Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 6/

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) usiluje o posílení konkurenceschopnosti českého zemědělství i lesnické výroby.

Program podporuje zejména zvyšování bezpečnosti potravin a jejich kvality a tvorbu nových pracovních příležitostí na venkově s důrazem na rovnoprávné postavení mužů a žen v této oblasti. Současně dotuje projekty zaměřené na zachování či zlepšování životního prostředí. Garantem programu je Ministerstvo zemědělství.

OP RVMZ bude spolufinancován z orientační sekce Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF). Pouze některé aktivity opatření 2.3. – Rybářství – budou podporovány z Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG). Na období 2004 až 2006 bylo pro projekty předkládané v rámci tohoto programu vyčleněno více než 250 miliónů eur z rozpočtu EU.

Priorita 1

Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesní hospodářství (151 141 395 eur)

Opatření 1.1. – Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků – podporuje zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů a projekty směřující ke snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce na životní prostředí. Dále poskytne investice na ochranu vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů, rekonstrukci, modernizaci a výstavbu nových zemědělských staveb tak, aby odpovídaly standardům EU na chov hospodářských zvířat. V rámci opatření budou také dotováni mladí začínající zemědělci a rozvoj dalších zemědělských činností.

Podopatření 1.1.1. – Investice do zemědělského majetku a podpora začínajícím mladým zemědělcům

Typy podporovaných projektů: stavby a rekonstrukce stávajících objektů za účelem zlepšení životního prostředí hospodářských zvířat; technologie pro chov skotu, prasat, ovcí, koz a nosnic; výstavba a rekonstrukce jímek a pevných hnojišť; rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu; pořízení zemědělských strojů.

Podopatření 1.1.2. – Prohloubení diverzifikace zemědělských činností

Typy podporovaných projektů: výroba, zpracování a přímý prodej zemědělských výrobků; výroba a zpracování nepotravinářských zemědělských výrobků, hlavně biomasy.

Opatření 1.2. – Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing – zabezpečí přenos nových technologií a inovací do zpracování zemědělských produktů a také zvyšování standardu výrobků ze zemědělské produkce a zlepšení jejich marketingu. Týká se i zlepšení zpracování masa, mléka, ovoce, zeleniny, produktů mlýnského průmyslu a škrobu v prvním stupni zpracování.

Typy podporovaných projektů: investice, modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení; zavádění nových technologií; zlepšení a racionalizace postupů zpracovávání zemědělských produktů; investice ke zlepšování a monitorování kvality výrobků; zlepšování pracovních a zdravotních podmínek; zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí; zavádění technologií souvisejících s dohledatelností výrobků.

Opatření 1.3. – Lesní hospodářství – podporuje zavádění nových technologických postupů pro zpracování lesních produktů, obnovu lesního potenciálu poškozeného kalamitami a požárem a zavedení příslušných ochranných opatření. Dále se zaměřuje na zlepšení a udržování ekologické stability chráněných lesů, na zakládání sdružení vlastníků lesů malých výměr a zalesňování zemědělsky nevyužívané půdy.

Podopatření 1.3.1. – Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření

Typy podporovaných projektů: ochranná opatření pro zamezení a zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích, mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými a abiotickými činiteli, zejména hmyzími a houbovými škůdci; rekonstrukce poškozených lesních porostů; obnova lesa po kalamitních těžbách; provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření; odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, likvidace erozních rýh, nátrží a strží.

Podopatření 1.3.2. – Investice do lesů

Typy podporovaných projektů: výstavba, rekonstrukce a modernizace lesní dopravní sítě; výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení upravující vodní režim (meliorace, retenční nádrže apod.); podpora činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků, podporováno bude budování stezek pro turisty včetně cyklostezek a objektů na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků (např. můstků, zábradlí, stupňů, zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí apod.); pořízení strojů a zařízení na údržbu a opravy lesních cest, pěšin a stezek, na údržbu a čištění vodních ploch, vodotečí a meliorační sítě a pořízení ekologických technologií užívaných v lesnictví.

Podopatření 1.3.3. – Sdružování majitelů lesa

Typy podporovaných projektů: zařízení nezbytných kancelářských prostor a jejich vybavení pro činnost sdružení včetně výpočetní techniky; pořízení předmětů souvisejících s rozsahem poskytovaných činností, které bude sdružení pro své členy vykonávat minimálně v nejbližších pěti letech.

Podopatření 1.3.4. – Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

Typy podporovaných projektů: zalesnění zemědělsky nevyužívaných lesních půd; péče o mladé lesní kultury založené na zemědělsky nevyužívaných nelesních půdách.

Priorita 2

Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání (95 438 065 eur)

Opatření 2.1. – Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí – je zaměřeno na uspořádání vlastnických práv k pozemkům. Dále se soustřeďuje na ochranu půdního fondu, opatření k neškodnému odvedení povrchových vod a ochranu území před záplavami. Podporovány jsou aktivity přispívající k ochraně životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny. Jde také o ochranná opatření zmírňující škody způsobené přírodními kalamitami na zemědělských pozemcích, o obnovu poškozených porostů a provádění preventivních a protipovodňových opatření. Rovněž se týká modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení sloužících k akumulaci vody v krajině a odstraňování nánosů z malých vodních nádrží a rybníků.

Podopatření 2.1.1. – Pozemkové úpravy

Typy podporovaných projektů: geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav; vyměřování pozemků za účelem přesné identifikace vlastnických parcel a vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy; realizace společných zařízení pozemkových úprav (tj. polní cesty, protierozní opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny).

Podopatření 2.1.2. – Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny

Typy podporovaných projektů: obnova zemědělského produkčního potenciálu, prevence před povodněmi.

Podopatření 2.1.3. – Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů

Typy podporovaných projektů: obnova a rekonstrukce rybníků a zemědělských vodních nádrží (které neslouží k chovu ryb za účelem podnikání); rekonstrukce bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto objektů (u rybníků a zemědělských vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb za účelem podnikání); pořízení a obnova staveb k vodohospodářským melioracím pozemků (stavby k závlaze a odvodnění pozemků).

Podopatření 2.1.4. – Rozvoj venkova

Typy podporovaných projektů: přijetí integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotního charakteru připravených Místními akčními skupinami (MAS) v souladu s pravidly pro iniciativu Společenství v oblasti rozvoje venkova (LEADER+); opatření k získání schopností pro přípravu venkovských komunit a realizaci lokálních strategií rozvoje venkova.

Podopatření 2.1.5. – Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství

Typy podporovaných projektů: výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení pro agroturistiku; zařízení a vybavení pro volný čas; diverzifikace zemědělských činností a činností blízkých zemědělství k zajištění více aktivit nebo alternativních příjmů; podpora investic pro využívání alternativních zdrojů energie – investice na využívání alternativních zdrojů energie (max. 5 MW).

Opatření 2.2. – Odborné vzdělávání

Typy podporovaných projektů: zabezpečování a provádění vzdělávacích aktivit (kursy, semináře, workshopy, praktický výcvik, exkurze apod.) včetně konzultací a praxe, které odpovídají cílům podpory.

Opatření 2.3 – Rybářství

Podopatření 2.3.1. – Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb

Typy podporovaných projektů: výstavba nových zpracovatelských zařízení nebo rekonstrukce stávajících, aby provoz splňoval výrobní, hygienické a sanitární podmínky podle standardů EU; modernizace nebo pořízení nového technologického vybavení na zpracování ryb.

Podopatření 2.3.2. – Chov vodních živočichů – akvakultura

Typy podporovaných projektů: zvýšení produkční kapacity akvakultury (výstavba nové jednotky anebo rozšíření stávajících jednotek); modernizace existujících jednotek akvakultury bez zvýšení výrobní kapacity.

Podopatření 2.3.3. – Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření Typy podporovaných projektů: založení organizací výrobců; snížení patologických rizik při chovu ryb; podpora hledání nových odbytišť.

(Uvedené finanční alokace u jednotlivých priorit zahrnují jak příspěvek z ERDF, tak spolufinancování ze státního rozpočtu ČR).

Konečná verze dokumentu OP RVMZ je na adrese www.strukturalni-fondy.cz (odkazy Strukturální fondy/Operační programy/ Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství). Na stejné adrese je i pracovní verze programového dodatku.

Se svými dotazy se můžete obrátit také na pobočky Platební agentury (viz kontakt v rámečku), nebo na specializované sekce webových stránek Ministerstva zemědělství ČR (www.mze.cz). Podrobnější informace o fondech EU naleznete na serveru Ministerstva pro místní rozvoj ČR (www.strukturalni-fondy.cz). Můžete se obrátit i na bezplatnou informační linku Ministerstva zahraničních věcí 800 200 200.

Připravil Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Implementační struktura OP RVMZ

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství (odbor Řídicí orgán OP )
Zprostředkující subjekt: Platební agentura a její regionální pobočky
Platební orgán: Ministerstvo financí (odbor Národního fondu)
Platební jednotka: součást Platební agentury
Monitorovací orgány: Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor Rámce podpory Společenství – Monitorovací výbor RPS), Monitorovací výbor OP RVMZ

Kontakt na zprostředkující subjekt programu:

Platební agentura (Státní zemědělský intervenční fond), Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, tel.: +420 222 871 556, fax: +420 296 326 111, e-mail: info2szif.cz, web: www.mze.cz, regionální pobočky viz www.szif.cz.

Předpokládané cílové skupiny OP RVMZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *