Jsem také proti těžbě, ale řídím se zákony, říká ministr Brabec k těžbě u Uherského Ostrohu

V minulých dnech byla redakci Moderní obce doručena zpráva - reakce MŽP k těžbě u Uherského Ostrohu. O této kauze jsme psali v loňském srpnovém vydání měsíčníku (8/2019). Zveřejňujeme tedy stanovisko ministra životního prostředí Richarda Brabce i vyjádření, o které jsme požádali starostu města Uherský Ostroh Ing. Vlastimila Petříka.

V posledních týdnech se opět objevilo mnoho nepřesných a v některých případech zjevně politicky motivovaných reakcí na projekt těžby štěrkopísku u Uherského Ostrohu. Ve skutečnosti jde o totální nepochopení nebo hůře o zneužití procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), který (nejen) posuzování těžby u Uherského Ostrohu provází. Bohužel, i někteří politici, kteří by měli zákony ctít a podstatu procesu EIA chápat, mýty o procesu EIA nejen, že nepopírají, ale naopak je populisticky přiživují.
V procesu EIA nehraje a ani nesmí hrát roli politika. Je to totiž správní řízení založené na expertních podkladech. Nemůže zde rozhodovat počet souhlasných či nesouhlasných petic, ale stanoviska autorizovaných odborníků a přijatelnost dopadů na životní prostředí. Je to proces, který má zákonem stanovená pravidla a úředníci ministerstva životního prostředí je samozřejmě musí ctít. Svým úředníkům ohýbat ruku nikdy nebudu, jsou odpovědni za svá rozhodnutí, která podepisují, a to i v případě soudního sporu.

Proces EIA jako nástroj 
Pro mne osobně je boj se suchem absolutní prioritou. Byl jsem prvním ministrem, který již od svého vstupu na MŽP v roce 2014 začal připravovat strategie a legislativu a taky podpořil realizaci tisíce konkrétních projektů na zadržení vody v krajině. Pokud tedy jde opravdu o vodu, mohu všechny ujistit, že bych dal vždy přednost jí před jakýmkoliv záměrem, když by k tomu byly zákonné nebo věcné důvody. Kdybychom se odborným stanoviskem EIA nemuseli řídit, bylo by to zdánlivě jednodušší. Pro životní prostředí by to ale mělo vážné následky. Právě na politice a veřejném mínění nezávislý proces EIA, jehož pravidla vycházejí z evropské legislativy, nám zajišťuje, že nám tu jako houby po dešti nerostou nebezpečné zdraví ohrožující záměry. Proces EIA není totiž o chtění, ale je posouzením vlivu projektu na životní prostředí, ve kterém rozhodují odborné argumenty a posudky.

Pokud je záměr přijatelný, není možné mu v procesu EIA dát stopku. A žádné odborné podklady, které MŽP v procesu EIA do roku 2015 obdrželo, neprokázaly ohrožení jímacího území zdroje pitné vody.

Možné ohrožení a různá tvrzení

Těžba štěrkopísku v České republice je běžná a pro životní prostředí, ani pro vodu není v zásadě nebezpečná. Kolem Uherského Ostrohu jsou s ní letité zkušenosti, štěrkopísek se zde těží desítky let. Na základě těchto zkušeností je možné modelovat směr toku podzemních vod, je možné popsat i situace, kdy zdroj pitné vody je od těžby jen několik stovek metrů. Na jiných lokalitách v ČR je jímací území zdroje pitné vody od těžby dokonce blíže než v případě Uherského Ostrohu a nikdy nedošlo k problémům či dokonce k přímému ohrožení zdroje pitné vody.

Ostatně úředníci Zlínského kraje před několika týdny bez jakýchkoliv námitek regionálních politiků či veřejnosti odsouhlasili záměr další těžby štěrkopísku u Polešovic, jen několik kilometrů od Uherského Ostrohu. Těžba u Polešovic bude probíhat stejným způsobem jako těžba u Ostrohu a v její bezprostřední blízkosti se nachází zdroj pitné vody pro tisíce obyvatel. Sám se ptám, jak je možné, že těžba u Uherského Ostrohu představuje pro některé politiky problém a těžba jen několik kilometrů dál, dokonce s vyšším množstvím vytěženého štěrku, pro ně problém není? Těžba u Polešovic dokonce ani nebyla posuzována v rámci velkého procesu EIA, ale byla bez námitek uzavřena již v tzv. zjišťovacím řízení, tedy v jakémsi méně detailním řízení.

Zatím není dohráno

Nejsem si jist, zda občané vědí, že klíč k povolení těžby leží především na městu Uherský Ostroh. To vlastnilo pozemky, na kterých je plánováno těžit. Pokud město předmětné pozemky neprodá, k těžbě nikdy nemůže na základě horního zákona dojít. Bohužel, v minulosti již obec část svých pozemků těžaři prodala a teď protestuje, že tam chce těžit.

Závěrem chci zdůraznit, že stanovisko EIA není povolením těžby. K tomu je ještě daleko a bude o něm rozhodovat Báňský úřad. Ten má kompetence posoudit veškeré skutečnosti, včetně těch nových, které se v průběhu celého povolovacího procesu objeví. Musí znovu a nezávisle vypořádat odborné připomínky a případné nové skutečnosti, které v průběhu řízení vyvstanou po ukončení procesu EIA. Tento postup je závazný, judikovaný nedávno Nejvyšším správním soudem.
Ministerstvo životního prostředí samozřejmě poslalo Báňskému úřadu všechny podklady, které v této záležitosti má k dispozici, včetně těch, které jsme získali až po vydání stanoviska EIA. Upozornili jsme Báňský úřad také na nové skutečnosti, kterými by se měl úřad nejenom s ohledem na změnu klimatu i přetrvávající sucho zabývat. Očekávám tedy, že Báňský úřad v tomto duchu posoudí všechny podklady, které mu byly všemi účastníky řízení doručeny, a učiní samostatné a nezávislé rozhodnutí.

Richard Brabec, ministr životního prostředí

Stanovisko starosty obce Uherský Ostroh Vlastimila Petříka:

Že město Uh. Ostroh prodalo v minulosti pozemky, je naprostá lež a z úst zástupců MŽP zaznívá celkem pravidelně. Město Uherský Ostroh v této lokalitě nikdy žádné pozemky neprodalo a také se k tomu nechystá. Současní zastupitelé jasně deklarovali, že s těžbou nesouhlasí a pozemky nepronajmou k účelu těžby a ani je neprodají.

Dotčené území má výměru 67 ha, z nichž 39 ha vlastní společnost TOMI – písek s. r. o., 24 ha má město Uherský Ostroh a 4 ha soukromí vlastníci. Je zjevné, že společnost TOMI – písek s. r. o. musela od někoho pozemky koupit, ale byli to soukromí majitelé, kteří podlehli nabízené ceně. Nemalou měrou k tomu také přispělo již 14leté projednávání záměru těžby a s tím související nálady, že se stejně těžit bude.

Vy, pane ministře jste potvrdil v odvolacím řízení stanovisko EIA, které je podloženo ministerstvem vybranými odbornými posudky expertů. Posudky odborníků, kteří mají dlouhodobé místní zkušenosti, jste hodili pod stůl. Z mého pohledu nemohu považovat stanovisko EIA za nezávislé. Stále věřím, že naše vlastnictví pozemků bude dostačující pojistkou ochrany tohoto mimořádného vodního zdroje i do budoucna. Rád vám také znovu vysvětlím rozdíly mezi územím těžebních jezer Ostrožská Nová Ves, Polešovice a územím zamýšlené těžby Uherský Ostroh vzhledem ke zdrojům pitné vody a především k aktivním záplavovým územím Moravy.

Nějak jsme pozapomněli v čase blahobytu na základní lidské potřeby, mezi něž patří i voda. My, kteří žijeme v tomto území, si to moc dobře uvědomujeme. Nesnažte se nám pane ministře do toho vnutit nějaký politicky motivovaný podtext. Naše úmysly jsou čisté tak jako voda schovaná v podzemí.*

 

Komentáře ke článku 1

  • pikachu chu

    The article is very easy to understand, detailed and meticulous! I had a lot of harvest after watching this article from you! I find it interesting, your article gave me a new perspective! I have read many other articles on the same topic, but your article convinced me! atari breakout

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *