Jak postupuje čerpání podpory z fondů EU

Řídící orgán Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj pravidelně sleduje stav realizace jednotlivých programů v regionech Cíle 1.

K 25. lednu byly v jednotlivých regionech vybrány projekty v hodnotě zhruba 6 mld. Kč, většina z nich v současné době prochází procesem schvalování a přípravy smluv o financování, některé z nich jsou však již realizovány.

Nejdále je čerpání prostředků v rámci Operačního programu (OP) Průmysl a podnikání. Podnikatelé využívají zejména úvěrových programů pomoci – Start a Kredit, které nabízejí zvýhodněné úvěry hlavně na nákup a rekonstrukce nemovitostí určených k podnikání, nákup strojů či kancelářského vybavení a další. Ve velkém objemu byly schváleny projekty v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) a OP Infrastruktura, u kterých se počítá s čerpáním víceleté alokace (tj. finančních prostředků přidělených ČR na léta 2004 a 2005 v některých případech i na rok 2006). Jsou to například investiční projekty ve vodním hospodářství (budování čistíren odpadních vod), projekty modernizace silnic I. třídy pro OP Infrastruktra a infrastrukturní projekty zaměřené na cestovní ruch a například objekty pro školicí střediska v regionech pro SROP.

Celková vyčerpaná částka konečnými příjemci se dosud pohybuje v řádu miliónů korun a mezi podpořenými oblastmi byla podnikatelská veřejnost a také projekty technické pomoci (tj. prostředky pro administrující orgány na odbornou a metodickou podporu). V následujícím období lze však očekávat zahájení čerpání velkých infrastrukturních projektů na straně jedné a grantových schémat v oblasti lidských zdrojů na straně druhé. Tyto granty jsou zaměřeny například na poskytování sociálních služeb, podporu rovných příležitostí na trhu práce či zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání.

V rámci programů pomoci ze strukturálních fondů v ČR lze od ledna využívat vedle prostředků určených pro rok 2004 i alokaci pro rok 2005, přičemž platí, že tuto přidělenou částku je možné čerpat až do konce druhého roku následujícího po roku, na který je určena. Čerpání prostředků je závislé na dodržení jak vnitrostátních, tak zejména evropských procedur (například výběrové řízení). Tato fáze je nutná k zajištění všech podmínek úspěšné realizace projektů. Ty však o dosud vynaložené prostředky nepřijdou, většinou totiž jejich uznatelnost začíná dnem podání či zaregistrování žádosti a po podpisu smluv mohou být tyto výdaje proplaceny.

Přehled čerpání programů Rámce podpory Společenství je na www.strukturalni-fondy.cz v sekci RPS/Monitorování, kde každý měsíc (v průběhu posledního týdne) zveřejňujeme vybrané informace o projektech, nárokovaných finančních prostředcích i postupu realizace jednotlivých programů.

Připravil Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *