Jak ovlivňuje veřejné osvětlení bezpečnost silničního provozu?

Každý dnes hledá možnosti, jak uspořit, ať už v rámci snižování personálních, administrativních nebo provozních nákladů. Jaký vliv má kvalitní veřejné osvětlení na počet nehod? Uspoříme-li na energiích, neobjeví se zvýšené výdaje jinde? Jaké výhody plynou z kvalitního veřejného osvětlení?

Některé obce ve snaze uspořit vypínají v nočních hodinách veřejné osvětlení (VO), a to i na průtahových komunikacích. Nabízí se otázka, zda je takové opatření vhodné nejen z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ale také kvůli možnému nárůstu kriminality. Dalším příkladem jsou nesprávně provedené rekonstrukce VO, které pod záminkou citelných úspor na spotřebě elektřiny výrazně sníží úroveň hladiny osvětlení, a tím zhorší nejenom bezpečnost dané pozemní komunikace, ale také přispějí ke zvýšení kriminality.

VÍCE SVĚTLA, MÉNĚ NEHOD?

V roce 2014 byly provedeny analýzy vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod ve vybraných lokalitách v ČR. BESIP a Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení se zabývaly vyhodnocením počtu a typu dopravních nehod v nočních hodinách na úsecích frekventovaných motorizovaných komunikací před provedenou rekonstrukcí veřejného osvětlení a po ní, s cílem prokázat přímou souvislost mezi kvalitou osvětlení a bezpečností chodců i řidičů. Vytipovány byly silnice I., II. a III. tříd a místní komunikace.

Cílem první analýzy bylo vyvrátit či potvrdit vliv kvality VO na dopravní nehodovost. Proto se zaměřila na porovnání rekonstrukcí VO, které byly provedeny dle norem, a které podstatným způsobem zhoršily kvalitu osvětlení. Vyhodnocením dopravní nehodovosti bylo prokázáno, že v lokalitách, kde došlo k výraznému zhoršení úrovně hladiny osvětlení, došlo celkově k nárůstu dopravních nehod. Naproti tomu v lokalitách, kde došlo k výraznému zlepšení úrovně hladiny osvětlení, došlo celkově ke snížení dopravních nehod.

Druhá analýza se věnuje detailnímu průzkumu dopravní nehodovosti na úsecích, kde rekonstrukce veřejného osvětlení zlepšila výslednou hladinu osvětlení komunikace (jednalo se o správně provedenou rekonstrukci, respektující normy). Na 16 vyhodnocovaných úsecích došlo v nočních hodinách za celé vyhodnocované období celkem ke 180 dopravním nehodám. V období před rekonstrukcí VO došlo na všech vyhodnocovaných úsecích v nočních hodinách ke 172 dopravním nehodám. Po provedení rekonstrukce VO s kladným vlivem na kvalitu osvětlení – hladinu a rovnoměrnost osvětlení – došlo v nočních hodinách k osmi dopravním nehodám. Na 11 z 16 úseků po provedení rekonstrukce nedošlo k žádné dopravní nehodě.

Vyhodnocením úseků komunikací, kde došlo po rekonstrukci VO ke zlepšení kvality osvětlení, zjistíme, že vždy došlo k celkovému snížení dopravní nehodovosti. V období před rekonstrukcemi došlo ke dvěma úmrtím, čtyřem těžkým a 30 lehkým zraněním. V různých obdobích po rekonstrukcích VO, došlo pouze ke čtyřem lehkým zraněním.

Nejčastější dopravní nehodou před rekonstrukcí veřejného osvětlení z pohledu specifického místa je nehoda v blízkosti přechodu pro chodce (19) a na přechodu pro chodce (12). Po rekonstrukcích VO došlo ke dvěma dopravním nehodám v blízkosti přechodů, což značí snížení dopravních nehod o 53%. Ještě zajímavějším se jeví 100% snížení nehodovosti přímo na přechodech! Je možné konstatovat, že vliv zlepšení kvality osvětlení na sledovaných komunikacích byl prokazatelný a opravdu zásadní.

Pro vyhodnocení celospolečenských ztrát byly použity výsledky za rok 2012, které zpracovalo Centrum dopravního výzkumu1). Výše jednotkových nákladů dle závažnosti dopravní nehody jsou následující: 1 usmrcená osoba 19 022 000 Kč,

1 těžce zraněná osoba 5 001 000 Kč,

1 lehce zraněná osoba 433 000 Kč.

Zvýšením kvality veřejného osvětlení se na zkoumaných úsecích komunikací v nočních hodinách snížily celospolečenské ztráty o 65 mil. Kč (pozn.: při přepočtu na stejnou časovou základnu).

Kvalitní osvětlení poskytuje prevenci vážných, či dokonce smrtelných nehod a výrazně snižuje míru úrazů chodců. Pomáhá lidem cítit se v noci na ulicích bezpečně, protože mohou jednodušeji rozlišovat předměty, barvy, tvary a jiné detaily.

Veřejné osvětlení je jednou ze složek, které dopravní prostor v nočních hodinách pomáhají činit bezpečnějším. Proto je nutné této problematice věnovat pozornost i nadále a usilovat o zachování rovnováhy mezi intenzitou veřejného osvětlení, bezpečností dopravy a pocitem bezpečnosti chodců.

Literatura:

1) Výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v roce 2012 (autoři: Ing. Alena Daňková, Ing. Ondřej Valach, RNDr. Jan Tecl, Ing. Ondřej Gogolín)

JIŘÍ SKÁLA

předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

SABINA BURDOVÁ

rada ředitelství Služby dopravní policie policejního prezídia ČR

Analýzy prokázaly jasnou souvislost mezi kvalitou veřejného osvětlení a počtem dopravních nehod. Díky dobrému osvětlení došlo na přechodech ke snížení nehod o 100 %.

ZDROJ: SRVO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *