Nabídka pro neplatiče: Generální pardon

Je pouze málo obcí, které nemají potíže s neplatiči nájemného. Výjimkou nejsou ani Pardubice. Během let se v nich daná otázka stala velice ožehavou. Svědčí o tom mj. fakt, že k 31. květnu 2003 dluhy na nájemném, včetně plateb za služby spojené...

Je pouze málo obcí, které nemají potíže s neplatiči nájemného. Výjimkou nejsou ani Pardubice. Během let se v nich daná otázka stala velice ožehavou. Svědčí o tom mj. fakt, že k 31. květnu 2003 dluhy na nájemném, včetně plateb za služby spojené s užíváním bytů, dosáhly zhruba 18 miliónů korun. Podílí se na nich více než tisíc dlužníků, s nimiž zástupci města zpravidla již několikrát předem jednali.

K zásadnímu řešení přistoupilo Zastupitelstvo města Pardubic 4. listopadu 2003. Počtem hlasů 33 pro, 1 proti, přijalo usnesení, které může být pro někoho inspirativní, pro jiného zase provokativní a další mohou čekat, nakolik se jeho realizace v praxi osvědčí. Schválilo totiž zásadní opatření. Zastupitelům jeho podstatu objasnila důvodová zpráva předkladatele návrhu. Z ní vyplynulo, že po schválení zastupitelstvem se v zájmu snížení pohledávek vyhlásí tzv. generální pardon.

Uvedené opatření spočívá v tom, že dlužníkům, kteří do 31. března 2004 uhradí v plné výši dluh na nájemném a plněních poskytovaných s užíváním bytů, město odpustí poplatky z prodlení. Ty mnohdy dokonce převyšují samotnou dlužnou částku za nájemné a související plnění. Tento krok se však nebude týkat těch dlužníků, jímž již město pro neplacení nájemného dalo výpověď z nájmu bytu.

K tak radikálnímu řešení bylo zapotřebí získat předem souhlas odpovědných orgánů města. S kterými a v jakém časovém rozmezí byl daný záměr projednáván, to nám přiblížil předseda bytové komise a člen zastupitelstva města Milan Tichý, který také příslušnou zprávu na konečném jednání předkládal. „Nápad o udělení amnestie na poplatky z prodlení pro neplatiče vznikl na bytovém odboru, který jej přednesl na jednání bytové komise. Ta proti záměru neměla zásadních připomínek, vědoma si skutečnosti, jak nesnadné za současné úrovně právních předpisů je domáhat se svých práv před soudy.“

JEDNORÁZOVÁ AKCE

Součástí předloženého materiálu byl rovněž návrh usnesení. Z diskuse však vyplynulo, že ho bude zapotřebí rozšířit. Zastupitelé ho schválili s doplňkem, že občané, kteří tzv. generálního pardonu využijí, budou nadále jako dlužníci vedeni při privatizaci bytů. To znamená, že pokud by snad někdy chtěli pronajatý byt koupit, budou muset dlužné příslušenství neuhrazených plateb vyrovnat.

Přijaté řešení je nesporně jednorázovou akcí.

„Primárně si od záměru slibujeme snížení částky, jež nám neplatiči dluží. Vzhledem k tomu, že se o něco takového pokoušíme poprvé, je pro nás výsledek velkou neznámou. Dle zkušeností s námi srovnatelných měst, např. Plzně, Hradce Králové, Českých Budějovic, je výnos dlužného nájemného do 10 %. To není mnoho, ale je to lepší než vůbec nic. Jde o to, aby si dlužníci uvědomili jistou míru shovívavosti města a využili ji. V opačném případě město přistoupí k razantním opatřením, která by měla současný stav zlepšit. Mezi ně budou patřit návrhy na ukončení nájmu, na vystěhování, na exekuce apod.,“ vysvětluje Milan Tichý.

Náhradní ubytování

V tomto směru se město již připravilo. Nákladem 6,5 mil. Kč zrekonstruovalo městskou ubytovnu, kam bude po výroku soudu o náhradním ubytování stěhovat neplatiče, kteří budou mít poslední šanci využít možnosti slušně bydlet. Nebudou-li si plnit své povinnosti ani zde, čeká je již nejistý osud kočovníka. „Každý strůjcem svého štěstí; půjde pouze o jejich rozhodnutí, jakými cestami se bude ubírat jejich osud. Všichni to jsou dospělí a svéprávní občané, požívající stejného postavení před zákonem,“ dodává předseda bytové komise.

Na schválené usnesení by mohlo reagovat více než tisíc občanů rozdílného sociálního, profesního i společenského postavení. Prvotní reakci, kterou mezi nimi rozhodnutí vyvolalo, shrnuje Milan Tichý. „Od přijatého usnesení jsme se doposud nesetkali s negativními reakcemi. Proč taky. Neplatiči se většinou rekrutují z takových sociálních skupin, kteří se o věci veřejné nezajímají. Až teprve důsledky jejich nečinnosti je vyvedou z letargie, ale to bude většinou již pozdě.“

Na celkové zhodnocení výsledků přijatého opatření si budeme muset přinejmenším počkat až do jara 2004. Nicméně je to jedna z variant, jak řešit problém, který je ožehavý pro tolik našich obcí.

Uvedené opatření spočívá v tom, že dlužníkům, kteří do 31. března 2004 uhradí v plné výši dluh na nájemném a plněních poskytovaných s užíváním bytů, město odpustí poplatky z prodlení.