Financování krajů v roce 2003

Druhá etapa reformy územní veřejné správy vyvrcholila zrušením okresních úřadů k 31. 12. 2002. Tato skutečnost se významně dotkla finančního hospodaření nejen resortů a obcí, ale i vyšších územních samosprávných celků, tj. krajů. Od počátku roku 2003 přešel na kraje výkon zřizovatelských funkcí k...

Druhá etapa reformy územní veřejné správy vyvrcholila zrušením okresních úřadů k 31. 12. 2002. Tato skutečnost se významně dotkla finančního hospodaření nejen resortů a obcí, ale i vyšších územních samosprávných celků, tj. krajů.

Od počátku roku 2003 přešel na kraje výkon zřizovatelských funkcí k dalším 551 organizacím předtím zřizovaných okresními úřady. Jde zejména o zařízení poskytující sociální služby a nemocnice. Převody zřizovatelských funkcí na kraje neproběhly pouze z okresních úřadů. Z Ministerstva zdravotnictví bylo na příslušné kraje převedeno devět územních středisek záchranné služby. Počínaje rokem 2003 kraje zabezpečují i některé správní činnosti, které dosud zajišťovaly okresní úřady. Na jejich výkon přešlo z okresních úřadů na kraje 2067 funkčních míst.

Z hlediska finančního vyjádření jde o objem 8,7 mld. Kč. Tato částka zahrnuje jak finanční prostředky určené na výkon převedených zřizovatelských funkcí, tak správních činností a souvisejících funkčních míst, které na kraje přešly k 1. 1. 2003, a je zabezpečena ve státním rozpočtu na rok 2003.

Atypické období

Kraje budou své aktivity financovat z daňových příjmů, tj. zejména ze sdílených daní, na jejichž výnosech se kraje podílejí stanoveným procentem. Daňové příjmy krajů upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. (Tabulka 1 zachycuje predikci výnosu daní na rok 2003.)

  obr

Rok 2003 představuje pro kraje z hlediska financování atypické období. Organizace a funkční místa převedené na kraje v rámci II. fáze reformy veřejné správy, zejména ze zrušených okresních úřadů, budou v roce 2003 přechodně financovány dotacemi ze státního rozpočtu. Jinak řečeno vymezení daňových příjmů krajů se pro rok 2003 nemění a zůstává shodné s rokem 2002. V návaznosti na programové prohlášení vlády se předpokládá změna systému rozdělení daní pro kraje s účinností od 1. 1. 2004. Krajům by měly být navýšeny podíly na sdílených daních zejména o finanční objemy připadající na výkon zřizovatelských funkcí k organizacím a na zabezpečení správních činností, které na ně byly převedeny v rámci druhé fáze reformy územní veřejné správy.

Nejdůležitější zdroj financování krajů dosud představují dotace poskytované ze státního rozpočtu. Pro letošní rok jsou ve státním rozpočtu na rok 2003 zahrnuty dotace v objemu zhruba 77 mld. Kč a na celkových příjmech krajů se podílejí 86 %.

Kraje obdrží ze státního rozpočtu v roce 2003 následující dotace:

Dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa zahrnují dotace poskytované krajům v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2003) a ostatní dotace poskytované z této kapitoly.

Dotace poskytované z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa

Důležité pro činnost krajů jsou bezesporu dotace obsažené ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů, který obsahuje následující dotace a příspěvky:

1. Příspěvek na výkon státní správy

Podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích obdrží kraje ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Výše příspěvku je stanovena v úrovni roku 2002. Tento příspěvek je určen na financování převedených správních činností ze státu na kraje v rámci první fáze reformy územní veřejné správy.

Z celkového objemu příspěvku je vyčleněno 50 mil. Kč na jednotky Sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí.

2. Příspěvek na dopravní obslužnost v drážní dopravě a příspěvek na dopravní obslužnost v autobusové dopravě

Uvedené příspěvky jsou součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů nově od roku 2003. Se zánikem okresních úřadů přechází podle zákona č. 320/2002 Sb. (změnový zákon) tato působnost na kraje. Kraj bude vykonávat činnost v oblasti dopravní obslužnosti ve své přenesené působnosti. Příspěvky jsou určeny na částečnou úhradu prokazatelné ztráty železniční osobní dopravy a pravidelné autobusové linkové dopravy.

3. Dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z okresních úřadů, obcí, případně resortů krajům

Tento dotační titul je určen na finanční zabezpečení zřizovatelských funkcí k organizacím převedených na kraje z okresních úřadů, z Ministerstva zdravotnictví, popř. z obcí. Součástí objemu dotace jsou i finanční prostředky na zajištění správních činností a souvisejících funkčních míst, které na kraje přecházejí z okresních úřadů od 1. 1. 2003, jak jsem již zmínila v úvodu.

4. Dotace na financování reprodukce majetku územních samosprávných celků

Dotace je určena k řešení naléhavých havarijních situací na majetku jak krajů, tak obcí v příslušném kraji. O konkrétním použití prostředků na daném území bude rozhodovat příslušný kraj.

Přerozdělení prostředků mezi jednotlivé kraje bylo propočteno na základě následujících kritérií, kterým byly přiřazeny odpovídající váhy:

– počet obyvatel kraje (10 %),

– rozloha kraje (15 %),

– počet obcí s méně než 2500 obyvateli na území kraje (5 %),

– procento, kterým se jednotlivé kraje podílejí na výnosu sdílených daní pro kraje (3,1 %),

– podle přílohy č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (70 %).

(Objemy dotací obsažených ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů na rok 2003 v členění po jednotlivých krajích uvádí tabulka 2.)

  obr

Dotace obsažené ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů budou na jejich účty uvolňovány měsíčně po dvanáctinách. Výjimku představuje pouze dotace na reprodukci majetku územních samosprávných celků, která bude na účty krajů uvolněna čtvrtletně, ve třech shodných zálohách na konci prvního, druhého a třetího čtvrtletí.

Zálohy na dotace ze státního rozpočtu budou z účtu ČNB na účty krajů uvolňovány do konce první dekády příslušného měsíce.

Výjimku představoval pouze měsíc leden, ve kterém byly prostředky pro kraje uvolněny ve dvou zálohách, a to k datu 3. 1. 2003 a 14. 1. 2003.

Ostatní dotace z kapitoly VPS zahrnují např. dotaci na činnost koordinátorů romských poradců, dotaci na protiradonová opatření atd. Čerpání uvedených finančních prostředků nelze předem odhadnout, proto budou příslušným krajům uvolněny až během roku 2003 za předem stanovených podmínek. Informace o investičních dotacích zahrnutých v rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa, které budou krajům poskytovány v režimu programového financování, budou příslušným krajům sděleny na počátku února roku 2003.

Dotace z ostatních kapitol

V tomto případě se jedná o finanční prostředky poskytované přímo z příslušných kapitol státního rozpočtu, např. z kapitoly Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva kultury, Ministerstva vnitra. Nejvýznamnější jsou prostředky na úhradu tzv. přímých nákladů ve školství poskytované prostřednictvím rozpočtů krajů z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to jak pro obecní, tak pro regionální školy. Přímé náklady představují výdaje na pomůcky, platy učitelů, mzdové náhrady apod. V absolutním vyjádření je objem přímých nákladů na rok 2003 rozpočtován ve výši zhruba 59 mld. Kč, což představuje 76 % z celkového objemu dotací určených ve státním rozpočtu pro kraje na rok 2003. Právě prostředky na úhradu tzv. přímých nákladů ve školství jsou hlavní příčinou toho, že dotace poskytované krajům ze státního rozpočtu představují nejvýznamnější příjmovou položku v rozpočtech krajů.

Výhledy

Již v roce 2004 by měla být účinná novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Tou bude zvýšeno procento sdílených daní pro kraje, a to zejména o finanční objemy pro organizace a správní činnosti, které byly na kraje převedeny v rámci II. fáze reformy územní veřejné správy a které jsou v roce 2003 financovány dotacemi ze státního rozpočtu. V současné době se zvažuje zvýšení procenta sdílených daní pro kraje též o objemy finančních prostředků na úhradu přímých nákladů ve školství a dotací poskytovaných z resortů zejména v rámci programového financování. To by umožnilo, aby i v případě krajů, stejně jak je tomu u obcí, měly daňové příjmy výsadní postavení ve zdrojích, ze kterých kraje financují svou činnost

KLÁRA KOMÁRKOVÁ,

vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových vztahů územních rozpočtů

Ministerstva financí ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *