Evidence obyvatel by měla ulehčit všem

Plošné sčítání lidu, bytů a domů zatím ještě nelze nahradit získáváním potřebných údajů z různých průběžně obnovovaných celostátních registrů, neboť stejně jako v řadě dalších evropských zemích - s výjimkou skandinávských - jsou i u nás doslova "v plenkách".

Tvrdí to mluvčí Českého statistického úřadu (ČSÚ) Ladislav Pištora a dodává, že jedinou výjimku představuje Informační systém evidence obyvatel (ISEO – dále jen evidence obyvatel) vedený Ministerstvem vnitra (MV). Jeho kvalitu mluvčí dokládá i na následujícím příkladu: Při posledním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 se o osobách zjišťovalo 25 údajů. Díky současnému stavu evidence obyvatel MV by dnes z ní bylo možné převzít už téměř třetinu z nich. Proto se podle Ladislava Pištory s jejím využitím při příštím sčítání lidu už počítá.

Že úplné zrušení sčítání lidu zatím není na pořadu dne, potvrdil i ředitel odboru informatizace veřejné správy MV Ing. Tomáš Holenda. „ČSÚ totiž při něm zjišťuje mnohem více údajů, než kolik jich vedeme v naší evidenci. Ale například už těsně před podpisem je dohoda s ČSÚ, že statistici budou přebírat z naší evidence data o migraci osob. Je naší společnou snahou, aby v budoucnu ubyly i další statistické výkazy, pro něž lze požadovaná data získávat z evidence obyvatel – například půjde-li o sňatky, rozvody apod. ČSÚ však přirozeně velmi pečlivě vyhodnocuje vzorky našich dat, abychom nepochybili,“ řekl ředitel Holenda.

Rostoucí kvalitě evidence obyvatel MV prospěla loňská novela zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, která mj. rozšířila okruh subjektů, jež za zákonem striktně vymezených podmínek mohou do evidence on-line vstupovat. Podle ředitele Holendy to vedlo k zesílení tlaku na aktualizaci dat v evidenci, data se „pročistila“ a jsou přesnější. Třebaže i dosud se lze ještě občas setkat s případy, kdy špatně zavedené rodné číslo nebo jiný údaj občanům velmi komplikuje život a řešení takových situací, jak ředitel připouští, bývá někdy mimořádně zdlouhavé, změny v přístupu k evidenci obyvatel podle něho nepochybně významnou měrou přispěly k jejich podstatně vyšší kvalitě. Ing. Holenda upozorňuje, že nyní každý nově vydávaný doklad, ať už jde o občanský nebo řidičský průkaz či o cestovní pas, obsahuje osobní data již jen výhradně přebíraná z evidence obyvatel.

Daňového poplatníka může zajímat fakt, že před novelou zákona č. 133/2000 Sb. MV dostávalo pouze od exekutorů desítky tisíc písemných dotazů na údaje z evidence obyvatel. V období březen 2003 až březen 2004 to bylo zhruba 25 600 takových žádostí, přičemž každá se v průměru týkala pěti osob. Od dubna 2004, kdy novela vstoupila v platnost, až do konce uplynulého roku došlo od exekutorů už jen 2410 písemných dotazů. Exekutoři totiž využívají možnosti dané novelou a požadovaná data si ze systému získávají on-line sami. Zkusme si představit, jak velké množství administrativní práce (každou žádost bylo nutné vyřídit listinným spisem doručovaným klasickou poštou v úřední obálce) ministerstvu ubylo a kolik resort ušetří na poštovném.

Obce a města však určitě ještě více zaujme informace ředitele Holendy, že se v poslední době intenzívně rozeběhla jednání mezi ministerstvy financí a vnitra, aby údaje pro přepočítávací koeficienty pro výpočet podílu každé obce na sdílených daních v rámci rozpočtového určení daní vycházely z aktuálních dat v evidenci obyvatel. „Problém je v tom, že zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v § 4 odstavci 2 jasně říká, že MF stanovuje částky přepočtené na počet obyvatel podle bilance ČSÚ. Problém je tedy v legislativní rovině,“ vysvětlil Ing. Holenda. „Pro nás na Ministerstvu vnitra není podstatné, zda naše data předáme statistikům a ti pak na Ministerstvo financí, či zda je na MF předáme přímo. Takové řešení však vyžaduje změnu zákona, buď zákona v gesci MF, nebo zákona v gesci ČSÚ. Určitě bychom se přizpůsobili, jak se tito dva partneři dohodnou. Technické problémy v této oblasti však již neexistují – a pro zasvěcené dodávám, že ani pokud jde o bilanci cizinců s neúplnými adresami pobytu a osob vedených na zvláštní matrice v Brně,“ uzavřel ředitel Holenda.

Únor napoví

Ministerstvo vnitra se intenzívně chystá na únorová setkání se starosty obcí s rozšířenou působností a s tajemníky jejich úřadů. Ti by podle ředitele Ing. Tomáše Holendy měli obdržet písemný podklad, jakým způsobem jim MV předá do majetku koncové stanice Integrovaného informačního systému správních a dopravně správních evidencí (IISSDE). „K předání tohoto majetku musí dojít, neboť tak byl od počátku schválen i záměr budování IISSDE,“ dodal ředitel. Případná finanční kompenzace na budoucí upgrade této výpočetní techniky však, jak uvedl, zatím vázne na mrtvém bodě kvůli použité těžko zpochybnitelné protiargumentaci, že obce dostávají dostatečnou kompenzaci výnosem z poplatků za výkon činnosti při vydávání dokladů.

Zákon mluví jasně

„Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, stanoví, že výpočet přepočítávacích koeficientů Ministerstvo financí opírá o bilanci ČSÚ,“ řekl nám vedoucí odboru územních rozpočtů MF Ing. Eduard Komárek a dodal, že kvůli tomu zatím nelze pro tento výpočet vyjít z evidence obyvatel MV. Navíc zdůraznil, že evidence ubyvatel nemá ani strukturu, jakou MF potřebuje a od ČSÚ bez problémů dostává. Pokud by však ČSÚ údaje z evidence obyvatel sám přebíral a do své bilance zapracovával, Ministerstvu financí by to nevadilo, míní ředitel.

Česká Lípa bez problémů

Městský úřad v České Lípě jako úřad obce s rozšířenou působností neeviduje žádné prodlevy ze strany obcí a měst při hlášení aktuálních změn do evidence obyvatel správního celku, vedené v České Lípě. Vedoucí správního odboru městského úřadu JUDr. Svatopluk Šádek však zatím nedokáže odhadnout, na kolik by Českou Lípu přišel pravidelný roční upgrade koncových stanic informačního systému evidence obyvatel, pokud by si jej město mělo zajišťovat samo. Podle jeho slov je současná technická podpora evidence obyvatel zajištěna Ministerstvem vnitra na dobré úrovni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *