Nový registr šetří čas i zadavatelům veřejných zakázek

Nejen pro zájemce o veřejnou zakázku, ale i jejímu zadavateli z řad obcí, měst a krajů může být užitečný národní kvalifikační a klasifikační systém stavebních dodavatelů.

Firmy usilující o veřejnou zakázku měly až dosud jedinou možnost, jak prokázat svoji kvalifikaci. Musely při všech soutěžích opakovaně předložit množství nejrůznějších dokladů podle požadavku zadavatele. To bylo nejen časově náročné a nákladné, ale tato dokumentace mohla být i zdrojem některých chyb a problémů, které mohly vyústit až k vyřazení uchazeče ze soutěže.

Nový zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, nyní kromě tohoto umožňuje dva další způsoby prokázání kvalifikace.

Jedním je výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 76), který vede Ministerstvo pro místní rozvoj a do něhož zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 30 odst. 2 písm. a), b) a d), to znamená, že splnili základní kvalifikační kritéria, prokázali oprávněnost k podnikání a odbornou způsobilost. Tento seznam zahrnuje veškeré dodavatele, nejen stavební.

Druhý se týká pouze stavebních dodavatelů a hovoří o něm § 30 odst. 4: „U veřejných zakázek na stavební práce mohou zájemci a uchazeči k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít osvědčení certifikačního orgánu o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů. Takové osvědčení nahrazuje splnění kvalifikace v plném rozsahu.“

Výraz „v plném rozsahu“ znamená, že splňuje i další kvalifikační kritéria podle § 30 odst. 2 písm. b), jimiž zadavatel vymezí odpovídající úroveň finanční, ekonomické a technické způsobilosti dodavatele a zabezpečení jakosti podle rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky. Úroveň je certifikačním orgánem posuzována náročněji, než předepisuje zákon v § 30, 31, 32, 33 odst. 1 a) a 37 odst. 1.

PROČ NÁRODNÍ SYSTÉM

Téměř ve všech vyspělých evropských státech existují národní kvalifikační systémy, byť dosud neplatí jednotná evropská norma. Evropská komise však již dala pokyn k jejímu vytvoření a také naše republika má své zastoupení v pracovním týmu na přípravu nové normy.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) aktivně spolupracoval při tvorbě nového zákona o veřejné zakázce. Snahou bylo uplatnit maximum takových připomínek, které by zajistily co největší transparentnost, jednoznačnost výkladu i urychlení procesu zadávacího řízení. Ne všechny se podařilo prosadit v plném rozsahu, ale je dobré, že je v něm zakotven národní kvalifikační a klasifikační systém jako zákonný nástroj k prokazování kvalifikace.

JAK REGISTR FUNGUJE

Akreditovaný certifikační orgán pro kvalifikaci posuzuje, zda žadatel o kvalifikaci a klasifikaci vyhovuje stanoveným kritériím, zda je:

všestranně (odborně, technicky, organizačně, personálně apod.) způsobilý provádět a řídit provádění přesně specifikovaných stavebních děl a prací;

finančně a ekonomicky důvěryhodný, tj. způsobilý plnit své smluvní závazky.

Kritéria vycházejí z požadavků zákona o veřejných zakázkách a jsou slučitelná s mezinárodními měřítky a připravovanou evropskou normou prEN 13833. Plnění kvalifikačních kritérií se zakládá na posouzení předložených dokladů i referencí a na jejich namátkovém ověření. Kritéria jsou administrativní a právní, ekonomická a technická.

Certifikační orgán vydá osvědčení o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů, které potvrzuje kvalifikaci dodavatele pro veřejné zakázky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Správce systému – SPS – zaeviduje takového dodavatele v registru kvalifikovaných stavebních dodavatelů. Certifikát kromě všech identifikačních údajů obsahuje klasifikaci společnosti jako celku, ale i jednotlivých oborů činnosti v 18 hlavních oddílech podle mezinárodní klasifikace (např. konstrukce budov, opravy a rekonstrukce památek, silniční stavby, inženýrské sítě, vodní stavby aj.). Klasifikační ohodnocení vyjádřené hodnotou A – G je uděleno na základě zjištěných skutečností.

DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI

I když je systém nový, v registru kvalifikovaných stavebních dodavatelů je již zapsáno přes 30 firem, více než dvě desítky jich procesem posuzování procházejí a další podaly přihlášku k certifikačnímu orgánu. Registrované firmy samozřejmě osvědčení užívají ve výběrových řízeních o veřejnou zakázku, šetří jim drahocenný čas i náklady.

Svoji spokojenost vyjadřují i zadavatelé, jimž systém přináší časovou úsporu. Některým, zejména menším zadavatelům působí problém rozlišení mezi výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který potvrzuje jen omezený rozsah kvalifikace, a osvědčením o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů, které nahrazuje splnění kvalifikace v plném rozsahu. Více než chybou hodnotících komisí je to dáno nedostatečným objasněním v zákoně, kde jsou paragrafy 76 – 82 podrobně věnovány seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ale kde nijak není objasněn národní kvalifikační a klasifikační systém. SPS předložil Ministerstvu pro místní rozvoj návrh na doplnění do novely zákona.

Další informace případným zájemcům poskytne Svaz podnikatelů ve stavebnictví nebo je naleznou na jeho internetové stránce www.sps.cz.

obchodně technický ředitel SPS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *