Financování po zániku okresních úřadů

V rámci realizace druhé fáze reformy územní veřejné správy by měla vyvrcholit decentralizace výkonu státní správy. Jedná se o ukončení činnosti okresních úřadů a převod výkonu správních činností a zřizovatelských funkcí a majetku na kraje, obce a resorty. Při převodu správních činností, které...

V rámci realizace druhé fáze reformy územní veřejné správy by měla vyvrcholit decentralizace výkonu státní správy. Jedná se o ukončení činnosti okresních úřadů a převod výkonu správních činností a zřizovatelských funkcí a majetku na kraje, obce a resorty.

Při převodu správních činností, které vykonávají okresní úřady, se bude postupovat podle zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činností okresních úřadů (tzv. změnový zákon). Většina správních činností okresních úřadů přejde na 205 nově určených obcí s rozšířenou působností, které vymezuje zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Pro přerozdělení finančních prostředků na výkon správních činností, které zajišťují okresní úřady, se uplatňuje princip stanovení průměrných běžných výdajů na jedno převáděné funkční místo. Uvedený princip je obsažen v usnesení vlády č. 695/2002, o zabezpečení přechodu zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

Z 18 961 funkčních míst z okresních úřadů přechází na obce s rozšířenou působností 12 984 funkčních míst (68 %). Průměrný výdaj na jedno převáděné funkční místo byl při prvních propočtech v úrovni rozpočtu roku 2002 stanoven zhruba na 312 tisíc korun. Po zapracování 7% valorizace mezd na rok 2003 a dopočtu platových úprav v roce 2002 na celoroční úroveň byl průměrný výdaj na jedno převáděné funkční místo stanoven přibližně na 333 tisíc korun. Je však nutné vzít v úvahu i to, že obcím s rozšířenou působností bude od roku 2003 náležet i výnos z vybraných správních poplatků za výkon činností, které na ně přešly z okresních úřadů. Odhaduje se, že výnos z nově vybíraných správních poplatků na jedno pracovní místo by měl činit zhruba 15 tisíc korun.

Převod zřizovatelských funkcí z okresních úřadů na obce, kraje a resorty se uskuteční na základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách, kromě převodu hygienických stanic. Ten je upraven v zákoně č. 320/2002 Sb. K 1. 1. 2002 byly okresní úřady zřizovateli 659 organizací, z nichž 88 jsou organizační složky a 571 příspěvkové organizace. Nejvýznamnější bude převod organizací na kraje, na které přejdou od 1. 1. 2003 zřizovatelské funkce k 551 organizacím (přibližně 84 % z celkového počtu).

Od 1. ledna 2003 bude převedeno z okresních úřadů na obce 31 organizací: 4 zařízení poskytující sociální služby, 3 zdravotnická zařízení a zbývajících 24 organizací působí v oblasti kultury (převážně knihovny a divadla). Jmenovitý seznam organizací, které přecházejí z okresních úřadů na obce, je součástí přílohy 1 zákona č. 290/2002 Sb.

Finanční vyjádření těchto 31 organizací představuje 247 312 tis. Kč.

(Složení organizací přecházejících z okresních úřadů na obce vyjadřuje tab. 1.)

  obr

Nové dotační tituly

V návazností na převod správních činností z okresních úřadů na obce s rozšířenou působností vniká nový finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí s rozšířenou působností (příloha č. 8 návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2003). Jeho obsahem je příspěvek na výkon státní správy pro každou jednotlivou obec, která bude od roku 2003 vykonávat působnost obce s rozšířenou působností. Celkem se jedná o 4 433 981 tis. Kč, z čehož na výkon agendy související s výplatou dávek státní sociální podpory připadá 869 068 tis. Kč.

Objem příspěvku na výkon státní správy pro pověřené obce s rozšířenou působností byl stanoven jako součin počtu převáděných funkčních míst z okresních úřadů na obce s rozšířenou působností podle usnesení vlády č. 695/2002 a průměrných výdajů stanovených na jedno funkční místo převáděné z okresních úřadů na kraje, obce, popř. resorty (333 995,69 Kč)1). Pro stanovení tohoto příspěvku byl zohledněn i vliv nového vymezení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností v souladu s vyhláškou č. 388/2002 Sb.

Další nový dotační titul, který je zapracován v návrhu státního rozpočtu na rok 2003 ve vztahu k obcím v souvislosti s realizací druhé fáze reformy územní veřejné správy, je příspěvek na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů na obce, Dotace je určena na financování výdajů výše uvedených 31 organizací, které přejdou na obce z okresních úřadů od 1. ledna 2003. Její objem se navrhuje ve výši 230 195 tis. Kč. Pro účely sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2003 byly vůči uvedeným organizacím zohledněny, tak jak tomu bylo všeobecně při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2003, následující vlivy: 7% valorizace mezd na rok 2003, dopočty platových úprav v roce 2002 na celoroční úroveň, dopočty významných rozpočtových opatření na celoroční úroveň realizovaných v roce 2002 (např. navýšení mezd zdravotníků atd.) a 17% navýšení na provozní náklady ústavů sociální péče a domovů důchodců.

Od 1. 1. 2003 budou obce s rozšířenou působností vyplácet i některé dávky sociální péče, které dosud ze svých rozpočtů hradily okresní úřady. Pro obce s rozšířenou působností je na tyto účely v návrhu státního rozpočtu na rok 2003 zapracována dotace ve výši 2 248 000 tis. Kč.

Jak dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím, tak i dotace na dávky sociální péče pro obce s rozšířenou působností jsou součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích, který je obsahem přílohy č. 7 návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2003.

CO SE V ROCE 2003 NEZMĚNÍ

Právní úprava daňových příjmů obcí zůstává v roce 2003 stejná. Zákon č. 243/2000 Sb. nebude pro příští rok novelizován ani ve vztahu k obcím ani krajům.

Co se týče dotací obsažených ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, jeho součástí bude i nadále příspěvek na výkon státní správy pro obce, který je počítán podle počtu obyvatel obce (např. pro obce s působností stavebního úřadu, matričního úřadu, atd.), dotace na školství, vybraná zdravotnická zařízení, dávky sociální péče pro ostatní pověřené obce, domovy důchodců a ústavy sociální péče.

Dotace na domovy důchodců a ústavy sociální péče bude poskytována i nadále v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, protože byla odložena účinnost novely zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Nový systém financování sociálních služeb bude uplatňován až od roku 2004.

  obr

Objemy finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po krajích a kritéria pro přerozdělování vybraných dotací a příspěvků v rámci finančního vtahu na rok 2003, uvádějí tabulky 2 a 3.

  obr

Poznámky:

1) Odlišný přístup musel být použit při stanovení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností v případě magistrátních měst (Plzně, Ostravy, Brna), která dosud vykonávala v souladu se zákonem o obcích působnost okresního úřadu, a která se od 1. 1. 2003 rovněž stávají obcemi s rozšířenou působností. Pro uvedená města nebyl stanoven v usnesení vlády č. 695/2002 počet funkčních míst (jedná se o samosprávy) a pro stanovení příspěvku na výkon státní správy na působnost obce s rozšířenou působností musel být použit odlišný přístup.

KLÁRA KOMÁRKOVÁ,

odbor financování územních rozpočtů

Ministerstva financí ČR

l

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *