KONVERZE ODPADŮ NA TEPLO

Právě dokončovaná studie proveditelnosti výstavby hi-tech spalovny odpadů má vyřešit dlouhodobé problémy města Valašské Meziříčí. Jde o zařízení, které má především vyrábět energii a zásobovat s ní město. Tuhý komunální odpad (TKO) a odpadní biomasa jsou považovány za výhodné palivo. Město se již...

Právě dokončovaná studie proveditelnosti výstavby hi-tech spalovny odpadů má vyřešit dlouhodobé problémy města Valašské Meziříčí. Jde o zařízení, které má především vyrábět energii a zásobovat s ní město. Tuhý komunální odpad (TKO) a odpadní biomasa jsou považovány za výhodné palivo.

Město se již léta potýká s problémy souvisejícími s odpady i s výrobou a distribucí tepla pro obyvatele. Městská soustava centrálního zásobování teplem (CZT) zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou více než 5000 bytů, školy, řadu podnikatelských subjektů atd. Soustava byla vybudována v 60. letech spolu s výstavbou chemické továrny Deza, která vlastní a provozuje kotelnu, z níž je distribuováno teplo pro soustavu CZT. Zdroj tepla leží mimo město a výroba tepla pro soustavu nezatěžuje prostředí města emisemi. Téměř ideální řešení, pokud by soustava nebyla morálně i fyzicky zastaralá a teplonosným médiem nebyla pára. Jakékoliv investice do dílčích rekonstrukcí a rozsáhlejších oprav by nebyly dostatečně efektivní.

GLOBÁLNÍ ŘEŠENÍ

Podmínkou další existence soustavy, jako moderního a ekologicky přijatelného způsobu distribuce tepla, je její komplexní rekonstrukce a modernizace, se zásadní změnou koncepce rozvodů a změnou teplonosného média z páry na horkou vodu.

Samostatné investice do distribuční soustavy jsou velmi obtížně návratné a přijatelná doba návratnosti investice je podmíněna vysokou cenou tepla pro konečného spotřebitele. Jedinou cestou, ekonomicky efektivní a průchodnou – s rozumnou návratností vložených investičních prostředků, při přijatelné ceně tepla je globální řešení distribuční sítě spolu s progresivním zdrojem tepla pracujícím s vysokou účinností, společnou výrobou tepla a elektrické energie při ekologicky šetrném spalování levného, nejlépe odpadního paliva. Takové řešení se nabízí v podobě zařízení na konverzi spalitelných tuhých odpadů na teplo a elektrickou energii.

V současné době je rozpracován záměr na realizaci zařízení na termickou likvidaci TKO, odpadních produktů z nábytkářského a dřevařského průmyslu, ze zemědělské a lesní výroby, příp. dalších odpadů s jejich konverzí na tepelnou a elektrickou energii. Realizace tohoto záměru by vyřešila nejen zásobování obyvatel teplem, ale i výrobu elektřiny kogeneračním způsobem, která výrazně zlepší ekonomiku projektu.

Souběžně s tím by se odstranily potíže s likvidací komunálních odpadů z hlediska vlivů na životní prostředí. Navrhovaný způsob je ekologicky šetrnější a příznivější než je obvyklé skládkování.

PO CELÉM SVĚTĚ

Záměr počítal s počáteční spalovací kapacitou 60 kt odpadů za rok s možností případného nárůstu na cílovou kapacitu až 100 kt spalitelných odpadů ročně, s pokrytím spotřeby tepla ve městě asi 400 TJ ročně a s dodávkou elektřiny do distribuční sítě.

Technicky a technologicky je záměr v podstatě vyřešen. Jedná se o technologii WATERWIDE, která je schopna ekologicky šetrně a ekonomicky účinně spalovat nejen tuhé domovní odpady, ale i některé odpady nebezpečné. Zařízení je patentováno v USA a provozně ověřeno na různé druhy odpadů. Zatím bylo uskutečněno více než 600 realizací po celém světě.

Parametry zařízení vycházejí z požadavků města na celkovou roční potřebu tepla a potřebný max. instalovaný tepelný výkon. Ostatní parametry byly odvozeny od těchto základních parametrů a z požadavků na ekonomickou efektivnost záměru.

Zařízení se skládá ze dvou spalovacích jednotek, na které jsou připojeny spalinové kotle na výrobu přehřáté páry, která pohání kondenzační parní turbinu s meziodběrem tepla a generátorem na výrobu elektrické energie. Poměr mezi odběrem tepla a výrobou elektrické energie je dán potřebami soustavy CZT a potřebným objemem odpadů ke spálení. Spaliny jsou předčištěny již ve spalovacím prostoru a dočištěny v suché sorbční pračce a následně na textilním kapsovém filtru. Tuhé zbytky (škvára, popel) jsou ukládány na zabezpečené skládce. Zařízení je ještě doplněno kogenerační turbinou s výrobou tepla a elektrické energie pro vykrývání špičkových potřeb tepla a elektřiny. Původně předpokládané parametry jsou uvedeny v tabulce.

NOVÝ TYP FINANCOVÁNÍ

Rozsah a charakter investice nedává předpoklady ke klasickému financování kombinací vlastních zdrojů a úvěrů, proto se již od začátku počítá s projektovým financováním ze soukromých zdrojů (BOT). Tento způsob financování klade vysoké nároky na přípravnou fázi – na zajištění studie proveditelnosti, která prověří projekt z hlediska všech aspektů v oblasti technické, obchodní, finančně-ekonomické, ekologicko-energetické, organizační, legislativní, časové apod., a jejíž zpracování je odborně a především finančně velmi náročné.

Protože záměr předpokládá použití moderní, vysoce energeticky i ekologicky účinné a provozně ověřené technologie amerického původu, podařilo se ve spolupráci s americkou firmou Duke Engineering and Services (DEaS) zajistit grant na zpracování této studie prostřednictvím americké vládní instituce Trade and Development Agency (TDA) ve výši 62,5 tisíc USD. Navíc podle pravidel poskytování této pomoci bude hodnota studie 125 tisíc USD, kde druhou polovinu nákladů bude krýt zpracovatel studie, tj. již americká firma DEaS.

Město Valašské Meziříčí do přípravné fáze nemusí vložit žádné peněžní prostředky, musí se v dané záležitosti pouze angažovat a tento grant smluvně přijmout. Radnice nabízený grant přijala a podepsala příslušné smlouvy na zpracování studie proveditelnosti.

Studie proveditelnosti byla zpracována ve spolupráci americké firmy DEaS Inc., její dceřiné pobočky DEaS, a. s., Brno a projekční firmy Báňské projekty Valašské Meziříčí, a. s., a v nejbližší době bude předána městu.

ZMĚNY V PROJEKTU

Vzhledem k málo vstřícnému přístupu distribuční společnosti SME Ostrava a její neochoty odebírat původně předpokládané množství vyrobené elektrické energie, nebylo možno dosáhnout potřebné ekonomické efektivnosti projektu. Proto bylo nutno snížit investiční náročnost zařízení tak, aby mohly být kompenzovány nižší výnosy. Původní skladba a parametry zařízení byly proto změněny a byla snížena míra kogenerace a zcela upuštěno od instalace kogenerační turbiny, která byla nahrazena podstatně levnějším plynovým kotlem.

Pokud se alespoň tento pozměněný záměr podaří úspěšně realizovat, přinese to užitek Valašskému Meziříčí a obcím a městům z okolního regionu. Navíc by projekt mohl být pilotní a ověřovací a bylo by možno jej opakovat i v jiných regionech. Přispěl by také k ověření principu projektového financování ze soukromých zdrojů a způsobu a postupů u takto financované stavby.

Projekt by rovněž přispěl ke zlepšení životního prostředí, zejména ovzduší, protože komunální, dřevní a zemědělské odpady je pro vysoký podíl biomasy možno považovat za trvale obnovitelné zdroje a snížení emisí CO2 by činilo podle předběžných výpočtů více než 20 tisíc tun za rok. Má proto též velkou šanci na získání grantu z fondu Global Environment Facilities (GEF) ve výši několika miliónů USD.

Prst na hlavním spouštěcím mechanizmu má však zastupitelstvo města, které musí rozhodnout o realizaci záměru a dát souhlas s nezbytnými právními úkony vedoucími k výběru silného investora a k zahájení realizace záměru.

PETR WIRTH,

Báňské projekty,

Valašské Meziříčí

Zamýšlené parametry zařízení

Celkové množství odpadů60 000 t TKO/r

Tepelný výkon46 MWt

Výroba tepla400 TJ/r

Elektrický výkon15 MWe

Výroba elektřiny80 GWh/r