01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kronika jako archiválie

Slyšel jsem, že každý dopsaný svazek kroniky musíme podle zákona o archivnictví odevzdat do okresního archívu. Je to doopravdy naše povinnost?Pokud se obec rozhodne vést kroniku, jde o rozhodnutí přijaté zastupitelstvem obce v rámci samostatné působnosti. Bude...

Slyšel jsem, že každý dopsaný svazek kroniky musíme podle zákona o archivnictví odevzdat do okresního archívu. Je to doopravdy naše povinnost?

Pokud se obec rozhodne vést kroniku, jde o rozhodnutí přijaté zastupitelstvem obce v rámci samostatné působnosti. Bude jistě užitečné, aby toto rozhodnutí doplnily i další kroky, tj. určení způsobu výběru osoby kronikáře, jeho smluvního vztahu k obci, rozhodnutí o způsobu úhrady nákladů vynaložených na zápisy do kroniky a vedení kroniky, postup schvalování zápisů do kroniky, například letopiseckou komisí (mj. je nutno akceptovat fakt, že při zápisech do kroniky může dojít ke kolizi se zákonem na ochranu osobních údajů apod.), stanovení náležitostí uložení kroniky, podmínky jejího zpřístupňování občanům apod.

Postup pro uznání dokumentu vzniklého z činnosti obce za archiválii stanovuje zákon o archivnictví ((č. 97/1974 Sb.). Je-li kronika uznána za archiválii, obec musí zajistit zejména řádnou péči o archiválii, nakládání s ní a její bezpečné uložení. Jestliže není schopna předepsané podmínky zajistit, je povinna předat archiválii do odborné péče příslušného archívu. Tímto aktem však neztrácí vlastnická práva k archiválii.

Navíc zjištění, zda vlastník archiválie je či není schopen zajistit řádnou péči o kroniku a následné její předání do archívu, musí mít náležitosti předepsané zákonem.

I v oblasti archivnictví (spisové služby) platí, že územním samosprávným celkům může povinnosti ukládat pouze zákon, případně prováděcí předpisy (vyhlášky) vydané ministerstvem na základě zmocnění ze zákona - pokud je vyhláškou upravovaná povinnost územnímu samosprávnému celku uložena zákonem.

Dokonce i zákon č. 97/1974 Sb. ve znění před změnou vyhlášenou pod č. 343/1992 Sb. připouštěl, že archiválie mohou být v jiném než v "socialistickém společenském vlastnictví", a v takovém případě ukládal vlastníkovi archiválie (pokud nebyla předána do archívu) povinnost o archiválii pečovat. V textu zákona se slovo obce objevilo až v roce 1992, a to výše uvedenou změnou zákona. Je tedy zřejmé, že zákon číslo 97/1974 Sb. pod pojmem obce rozumí veřejnoprávní korporace ve smyslu zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích, resp. ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb. Obce jsou samostatnými právnickými osobami, které mají vlastní majetek (včetně finančního) a vlastní příjmy (včetně zákonem stanoveného podílu na výnosu některých daní). O svém majetku (včetně finančního) a svém rozpočtu rozhodují v rámci samostatné působnosti, a to způsobem, který předepisuje zákon č.128/2000 Sb., respektive zákon číslo 250/2000 Sb. Soudím, že i kronika je součástí majetku obce.

Nový zákon o archivnictví a spisové službě však dosud (ke 31. 8. 2004) nebyl publikován ve Sbírce zákonů. Zatím je k dispozici v podobě textu sněmovního tisku č. 428 schváleného Poslaneckou sněmovnou ve znění změn doporučených Senátem. Avšak ani nový zákon o archivnictví neřeší téma "kroniky" nijak zevrubně.

Napsat komentář

Napsat komentář: pikachu Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Komentáře k článku

  1. The article is very easy to understand, detailed and meticulous! I had a lot of harvest after watching this article from you! I find it interesting, your article gave me a new perspective! I have read many other articles on the same topic, but your article convinced me!
    online jigsaw puzzles

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down