Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

OSTRAVSKÝ KRAJ

NOVÉ KRAJE Ostravský kraj jako budoucí vyšší územní samosprávný celek (VÚSC) byl vytvořen z bývalého Severomoravského kraje a zaujímá jeho severovýchodní část. Zahrnuje šest okresů - Ostrava-město, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava a Bruntál. Základní charakteristikou sídelní struktury...

Kategorie: Různé

Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisků a ztrát je obvyklým dokumentem, který však, vzhledem k tomu, že zahrnuje výpočet daně z příjmu, odpovídá konkrétním národním legislativám a účetním osnovám. Zde uvedená struktura výsledovky podle mezinárodní metodiky UNIDO je ilustrací zachování obecně platných principů tohoto dokumentu...

Kategorie: Různé

JENOM DOBRÁ VŮLE NESTAČÍ

Doubravice v okrese Trutnov jsou malou obcí se 365 obyvateli. Leží asi 7 km od Dvora Králové n. L. Když jsme vyplňovali přihlášku do soutěže "Obec seniorům", nenapadlo nás, že bychom se mohli nějak významněji umístit. V té době se práce na našem projektu sociálního a zdravotního centra chýlily ke...

Kategorie: Různé

CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Základní strategický dokument pro rozvoj a využívání informatiky v České republice byl schválen usnesením vlády č. 525 ze dne 31. května 1999. Dokument s názvem "Státní informační politika" stanoví základní cíle a přínosy pro osm prioritních oblastí. Jednou z nich je rozvoj informačních systémů ve-...

Kategorie: Různé

Peněžní tok – cash flow

Zatímco výkaz zisku a ztrát a rozvaha se od naší metodiky liší spíše jen určitým zjednodušením, přístup k definici a využití informací o peněžních tocích (cash flow) se liší poměrně zásadně. Důvodem je skutečnost, že u nás je cash flow definováno tzv. nepřímo, z výkazu zisku (obvykle jako zisk +...

Kategorie: Různé

SPOLEČNÁ DEVÍZA

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE OBEC SENIORŮM Město Šternberk klade velký důraz na zlepšování podmínek života seniorů nejen po stránce zdravotní a sociální, ale i v oblasti rekreačního a kulturního vyžití. Koncepce sociální politiky Šternberka byla přijata v roce 1992 a je po dopracování součástí programového...

Kategorie: Různé

ZAČÍNÁ SOUTĚŽ MEZI REGIONY

Jednou z priorit Svazu a měst a obcí (SMO) je příprava samospráv na vstup do Evropské unie (EU). O aktivitách SMO a inspiraci, kterou nám mohou přinést zkušenosti z kandidátských i členských zemí, jsme hovořili s výkonným místopředsedou SMO Ing. Františkem Dohnalem. [*] Jak hodnotíte připravenost...

Kategorie: Různé

ZDROJE INFORMACÍ PRO FINANČNÍ ANALÝZU

Pro analýzu budoucího finančního a ekonomického chování projektu je třeba disponovat informacemi o budoucím, očekávaném vývoji nákladů investičních i provozních, tržbách, případně provozního kapitálu a zdrojích financování. Z těchto informací (plus ještě zdanění a možné úlevy) je třeba získat...

Kategorie: Různé

ÚNĚTICE OŽÍVAJÍ

O současných Úněticích nelze tvrdit, že jsou jenom místem, odkud se vyjíždí za prací většinou do Prahy a kde se po návratu všichni lidé uzavírají do svých domů. Obec v posledních letech ožívá. Psal se rok 1994, kdy první nadšenci, mezi které stále patří starosta Ing. Vladimír Vytiska, spontánně...

Kategorie: Různé

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Metodika, resp. terminologie UNIDO rozlišuje analýzu finanční a ekonomickou. Finanční (též komerční) analýza se zabývá projektem z hlediska investora, podnikatele, resp. banky jako zdroje úvěrů, zatímco pod pojmem ekonomická analýza se rozumí pohled národohospodářský, tedy analýza vlivů projektu na...

Kategorie: Různé