Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

STAVEBNÍ ZÁKON A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Aktuální znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), bylo vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. V části stavebního zákona týkající se pořizování územně plánovací dokumentace a územněplánovacích podkladů došlo k řadě podstatných změn a doplnění. Mezi územněplánovací...

Kategorie: Legislativa

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

- V částce 85 Sbírky zákonů 1999 je publikován Program statistických zjišťování na rok 2000, který mj. stanoví zpravodajské povinnosti obcí na příští rok. - Vyhláška Ministerstva vnitra č. 254/1999 Sb., stanoví technické podmínky požární techniky pro požární automobily a přívěsy, dopravní...

Kategorie: Legislativa

ZMĚNY V NÁVRHU ZÁKONA O OBCÍCH

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY Osmého března schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh zákona o obcích (sněmovní tisk č. 422). Tento sledovaný návrh byl dolní komoře předán vládou koncem listopadu loňského roku. Jeho podoba, zejména některé kontroverzní body byly pro představitele obcí a měst...

Kategorie: Legislativa

VSTŘÍCNÝ KROK

O tom, jak se právní norma o svobodném přístupu k informacím aplikuje v praxi, nám řekli představitelé některých obecních úřadů. Vlasta Čepičková, starostka obce Lhota: "Poskytování informací podle § 5 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím není v obci Lhota žádnou novinkou. Od...

Kategorie: Legislativa

PRÁVO NA INFORMACE

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví podmínky, za kterých jsou informace poskytovány. Povinnosti ukládá také orgánům územní samosprávy. Do právního řádu se tak dostala norma zajišťující právo veřejnosti na...

Kategorie: Legislativa

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zákon č. 28/2000, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a č. 93/1998 Sb., přináší s účinností od 1. června t. r. řadu zásadních změn a doplnění. Došlo také ke změně v otázce kvalifikačních a dalších předpokladů uchazečů k plnění...

Kategorie: Legislativa

OBECNÍ POLICIE

Za jakých podmínek jsou strážníci obecní policie oprávněni předvést osobu? ODPOVĚĎ: Problematiku upravuje § 13 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Strážník je oprávněn osobu předvést jestliže: 1) Osoba je podezřelá ze spáchání přestupku, hodnověrně...

Kategorie: Legislativa

ZÁKON V PRAXI

ANKETA O aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na městském a okresním úřadě, nám řekli: KAREL MRÁZ, starosta města Klatovy: "Domnívám se, že tento zákon je užitečný, ale rozhodně pro praxi v České republice není ničím zásadně objevným a novým. Patří k našim vlastnostem...

Kategorie: Legislativa

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Kdo má čas, trpělivost, přístup k počítači a peníze, může se již domoci mnoha informací, tedy zpráv a údajů, ovšem pokud jejich zveřejnění nebrání zákon nebo zákonem chráněný projev vůle toho, koho se informace týká. K tomu, aby informace plnily svoji úlohu, musí být splněno několik předpokladů:...

Kategorie: Legislativa

NOVELA NOVĚ URČUJE VZTAHY

Letošního 29. února nabyla vyhlášením ve Sbírce zákonů účinnosti novela zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, která se dotýká zejména § 9 a 10. Novela především nově určuje vztahy mezi obcí a fyzickými osobami zapojenými do systému nakládání s komunálním odpadem (KO). Jedná se jak o povinnost se do...

Kategorie: Legislativa