Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTU

Jako občanka jsem chtěla vznést připomínky k návrhu městského rozpočtu na zasedání zastupitelstva. Starosta ale řekl, že slovo dostanu až v závěrečné diskuzi. Bránila jsem se, že mám právo vyjádřit k rozpočtu svůj názor ještě před jeho schválením. Zastupitelstvo odhlasovalo, že mi slovo nebude...

Kategorie: Legislativa

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

- Nálezem Ústavního soudu č. 95/2000 Sb. se dnem 31. prosince 2000 zrušuje ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětné ustanovení vylučuje z kolaudačního řízení vlastníka pozemku, je-li stavebníkem...

Kategorie: Legislativa

CO PŘINÁŠÍ ZÁKON O KRAJÍCH

Činnost krajů po předpokládaných volbách do jejich zastupitelstev v listopadu 2000 nelze zahájit bez přijetí zákona o krajích (krajské zřízení). Jeho schválením dochází k naplnění příslušných ústavních článků, Listiny základních práv a svobod a ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších...

Kategorie: Legislativa

OBECNÍ SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Během posledních čtyř let jsem hovořila s desítkami lidí, kteří nabyli s obecními obchodními společnostmi mnoho zkušeností. Ty mě inspirovaly otevřít znovu toto ožehavé téma a pokusit se stručně zhodnotit vše, co k obecním a městským s. r. o. zaznělo. Špatná právní úprava je prvopočátkem všech...

Kategorie: Legislativa

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Za jakých okolností může být člen představenstva zproštěn odpovědnosti za škodu vzniklou akciové společnosti? ODPOVĚĎ: Jen když prokáže, že mu ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc. Nenahrazují se nepředvídatelné škody. Dále neodpovídají členové představenstva za škody vzniklé v důsledku plnění...

Kategorie: Legislativa

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zákon č. 28/2000, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a č. 93/1998 Sb., přináší s účinností od 1. června t. r. řadu zásadních změn a doplnění do podmínek, za nichž jsou uzavírány smlouvy o zakázkách, které jsou hrazeny z...

Kategorie: Legislativa

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

Může obecní zastupitelstvo rozhodovat o některých otázkách, které mu nejsou svěřeny přímo zákonem o obcích? ODPOVĚĎ: Podle mého názoru plně postačí vyjít z logiky věci, Ústavy ČR a principů zastupitelské demokracie. Především - obcí je z hlediska realizace působnosti obce obecní zastupitelstvo. To...

Kategorie: Legislativa

STAVEBNÍ ZÁKON A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Aktuální znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), bylo vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. V části stavebního zákona týkající se pořizování územně plánovací dokumentace a územněplánovacích podkladů došlo k řadě podstatných změn a doplnění. Mezi územněplánovací...

Kategorie: Legislativa

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

- V částce 85 Sbírky zákonů 1999 je publikován Program statistických zjišťování na rok 2000, který mj. stanoví zpravodajské povinnosti obcí na příští rok. - Vyhláška Ministerstva vnitra č. 254/1999 Sb., stanoví technické podmínky požární techniky pro požární automobily a přívěsy, dopravní...

Kategorie: Legislativa

ZMĚNY V NÁVRHU ZÁKONA O OBCÍCH

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY Osmého března schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh zákona o obcích (sněmovní tisk č. 422). Tento sledovaný návrh byl dolní komoře předán vládou koncem listopadu loňského roku. Jeho podoba, zejména některé kontroverzní body byly pro představitele obcí a měst...

Kategorie: Legislativa