Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Kdo má čas, trpělivost, přístup k počítači a peníze, může se již domoci mnoha informací, tedy zpráv a údajů, ovšem pokud jejich zveřejnění nebrání zákon nebo zákonem chráněný projev vůle toho, koho se informace týká. K tomu, aby informace plnily svoji úlohu, musí být splněno několik předpokladů:...

Kategorie: Legislativa

NOVELA NOVĚ URČUJE VZTAHY

Letošního 29. února nabyla vyhlášením ve Sbírce zákonů účinnosti novela zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, která se dotýká zejména § 9 a 10. Novela především nově určuje vztahy mezi obcí a fyzickými osobami zapojenými do systému nakládání s komunálním odpadem (KO). Jedná se jak o povinnost se do...

Kategorie: Legislativa

STAROSTA A ZÁKON

Může starosta pozastavit každé usnesení obecní rady, nebo jen to, které odporuje zákonu? ODPOVĚĎ: Tazatel má na mysli patrně oprávnění starosty podle §52 odst. 2, které říká, že "Starosta může pozastavit výkon usnesení obecní rady v otázkách samostatné působnosti obce, má-li za to, že je nesprávné....

Kategorie: Legislativa

PŘIJETÍ DARU PRO OBEC

V našem zastupitelstvu vznikly pochybnosti o tom, který z orgánů je oprávněn přijmout dar určený obci - městská rada nebo městské zastupitelstvo? ODPOVĚĎ: Pokud se jedná o nemovitosti, je odpověď jednoznačná. V § 36a v odst. 1 písm. a) se říká, že obecní zastupitelstvo rozhoduje o "nabytí a převodu...

Kategorie: Legislativa

POUŽÍVÁNÍ NAHRÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ

V případě, že zastupitelstvo vyjádří souhlas s používáním diktafonů a videokamer na svém zasedání, jedná v souladu se zákonem? Nedopouští se porušování jiného zákona, zejména ve vztahu k ochraně osobnosti? ODPOVĚĎ: Tím, že se videokamery a diktafony staly běžnou a dostupnou technikou pro většinu...

Kategorie: Legislativa

PRÁVO OBČANŮ

Občané se na zasedáních městského zastupitelstva (MZ) domáhají práva klást otázky, respektive zapojovat se do diskuze. Mají na to právo? Máme za to, že podle § 41 zákona o obcích mohou návrhy k projednání předkládat jen zastupitelé a městská rada. ODPOVĚĎ: V § 41 toto ustanovení opravdu najdeme,...

Kategorie: Legislativa

MÍSTNÍ KOMUNIKACI URČUJE OBEC

Judikatura Ve sporu o to, zda je určitý pozemek, který chtěl jeho vlastník oplotit, místní komunikací, podal výklad Nejvyšší soud. Toto stanovisko je zajímavé zejména proto, že o zařazení pozemní komunikace do sítě místních komunikací rozhoduje obec. Podstata sporu spočívá v tom, že pokud by byla...

Kategorie: Legislativa

POSTRÁDÁ JASNÁ PRAVIDLA

Názor Blížící se volby do zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků (VÚSC) vyvolaly "legislativní smršť" a donutily úředníky Ministerstva vnitra novelizovat zákon o hlavním městě Praze, schválený ČNR v květnu 1990. Hlavní město Praha má mít zcela exkluzivní postavení i v rámci vyšších...

Kategorie: Legislativa

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ KRAJŮ

Reforma veřejné správy ALENA MOCKOVČIAKOVÁ Legislativní proces reformy veřejné správy ještě není ukončen. Vládní návrhy zákonů jsou předloženy k projednání Parlamentu ČR. Z celé škály problémů vybírám budoucí možnosti zajištění veřejných služeb územní samosprávou v rámci samostatné působnosti, a to...

Kategorie: Legislativa

MILIÓNY DO ZELENĚ

K Městské části Praha 6 patří přitažlivá místa, která návštěvníkům nabízejí vděčné oázy klidu a odpočinku uprostřed zeleně. Obvodní úřad v Dejvicích se stará, aby i přímo v městské zástavbě nacházeli občané stále víc upravených ploch osázených stromy, keři a květinovými záhony, kde je možné chvíli...

Kategorie: Legislativa