01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Operační program Infrastruktura 4/

V tomto díle se budeme podrobněji zabývat operačním programem Infrastruktura (OPI), který společně vypracovala ministerstva životního prostředí a dopravy. Ministerstvo životního prostředí České republiky získalo roli garanta tohoto programu v letech 2004 - 2006.

Celkové zaměření OPI odpovídá zájmovým oblastem obou resortů a svým obsahem navazuje na národní strategie v problematice dopravy a životního prostředí. Program bude podporovat - jednak modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu a snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí, jednak ochranu životního prostředí a jeho složek (vody, ovzduší a klimatu, nakládání s odpady), ochranu přírody a krajiny včetně odstraňování starých zátěží.

Operační program Infrastruktura je koncipován jako monofondový. To znamená, že finanční prostředky pro jeho zabezpečení poskytne pouze Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF). Konkrétně je na OPI alokováno 16,94 % celkových prostředků ze strukturálních fondů vyčleněných na Cíl 1, tj. 246 360 355 eur (zhruba 8,13 mld. Kč) na zkrácené programové období 2004 až 2006. Tyto prostředky bude moci ČR čerpat do roku 2008.

Níže uvedený popis opatření operačního programu OPI vychází z programového dodatku, jehož definitivní verze by měl monitorovací výbor schválit v polovině dubna. Konečná verze Operačního programu Infrastruktura je zveřejněna na adrese (odkazy Strukturální fondy/Operační programy/Operační program infrastruktura). Na stejné stránce je i pracovní verze zmíněného programového dodatku.

S dotazy se můžete obrátit také na pobočky Státního fondu životního prostředí a příslušný odbor Ministerstva dopravy, popřípadě i Ministerstva životního prostředí (viz kontakty).

Na oficiálním serveru Ministerstva pro místní rozvoj pro informování o strukturálních fondech (www.strukturalni-fondy.cz) jsou i další informace, a dále vám poradí na bezplatné informační lince Ministerstva zahraničních věcí 800 200 200.

Priority a opatření OPI

Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu (114 295 392 eur)

Opatření 1.1. - Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů

Opatření se snaží řešit čtyři základní problémy našich mimokoridorových tratí (podpora tratí tzv. koridorových - celoevropského významu je součástí programu ISPA a v budoucnosti bude modernizace podporována prostřednictvím Fondu soudržnosti). Přednostně bude věnována pozornost tratím zařazeným do dohod AGC, AGTC a do sítě TINA.

Opatření 1.2. - Výstavba a modernizace silnic I. třídy

Jde o zlepšení kvality celostátních silnic - silnic I. třídy, a to dostavbou na rychlostní komunikaci nebo přestavbou s cílem zabezpečit normový stav bez bodových závad a nebezpečných úseků.

Opatření 1.3. - Modernizace civilních letišť nadregionálního významu

Půjde například o projekty podporující funkci letišť u velkých aglomerací, začleňující je do přilehlé dopravní infrastruktury. Z letišť celostátního významu se sleduje například ostravské letiště Mošnov (vzhledem k umístění na území ČR a poloze vůči pražskému letišti) a letiště Brno-Tuřany, letiště Karlovy Vary a letiště Pardubice (zde se po změně vlastnických poměrů a náplně letiště předpokládá výstavba nové odbavovací budovy).

Opatření 1.4. - Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

Vodní doprava je podporována jako druh dopravy environmetálně příznivý k životnímu prostředí. Mezi tyto formy podpory patří i investice do infrastruktury. Předpokládá se, že projekty umožní využít vodní dopravu při intermodálních přepravních řetězcích v oblasti nákladní dopravy, popřípadě přispějí k využití vodních cest v dopravě osobní a příznivě budou působit z hlediska rekreačního, cestovního ruchu a celospolečenského. Bude to například odstranění úzkých míst a normalizace parametrů na stávající labsko-vltavské vodní cestě, stavební investice do přístavní infrastruktury a do telematiky.

Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí (19 780 606 eur)

Opatření 2.1. - Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí

Opatření se zaměřuje zejména na eliminaci nadměrného hluku a dopravních imisí. Mezi podporované projekty mohou patřit například úprava vybraných stávajících komunikací I. třídy za účelem snížení, případně odstranění jejich negativních vlivů na fragmentaci krajiny a vybudování protihlukových bariér podél existujících komunikací.

Opatření 2.2. - Podpora kombinované dopravy

Při kombinované dopravě se používají k přemístění zboží různé druhy dopravy, přičemž k vlastní přepravě se používají kontejnery, výměnné nástavby, návěsy apod. Podpořeny mohou být například projekty zaměřené na technologii kombinované dopravy, nebo vznik veřejných dopravně-logistických center (včetně nových, resp. úpravy stávajících překladišť).

Opatření 2.3. - Podpora zavádění alternativních paliv

Zavádění alternativních paliv silničních vozidel je jednou z možných cest, jak snížit koncentraci škodlivin emitovaných dopravními prostředky. Cílem tohoto opatření je zejména:

- snížit ekologickou zátěž způsobenou rozvojem silniční dopravy,

- zvýšit podíl motorových vozidel na alternativní paliva pro jejich pohon, zejména bioetanolu a metylesteru řepkového oleje ve formě směsného paliva (bionafta 2. generace).

Opatření je navrhováno pro financování výzkumných projektů na podporu rozvoje alternativních typů pohonu, podporu zavádění alternativních paliv v existujících provozech a podporu aplikace technologií pro výrobu a skladování vodíku pro silniční vozidla a technologii palivových článků.

Opatření 2.4. - Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy

Opatření navazuje na akční plány Vídeňské konference ministrů dopravy a životního prostředí a Londýnské charty o dopravě, životním prostředí a zdraví. Budou podporovány zejména výzkumné projekty, které řeší zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy a studijní a výzkumné projekty zabývající se internalizací externích nákladů.

Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury (193 483 171 eur)

Opatření 3.1. - Obnova environmentálních funkcí území

Cílem je přispět k obnově narušeného vodního režimu krajiny, zvýšení její retenční schopnosti a podpoře biodiverzity. Vyšší retenční schopnost krajiny pomůže snížit ničivé následky případných povodní tím, že se zčásti omezí povodňové kulminační průtoky a transformuje povodňová vlna. Příznivější časový průběh povodní umožní přijmout účinnější opatření pro záchranu životů a majetku. Základním kritériem pro uplatnění opatření musí být ekologická vhodnost projektu a přiměřenost dané lokalitě. Zvláštní pozornost bude věnována územím v síti NATURA 2000.

Podpořeny mohou být například:

revitalizace vodních toků,

odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy (např. výstavba rybích přechodů),

úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů,

budování retenčních nádrží a suchých poldrů.

Opatření 3.2. - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství

Cílem je snížit znečištění vodních toků naplněním požadavků směrnice 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a dále zajistit správné nakládání s kaly z čistíren odpadních vod.

Hlavními prostředky řešení jsou:

- vybudování a modernizace čistíren odpadních vod a rozšíření kanalizačních systémů,

- zásobování obcí pitnou vodou,

- budování zařízení na využití a odstraňování kalů z čistíren odpadních vod.

Opatření 3.3. - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

Cílem je zlepšit stav kvality ovzduší podle požadavků ekologických směrnic EU včetně snižování emisí skleníkových plynů s ohledem na požadavky Kjótského protokolu.

Zaměří se na tři hlavní oblasti:

1. Využívání šetrných technologií při spalování (podpora bude směřována na zavádění environmentálně šetrných technologií při spalování nebezpečných odpadů, především nemocničních a na snižování emisí z velkých a středních veřejných spalovacích zařízení, např. komunální zdroje tepla).

2. Snižování emisí těkavých organických látek (s důrazem na zavádění progresivních technologií umožňujících účinné zachycování emisí či na zavádění technologických procesů omezujících využití organických rozpouštědel),

3. Využívání obnovitelných zdrojů energie - v této oblasti budou podpořeny zejména projekty na:

- rekonstrukci a stavbu elektráren využívajících k výrobě elektrické energie obnovitelné zdroje,

- změnu ze stávajících systémů na systémy využívající obnovitelné zdroje energie a tepelná čerpadla,

- využití obnovitelných zdrojů energie pro dodávky tepla z obecních kotelen,

- výstavbu kombinovaných zdrojů elektrické a tepelné energie využívajících biomasu a bioplyn.

Opatření 3.4. - Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

Cílem je zlepšit úroveň nakládání s odpady v souladu s ustavenou hierarchií nakládání s odpady (prevence, materiálové využití, energetické využití a konečné odstranění) a rekultivace a sanace starých ekologických zátěží. Konkrétně se opatření zaměří zejména na vybudování integrovaných systémů pro sběr a využití odpadů a na projekty rekultivace a sanace starých ekologických zátěží.

Priorita 4 - Technická pomoc (7 149 237 eur)

V rámci této priority jsou vyčleněny prostředky pro řídící orgán a zprostředkující subjekty OPI, a to zejména na pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP (finance z technické pomoci lze také využít na zpracovávání analýz a studií souvisejících s problematikou OPI a současně na provádění komunikačních a vzdělávacích aktivit).

(Uvedené finanční alokace u jednotlivých priorit zahrnují jak příspěvek z ERDF, tak spolufinancování ze státního rozpočtu České republiky.)

Připravil odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj České republiky


Implementační struktura OPI

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí (odbor integrovaného financování)

Zprostředkující subjekty: Ministerstvo dopravy (odbor mezinárodních vztahů a EU) pro sektor dopravy a Státní fond životního prostřední pro sektor životního prostředí

Platební orgán: Ministerstvo financí (odbor Národního fondu)

Platební jednotka: Ministerstvo dopravy (Odbor financí a ekonomiky), Státní fond životního prostředí

Monitorovací orgány: Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor Rámce podpory Společenství - Monitorovací výbor RPS), Monitorovací výbor OPI

Kontrolní orgány (finanční kontrola): Ministerstvo financí (Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu), Ministerstvo dopravy (odbor finanční kontroly a auditu), Ministerstvo životního prostředí (odbor interního auditu a finanční kontroly), kontrolní útvary zprostředkujících subjektů, Národní kontrolní úřad, orgány Komise a Evropský účetní dvůr.

Pro předkladatele projektových žádostí v rámci OPI budou důležité zejména zprostředkující subjekty tohoto programu, které taktéž přijmou zodpovědnost za včasné a odborné informování o podmínkách čerpání financí prostřednictvím OPI.

Kontakty:
Sektor dopravy ( priorita 1 a 2) - Ministerstvo dopravy (odbor mezinárodních vztahů a EU)
Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, tel.: 972 231 059, fax: 972 231 145,
Sektor životního prostředí (priorita 3) - Státní fond životního prostředí
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, tel.: 267 994 300, fax: 272 936 597, www.sfzp.cz

Předpokládané cílové skupiny OPI

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down