Kvalita pitné vody v ČR je dobrá, ale letos za ni zaplatíme více

V České republice se v roce 2020 bude průměrná výše plateb za vodné a stočné pohybovat v 90–92 Kč za metr krychlový. Vyplývá to z údajů členů Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z. s., (SOVAK ČR). Z podrobné analýzy stanovených cen pro letošní rok z 13 krajských a více než 30 okresních měst lze konstatovat, že průměrné navýšení oproti roku 2019 činí 3,6 %. Průměrná výše plateb za vodné a stočné se letos navýší o inflaci.

Ta se podle údajů České národní banky v roce 2019 pohybovala na úrovni 2,8 %. Mezi další a každoročně se projevující faktory působící na výši plateb za vodné a stočné patří především neustálé navyšování cen energií, růst cen chemikálií a provozního materiálu nutného k zajištění řádné funkce vodohospodářské infrastruktury. Nelze opomenout ani aktuální situaci na trhu práce, kde stejně jako v jiných odvětvích, vodárenské společnosti musely přistoupit k navýšení mzdových prostředků pro udržení svých zaměstnanců a bezproblémové zajištění dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. I přes tyto objektivní faktory ovlivňující cenu vody pro letošní rok v některých lokalitách došlo jen k nepatrnému navýšení plateb za vodné a stočné, v některých lokalitách s cena nezvýšila vůbec. Stejnou cenu jako v roce 2018 zaplatí za vodu obyvatelé Rychnova nad Kněžnou. Jen k nepatrnému navýšení dochází pak v Krnově, Svitavách, Českých Budějovicích nebo Karlových Varech.

Z aktuálních údajů Ministerstva zemědělství také vyplývá, že v roce 2018 činila celková suma prostředků určených na opravu, obnovu a budování nové infrastruktury asi  14,3 mld. Kč, což představovalo téměř 38,3% podíl v platbách za vodné a stočné. „Objem těchto prostředků u odpovědných vlastníků veřejných vodovodů a kanalizací narůstá a tvoří největší nákladovou položku při kalkulacích výše plateb za vodné a stočné,“ říká Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR.

Společnost SOVAK ČR v souvislosti s problematikou „cen vody“ musí upozornit na skutečnost, že vodné a stočné není „platbou za vodu“, jak je mnohdy nepřesně interpretováno, ale platbou za službu spočívající v neomezených dodávkách kvalitní pitné vody až k samotnému spotřebiteli a odvádění a čištění odpadních vod od spotřebitele. Samotný zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích definuje vodné jako „úplatu za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním“, stočné pak definuje jako „úplatu za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod“. Zajištění této služby pak s sebou nese řadu fixních nákladů nesouvisejících se skutečným objemem dodaných pitných vod či produkovaných vod odpadních, které se podle místních podmínek a velikosti zásobovaného území pohybují na úrovni zhruba 70 % celkových nákladů.

Jako zcela zásadní je třeba zmínit, že s ohledem na zhoršující se kvalitu povrchových i podzemních vod, jak na našem území, tak v globálním měřítku, jsou na úpravu surové vody na vodu pitnou potřeba nové a intenzivnější technologie. Jak však na tiskové konferenci společnosti SOVAK uvedl její ředitel Ing. Oldřich Vlasák, kvalita pitné vody je v České republice na velmi dobré úrovni. Existují moderní výkonné technologie, které vodu dokáží velmi dobře vyčistit a zbavit ji chemických látek. Nicméně investice do technologií jsou nemalé, záleží na oblasti a stavu infrastruktury v místě.

SOVAK ČR zdůrazňuje, že nelze porovnávat jednotlivé provozovatele a vlastníky vodohospodářské infrastruktury čistě a pouze podle výše plateb za vodné a stočné vyjádřené v Kč za m3. Srovnání, založené výhradně na jednotkové ceně, nezahrnuje podíl fixní složky, či objem prostředků na opravy a obnovu, který se zásadně v lokalitách liší. Toto srovnání rovněž nemůže zohlednit místní podmínky, velikost spravovaného území, objem dodávaných pitných vod a odváděných odpadních vod. Bez zohlednění všech výše uvedených kritérií je takový výsledek cenového srovnání značně neobjektivní a vede k nesprávným závěrům. Proto společnost SOVAK ČR v této souvislosti uvítala spuštění aplikace Ministerstva zemědělství Webová prezentace dat VaK dostupné na adrese http://bit.do/MZE-VAK, která umožňuje porovnat jednotlivé ceny vody co do struktury nákladů napříč celou Českou republikou a která výrazně přispívá k vyšší transparentnosti oboru vodovodů a kanalizací. Díky této aplikaci si každý občan České republiky může rychle ověřit, jak jednotlivé provozní společnosti hospodaří s vybranými platbami za vodné a stočné,“ říká Oldřich Vlasák. „Pokud má občan zájem pochopit lokálně nastavenou cenu za vodné a stočné, má tato data k dispozici. Uměle nastavené nízké ceny v některých lokalitách pak nevedou k dostatečné tvorbě zdrojů pro opravu a obnovu infrastruktury, což může vést v budoucnu k nemalým problémům,“ dodává Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR.

 

Stanovení konkrétní výše plateb za vodné a stočné se v České republice řídí zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jsou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v České republice zařazeny na seznam s regulovanými cenami. Cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je Ministerstvo financí. Do takto regulované ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů. Regulace je stanovena cenovým rozhodnutím v každoročně vydávaném Cenovém věstníku Ministerstva financí.

Často skloňovaná cena vodného a stočného a její démonizace vede k tomu, že veřejnost neuvažuje nad platbami za služby v celkovém nadhledu. V porovnání s ostatními náklady na bydlení měsíčně zaplatí průměrná domácnost za vodu 535 Kč, nejvíce, a to skoro trojnásobek činí platba za elektřinu, 1470 Kč, dvakrát více nájemné, 1361 Kč, nebo plyn, 863 Kč. Tato porovnání je třeba brát v úvahu a vidět celkově narůstající životní náklady, kdy nelze očekávat, že cena vody bude v tomto směru zůstávat neměnná,“ dodává ředitel SOVAK ČR.

 

Aktuální výše plateb za vodné a stočné se díky schválení nového zdanění od 1. 5. 2020 přesune z první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %. U některých provozních společností je tak již nyní avizováno snížení plateb za vodné a stočné. „O tuto částku lze po schválení odpovědnými orgány vodárenských společností a zpravidla i zastupitelstvy jednotlivých měst a obcí snížit výši plateb za vodné a stočné pro koncového zákazníka,“ komentuje Oldřich Vlasák. „Částka generovaná snížením sazby DPH v případě, že cena zůstane na stejné úrovni, může být využita na vytvoření rezervy pro obnovu a opravu vodárenské infrastruktury,“ uzavírá předseda představenstva SOVAK ČR.*

 

/TZ/

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *