Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Za jakých okolností může být člen představenstva zproštěn odpovědnosti za škodu vzniklou akciové společnosti? ODPOVĚĎ: Jen když prokáže, že mu ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc. Nenahrazují se nepředvídatelné škody. Dále neodpovídají členové představenstva za škody vzniklé v důsledku plnění...

Kategorie: Legislativa

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zákon č. 28/2000, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a č. 93/1998 Sb., přináší s účinností od 1. června t. r. řadu zásadních změn a doplnění do podmínek, za nichž jsou uzavírány smlouvy o zakázkách, které jsou hrazeny z...

Kategorie: Legislativa

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

Může obecní zastupitelstvo rozhodovat o některých otázkách, které mu nejsou svěřeny přímo zákonem o obcích? ODPOVĚĎ: Podle mého názoru plně postačí vyjít z logiky věci, Ústavy ČR a principů zastupitelské demokracie. Především - obcí je z hlediska realizace působnosti obce obecní zastupitelstvo. To...

Kategorie: Legislativa

STAVEBNÍ ZÁKON A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Aktuální znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), bylo vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. V části stavebního zákona týkající se pořizování územně plánovací dokumentace a územněplánovacích podkladů došlo k řadě podstatných změn a doplnění. Mezi územněplánovací...

Kategorie: Legislativa

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

- V částce 85 Sbírky zákonů 1999 je publikován Program statistických zjišťování na rok 2000, který mj. stanoví zpravodajské povinnosti obcí na příští rok. - Vyhláška Ministerstva vnitra č. 254/1999 Sb., stanoví technické podmínky požární techniky pro požární automobily a přívěsy, dopravní...

Kategorie: Legislativa

ZMĚNY V NÁVRHU ZÁKONA O OBCÍCH

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY Osmého března schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh zákona o obcích (sněmovní tisk č. 422). Tento sledovaný návrh byl dolní komoře předán vládou koncem listopadu loňského roku. Jeho podoba, zejména některé kontroverzní body byly pro představitele obcí a měst...

Kategorie: Legislativa

VSTŘÍCNÝ KROK

O tom, jak se právní norma o svobodném přístupu k informacím aplikuje v praxi, nám řekli představitelé některých obecních úřadů. Vlasta Čepičková, starostka obce Lhota: "Poskytování informací podle § 5 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím není v obci Lhota žádnou novinkou. Od...

Kategorie: Legislativa

PRÁVO NA INFORMACE

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví podmínky, za kterých jsou informace poskytovány. Povinnosti ukládá také orgánům územní samosprávy. Do právního řádu se tak dostala norma zajišťující právo veřejnosti na...

Kategorie: Legislativa

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zákon č. 28/2000, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a č. 93/1998 Sb., přináší s účinností od 1. června t. r. řadu zásadních změn a doplnění. Došlo také ke změně v otázce kvalifikačních a dalších předpokladů uchazečů k plnění...

Kategorie: Legislativa

OBECNÍ POLICIE

Za jakých podmínek jsou strážníci obecní policie oprávněni předvést osobu? ODPOVĚĎ: Problematiku upravuje § 13 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Strážník je oprávněn osobu předvést jestliže: 1) Osoba je podezřelá ze spáchání přestupku, hodnověrně...

Kategorie: Legislativa