Kominíci nabízejí obcím a jejich úřadům pomoc

Společenstvo kominíků ČR má zájem na úzké spolupráci jak s obcemi a městy, tak s kraji.

Již loni jeho představitelé absolvovali řadu setkání s hejtmany a dalšími představiteli krajů i se zástupci měst a obcí. Společenstvo totiž disponuje odborníky, kteří mohou být veřejné správě nápomocni při ochraně životního prostředí, zejména při plnění požadavků zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Stejně tak jsme připraveni na součinnost se stavebními úřady při řešení problematiky legislativních a technických předpisů souvisejících s komíny – od projektové přípravy až po kolaudace.

Jde nám i o to, abychom společně s orgány samospráv i obecními a městskými úřady přispívali ke zlepšení současné úrovně právního i technického vědomí veřejnosti, pokud jde o stavbu a údržbu komínů i povinnosti, které se ke komínům váží.

Zásadní normy

Připomeňme proto některé zásadní technické a právní normy s vazbou na komíny, na jejichž základě jsou definovány povinnosti stavebních úřadů v průběhu stavebních řízení i kolaudací:

ČSN 73 42 01 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv;

ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné podmínky;

vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu;

zákon č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;

zákon č. 71/2000 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a některé další zákony;

vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění a kontrole komínů;

zákon č. 102/2001 Sb., zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků);

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky.

Stavební úřad

a) při stavebním řízení:

zkoumá, zda při provádění stavby dodavatelsky je zhotovitel díla oprávněn provádět mj. stavbu komína (musí prokázat odbornost);

určuje, že při provádění stavby svépomocí zodpovídá za provedení stavby komínu dle technologického postupu výrobce stavební dozor (způsob realizace stavby musí být stanoven dokumentací předloženou ke stavebnímu řízení);

ukládá do stavebního povolení stavby podmínky pro provedení stavby:

– před zaklopením částí stavby (stropy, střecha) bude provedena oprávněnou osobou prohlídka komínového tělesa,

– komínové těleso bude označeno dle ČSN 73 42 01;

– ke kolaudaci bude doložena revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty (chybně bývá uváděno, že „bude doložena revize komína“).

b) při kolaudaci:

zjišťuje, zda je konstrukce komína zatříděna dle ČSN EN 1443;

zjišťuje, zda je konstrukce komína označena štítkem, který dodá dodavatel (štítek musí obsahovat mj. název dodavatele, datum provedení, velikost průduchu, účinnou výšku komína);

zkoumá předložená prohlášení o shodě použitých materiálů, která musí být v souladu s vydanými certifikáty výrobků.

Při kolaudaci staveb nebo jejich změn, po požáru nebo vyhoření sazí v komínovém průduchu a dále při vzniku nebo podezření vzniku trhlin a netěsností komína v důsledku otřesů, sedání zdiva apod., kde byly použity komíny tlakové třídy N 1 a N 2, se provádí zkouška těsnosti komína – tlaková zkouška. Tlaková třída je uvedena na štítku, podle kterého je komín zatříděn podle ČSN EN 1443.

Podmínky revizní zprávy

Revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty nemůže být vydána:

bez připojeného spotřebiče;

bez umístění identifikačního štítku.

Pokud nejsou do komína zaústěny spotřebiče, bude oprávněnými osobami vydán ke kolaudaci zápis o prohlídce volného – nepoužívaného komína. V tomto případě lze kolaudační rozhodnutí vydat za podmínky, že po pozdější instalaci spotřebiče bude provedena kontrola spalinové cesty a vystavena revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty dle ČSN 73 42 01.

Revize spalinové cesty provádějí:

držitelé živnostenského listu v oboru kominictví;

revizní technici komínů;

certifikovaní revizní technici komínových systémů;

členové Společenstva kominíků ČR autorizovaní Ministerstvem životního prostředí pro měření malých zdrojů (fyzické i právnické osoby), seznamy na www.skcr.cz.

prezident Společenstva kominíků ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *