Na každého se jednou dostane

Základním posláním České inspekce životního prostředí (ČIŽP) je dozor nad dodržováním zákonů, respektive vymáhaní zákonů v oblasti životního prostředí. Jak se to jejím inspektorům daří, o tom jsme hovořili s ředitelem ČIŽP Ing. Janem Slancem.

Co se inspekci v posledních měsících podařilo?

Za poslední půlrok jsme udělali tři zásadní věci. Zaprvé jsme se sami „trošku“ reorganizovali. Zadruhé jsme zahájili poměrně úspěšnou komunikaci s naším odvolacím orgánem, tedy s odbory výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí. A zatřetí jsme začali dialog se samosprávou, to znamená s kraji, a zlepšili vzájemné vztahy, které mohly být mezi inspekcí a orgány státní správy problematické. Vysvětlili jsme si, že jsme „na jedné lodi“. I když máme různý názor na jednotlivosti, v tom obecném nemá odbor státní správy zájem „shazovat“ naše rozhodnutí jenom proto, že by chtěl nějak válčit.

Vzájemně jsme se pochopili v tom, že budeme tvrdší tam, kde dochází k poškozování životního prostředí, a udržíme si určitý nadhled při posuzování případů, kdy provozovatel něco dělá v souladu se zákonem, ale chybí mu jen nějaké povolení.

Jak spolupracujete s krajskými úřady?

Myslím si, že docela dobře komunikujeme se samosprávami, s volenými orgány. Máme společný pohled na věc. Pro letošní rok si dáváme úkol prodiskutovat styčné plochy. Někde se prolínáme tak, že kraje vydávají povolení, souhlasy, schvalují provozní řády. Rádi bychom, aby zlepšily kvalitu rozhodnutí a ta se nám proto lépe vymáhala, byla jasná, kontrolovatelná a nezpochybnitelná. Možná, že po těch dlouhých letech, kdy tu byla inspekce sama, někdo cítil, že přišla o kousek pravomocí. Domnívám se, že máme dostatečně široké pole působnosti, abychom se uplatnili, takže můžeme s kraji spíše spolupracovat.

Na co se inspekce v tomto roce při kontrolách zaměří?

Rád bych, aby se ještě více profilovala. Chceme se soustředit především na problémy velkých provozovatelů, velkých znečišťovatelů. Dáváme poměrně značný důraz na zákon č. 353/1999, který se týká prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami. Myslím si, že povodně byly pro mnoho podniků poučením, takže například budeme kontrolovat jejich bezpečnostní dokumentaci. Počítáme s tím, že ze 154 vytipovaných subjektů jich navštívíme zhruba l30, tj. téměř všechny, které jsou pro nás zajímavé. Plán práce inspekce se snažíme postavit konkrétněji, možná i pro naše klienty průhledněji. Na druhou stranu je to znamení, že se na některé konkrétní subjekty soustředíme. Dáváme na vědomí, že je třeba zahájit nápravná opatření.

Před časem pobouřila veřejnost zpráva o tom, že před supermarkety firmy Lidl mizí stromy. Zabývá se ČIŽP podobnými případy?

Neoprávněnými kaceními a ořezy se zabýváme. Tato kauza nám spíše naznačila, že něco není systémově v pořádku. Musíme jednoznačně zlepšit spolupráci s policí, protože naše šetření může odhalit i jinou trestnou činnost, také více komunikovat se samosprávou, která má poměrně velké kompetence. Vyzývám své kolegy na oddělení ochrany přírody, abychom začali více a důsledněji kontrolovat také výkon státní správy. Mnohdy máme pocit, že nedůsledností, třeba i podceněním ze strany měst a obcí, dochází k různým excesům. Pokud by informace přišla včas a my bychom důsledně tyto velké případy posoudili, stanovili dopředu podmínky, kdybychom věděli, že zeleň je nějakým způsobem ohrožena, tak ji můžeme ohlídat.

Dnes budeme tuto kauzu velice špatně spojovat s nějakou konkrétní firmou. Na druhé straně si nikdo z nás nemyslí, že člověk z Liberce přijel pokácet stromy před Lidlem v Českých Budějovicích jen proto, aby z Liberce lépe viděl na jeho reklamní plochy. Komu to bylo ku prospěchu, je poměrně jasné.

Vidím tu problém s přenosem informací. V obcích někdo žije, někdo kácení viděl, ví proč se to stalo, my to jenom neumíme dokázat. Musíme pracovat na tom, abychom tyto řetězové případy zachytili. Chceme dát do databáze firmy, které jsou spojeny s porušováním zákona, což jsou i ty, které kácí. Propojením informací v našem systému pak dokážeme zjistit, kde se nějaká firma pohybuje a že na jiném území porušila zákon a my jí musíme věnovat zvýšenou pozornost.

To se nám povedlo u nepovolených těžeb dřeva v lese. Ty, kteří káceli, známe a umíme reagovat na fakt, když se nám tito lidé v jiném prostoru ČR objeví. Pokud se takový člověk někde objeví, zaregistruje se, uzavře smlouvu a začne cosi páchat, tak na něj lépe můžeme a někdy můžeme i jeho činům předcházet.

Jak tyto osoby postihujete?

Rozpětí sankcí je značné. Tam, kde jde o zásadní přestupek a někdo pokácí osmdesátiletou lípu, jsou postihy velké. V případech, kdy někdo vyklučí trní, jsou nižší. Největším problémem je „ulovit“ toho, kdo zákon porušuje. V tomto směru je zákon poměrně striktní a říká, že zodpovědnost nese ten, kdo držel v ruce pilu nebo sekeru. Pokud se nám nepodaří ho s pilou chytit, je to problém.

Myslím si ale, že ve správních řízeních máme velký prostor na to, aby sankce byla dostatečná, bolestná a viníka ranila.

Myslíte, že by bylo dobré lépe spolupracovat s obcemi?

Jsme oprávněni vykonávat dohled nad orgány státní správy vyjma orgánů ústředních. Požádal jsem své kolegy, abychom v příštím roce věnovali větší pozornost pověřeným obcím z hlediska ochrany krajiny a přírody. Může se stát, že některá obec neplní své povinnosti. Pokud takový stav zjistíme, zřejmě budeme chtít iniciovat řízení s krajem o odejmutí výkonu státní správy. Myslím si, že v některých obcích, kde lidé tyto funkce vykonávají po pracovní době, je někdy těžké sehnat odborníka, který by byl schopen kvalifikovaným způsobem hájit zákon. Pokud starosta chce učinit nějaké rozhodnutí – například vykácet stromořadí ke kapličce – tak by si k tomu měl přizvat odborníka. My jako inspekce se coby konzultanti nabízíme, u nás jsou lidé, kteří umí bezplatně poradit, vydat stanoviska, vyjádřit se, a předejít různým excesům.

A ještě pár slov na závěr. Chceme upozornit naše klienty – dávejte pozor, na každého se jednou dostane. Práce je mnoho a nás je omezený počet, ale jednoho krásného dne inspektor navštíví i vás a pokud znečišťujete životní prostředí nevybíravým způsobem, tak ta návštěva bude nepříjemná. Jestli si to klienti vezmou k srdci a začnou se sami od sebe chovat lépe, bude to jen dobře.