je rozvinuta ve vyhláškách č. 495 a 496/2004 Sb.

Radikální změnu v oblasti přijímání a odesílání datových zpráv přináší zákon č. 300/ /2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon, upravující elektronické úkony orgánů územních samosprávných celků, zavádí povinnost orgánů používat datové schránky. Datovou schránku zákon č. 300/2008 Sb. definuje jako elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, a dále k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Současně stanoví, že tyto datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

Problematikou legislativě vyhovujících webů se zabývají i menší poradenské firmy, které mají zkušenosti a mohou rychle zkonzultovat aktuální stav webových stránek právě z pohledu legislativních povinností.

 

JAN HANDL
ICT publicista