LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Ústav územního rozvoje Brno připravil druhé, aktualizované vydání příručky "Limity využití území - celostátně platné limity". Původní publikace (z roku 1995) vycházela z potřeby poskytnout především státní správě užitečné podklady pro práci při pořizování územně plánovací dokumentace a územně...

Ústav územního rozvoje Brno připravil druhé, aktualizované vydání příručky „Limity využití území – celostátně platné limity“. Původní publikace (z roku 1995) vycházela z potřeby poskytnout především státní správě užitečné podklady pro práci při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Protože proces schvalování nových legislativních předpisů je neustále živý, bylo třeba na nové zákony, jejich novelizace, případně prováděcí vyhlášky reagovat.

Katalog limitů je rozdělen do 7 částí – územní podmínky pro výstavbu, doprava, technická infrastruktura, vytváření a ochrana zdravých a bezpečných životních podmínek, ochrana přírody a krajiny, ochrana památek, právo.

Pro popis jednotlivých limitů, které jsou v těchto sedmi částech uvedeny, byla zvolena jednotná osnova: číslo a název limitu, objekt limitování, vyjádření limitu, ukazatele a číselné hodnoty limitu, právní předpisy, poznámky.

Limity jsou v katalogu uváděny anotační formou. To znamená, že z příslušných předpisů byly převzaty základní údaje a populárnější formou příslušných paragrafů je vyjádřena jejich podstata.

Limity vyplývající z celostátně platných právních předpisů musí být respektovány všemi účastníky procesu územního plánování – pořizovateli nebo zadavateli, zpracovateli a schvalovateli územně plánovací dokumentace. Význam limitů je např. zvýrazněn vyhláškou č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, kde se v § 10, odst. 3 mj. uvádí, že průzkumy a rozbory obsahují textovou část včetně tabulek a grafů, výkresu limitů využití území.

Dále se v příloze č. 1 této vyhlášky uvádí, že zadání územního plánu obce obsahuje mj. výkres limitů využití území včetně stanovených zátopových území.

Leták, který podrobně řeší problematiku obcí jako orgánů územního plánování, a který byl všem obcím zaslán, byl naším ústavem ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj zpracován v roce 1998, leták výkresu limitů využití území pak v roce 1999. Leták pod názvem „Protipovodňová ochrana v územních plánech obcí“ je v současné době distribuován.

Uvedené informace upozorňují na některé publikace nebo „instruktážní“ materiály, které mohou napomoci při orientaci v rozsáhlém množství legislativních předpisů. Mohou také sloužit jako pomocné návody při složitém procesu přípravy, pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace. Tyto podklady jsou ještě pro zájemce k dispozici v Ústavu územního rozvoje Brno, Jakubské náměstí 3, 601 00 Brno.

VLADIMÍR HYVNAR,

Ústav územního rozvoje

Brno