Kategorie:
EU

MMR: Pořádá semináře k Iniciativě INTERREG IIIA

Ministerstvo pro místní rozvoj, vykonávající funkci Řídícího orgánu u česko-polského programu a funkci Národního orgánu u česko-saského, česko-bavorského, česko-rakouského a česko-slovenského programu, připravuje ve spolupráci s krajskými úřady několik informativních seminářů.

Na seminářích (viz tabulka s termíny pro konání seminářů), které budou probíhat na krajských úřadech v dotačních územích, získají žadatelé podrobné informace o implementaci jednotlivých programů. Semináře jsou určeny především představitelům obcí, měst, krajů, státních organizací, nestátních neziskových organizací, školských zařízení, zájmových sdružení právnických osob nebo hospodářských a agrárních komor.

To vše jsou potenciální předkladatelé, kterým semináře pomohou v lepší orientaci a kvalitní přípravě projektů. Iniciativa Společenství INTERREG IIIA, jakožto jedna z iniciativ Evropské unie, podporuje integraci politik regionálního rozvoje v příhraničních regionech.

V České republice je realizována pro období 2004-2006 prostřednictvím pěti samostatných programů podle jednotlivých hranic, a to na hranicích s Polskem, Slovenskem, Rakouskem a dvou německých hranicích, tj. s Bavorskem a Saskem.

Tři zásadní podmínky

Žadatelé mimo jiné musí splnit tři další základní podmínky:

Územní vymezení – stanovuje, že základní územní jednotkou pro tento program je NUTS III, tedy v České republice krajská úroveň. Způsobilé jsou tedy všechny obce krajů ležící při hranici s některým ze sousedních států. V praxi to znamená, že sem spadají tyto kraje: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Ústecký a Zlínský. Výjimkou je kraj Vysočina, který přestože nemá hraniční území, byl do programu zařazen.

Přeshraniční efekt projektu – žadatel je povinen prokázat přeshraniční efekt projektu, což může být pro obce vzdálenější od hranic složitější, a zajistit si přeshraničního partnera v projektu.

Spolufinancování projektu žadatelem – třetí podmínkou je zajištění spolufinancování projektu žadatelem, přičemž struktura financování jednotlivých projektů je stanovena následovně: maximální podíl prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) je 75 % způsobilých výdajů projektu a minimální zajištění spolufinancování příjemce dotace při předkládání žádosti je 25 % způsobilých výdajů projektu. Je možné požádat o podporu ze státního rozpočtu ve výši maximálně 5 % způsobilých výdajů projektu. Vzhledem k tomu, že podpora z ERDF je vyplácena zpětně, tj. po ukončení realizace projektu, musí si žadatel zajistit kompletní předfinancování.

V rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je realizován i tzv. Fond mikroprojektů neboli Fond malých projektů či Dispoziční fond v závislosti na hranici, který je zaměřen na měkké, neinvestiční projekty podporující častější kontakt lidí na obou stranách hranice. Jde například o různá setkávání, společné akce, výměny mládeže, spolupráce škol apod.

Upozornění

Další důležité informace k programu mohou zájemci získat na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz, kde je ke stažení Příručka pro žadatele nebo v sekretariátech regionálních rad sídlících v každém kraji.

Pozvánku na semináře naleznete na výše zmíněných webových stránkách. Z důvodu omezené kapacity je nutné svou účast potvrdit do data uvedeného na pozvánce.

Tabulka

 

 

ministr pro místní rozvoj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *