Kategorie:
Kauza

Oprava vozovky? A proč ne s finančním přispěním občanů?

Na zhruba 90-100 milionů korun odhadli před dvěma roky v Černošicích (okr. Praha-západ) náklady na kompletní rekonstrukce a opravy místních komunikací, které provedená pasportizace označila za technicky špatné. Město postupně dává své místní komunikace do pořádku, přičemž opravy části z nich spolufinancují i občané, kteří podél nich bydlí.

Město neplánuje opravit vaši ulici? Změňte to! Tak před dvěma roky oslovila černošická radnice občany, kteří bydlí ve vedlejších, okrajových nebo slepých ulicích, kde se místní komunikace nacházejí ve špatném technickém stavu. A protože je využívají výlučně lidé bydlící v těchto ulicích, s ohledem na omezené finanční možnosti města nebyly pojaty do přesně definovaného seznamu komunikací, jejichž rekonstrukci Černošice plně hradí ze svého rozpočtu. Obyvatelé Černošic, kde se v posledních letech zřetelně zvýšila transparentnost chování radnice, na tuto výzvu, zdá se, slyší. V jejím podtextu ostatně lze slyšet apel na to, aby se lidé k situaci postavili aktivně a s pochopením zároveň a ke zlepšení prostředí svého bydliště přispěli podle svých možností.


Připomeňme proto, co výzvě předcházelo a proč k ní město sáhlo.

KDE VZÍT PENÍZE NA ROZSÁHLÉ OPRAVY A REKONSTRUKCE VOZOVEK VE VLASTNICTVÍ MĚSTA?

Když v roce 2011 nové vedení města Černošice, vzešlé z komunálních voleb na podzim předchozího roku, nechalo provést pasportizaci místních komunikací, potvrdil se výsledek, který mnozí tušili už předem.

Zhruba 17,5 km těchto komunikací, tedy víc než polovina ve vlastnictví města, bylo ve špatném či přímo havarijním technickém stavu. Část z nich dosud měla prašný povrch a potřebovala být pokryta souvislým asfaltovým kobercem. Další místní komunikace asfaltový povrch sice nepostrádaly, avšak ten už zoufale vyžadoval komplexní rekonstrukci. Zbývající místní komunikace, jimž pasportizace přisoudila špatný technický stav, stačilo na poškozených místech pouze vyspravit. Ovšem ani v tomto případě nebylo radno příliš otálet. Jinak totiž hrozilo, že do poškozené obrusné vrstvy začne stále víc zatékat a voda poškodí i samotné těleso dané místní komunikace.

Odhadované náklady 90 až 100 mil. Kč na opravy a rekonstrukce místních komunikací, jež pasportizace označila za technicky špatné, jsou pro šestiapůltisícové město nemalým soustem. Navíc v období, kdy končí čas vysokých dotací a ani nezbývá příliš mnoho městského majetku, který by bylo možné prodat, a kdy kvůli přetrvávající ekonomické recesi daňové příjmy města stagnují.

Loni i letos město použilo pro opravy a rekonstrukce svých komunikací 65 milionů Kč z úvěrů, získalo také 10 milionů Kč ze státního rozpočtu a využilo i podporu z ROP Střední Čechy. V Černošicích však také začali nově vybírat dvouapůlnásobně vyšší daň z nemovitostí při původním koeficientu 2. Jestliže se dříve ve městě formou této »místní« daně platilo za běžný rodinný dům 1500 Kč ročně, nově je to už 3750 korun. Roční výnos daně z nemovitostí pro město se tak z původních 4,5 mil. Kč zvýšil na 11 milionů. Důležité je, že všichni obyvatelé byli seznámeni s tím, že výnos daně město využilo na splácení úvěru, který si vzalo na rekonstrukce komunikace. Např. pro rok 2012 přijalo sedmiletý úvěr ve výši 35 mil. Kč se splátkami zhruba 5 milionů ročně, přičemž jej splácí právě z příjmů za daň z nemovitostí. »Kdybychom komunikace financovali přímo ze zvýšeného výnosu daně, mohli bychom proinvestovat jen sedm milionů, což by stačilo dvě tři ulice. My jich však loni takto udělali dvě desítky!« zdůraznil starosta Černošic Mgr. Filip Kořínek.

LIDÉ SE MUSÍ DOMLUVIT SAMI MEZI SEBOU

Uvedené desítky milionů korun na opravy a rekonstrukce se však týkají vozovek v přesně definovaných ulicích, tedy především v těch, které jsou průjezdné a jež kromě lidí, kteří v nich bydlí, využívají i další obyvatelé a návštěvníci města. Zcela stranou zůstávají »developerské« ulice, jejichž dostavbu ze strany těchto investorů si město klade jako podmínku využití rozvojových lokalit řízených regulačním plánem.

Jak však naložit s okrajovými, vedlejšími nebo slepými místními komunikacemi, jež vzhledem k omezeným finančním možnostem města k rekonstrukci vybrány nebyly, neboť jsou využívány výlučně obyvateli, kteří v příslušné ulici bydlí? Nové vedení radnice k tomu už předloni připravilo Program rekonstrukcí ulic se spolufinancováním ze strany občanů. Ten počítá s tím, že některé komunikace ve vlastnictví města bude možné rekonstruovat pouze za předpokladu, že se na nákladech budou alespoň 30 % podílet sami obyvatelé dané ulice.

Pro základní odhad nákladů rekon- strukce nezpevněné (prašné) komunikace se přitom v Černošicích počítá se zhruba 1200 Kč/m2. Při šířce obousměrné komunikace 5,5 m, cena podloží + 2 vrstev asfaltu tak vyjde na přibližně 0,66 mil. Kč na každých 100 metrů délky ulice. Z toho 30 % představuje částku 0,2 mil. Kč, což by měl být minimální příspěvek občanů na každých 100 metrů délky ulice. Na webu města (viz www.mestocernosice.cz a dále pod odkazem Projekty a dotace – Strategické zá-měry – Rekonstrukce komunikací) se připomíná, že samozřejmě jde o hrubý odhad a že přesná cena vyplyne z projektu a konkrétních podmínek v místě.

JAK VŠE V ČERNOŠICÍCH FUNGUJE?

Filip Kořínek poznamenal, že město letos pro svůj Program rekonstrukcí ulic se spolufinancováním ze strany občanů vyčlenilo 1-2 mil. Kč. »To odpovídá rekonstrukci dvou až tří ulic. Což, jak se ukazuje, byl dobrý odhad,« dodal. K investicím v ulicích Jedlová a Berounská (její část se generálně opravila už při premiéře programu v roce 2011) se totiž počátkem září nejnověji přiřadila také rekonstrukce místní komunikace v ulici Chrudimská. Její nový povrch bude položen v úseku o délce 95,81 m a šířce 4 m. Bude zhotoven z dlažby, zatímco vjezdy budou zpevněny asfaltovým recyklátem.

Jak starosta dále vysvětlil, město má pro každý rok připraveny projekty i na rekonstrukci vozovek v několika konkrétních ulicích. Bere se přitom mj. v potaz celkový význam komunikace, její aktuální stav, počet trvale hlášených obyvatel a výše spolufinancování. Projeví-li obyvatelé z takové ulice zájem spolufinancovat rekonstrukci, městský odbor investic je s projektem seznámí včetně odhadu, jaké náklady si tato investice vyžádá. Je pak na občanech, zda jim tato suma přijde jako únosná i z pohledu jejich možného spolufinancování.

Vždy však musí jít o ucelený úsek vozovky, například od křižovatky ke křižovatce. Domluvu občanů, kteří v dané ulici bydlí, o spolufinancování město neorganizuje ani nemoderuje. Není nutné, aby každý obyvatel, resp. každá domácnost, se na spolufinancování podíleli rovným dílem – vše záleží na dohodě mezi všemi zainteresovanými obyvateli. V minulosti se dokonce stalo, že jeden z občanů na tento účel sám dobrovolně přispěl sto tisíci korun. Naopak není ani podmínkou, aby příspěvek zaplatila každá domácnost z příslušného úseku dané ulice. Podle starosty zpravidla vyšší příspěvek dávají lidé z trvale obývaných domů, majitelé rekreačních objektů platí naopak méně. Průměrná výše příspěvku se pohybuje okolo pěti až sedmi tisíc korun, obvykle nepřesáhne deset tisíc korun.

Jakmile radnice uzavře dohody s občany a celková takto jimi poskytnutá částka dosáhne předepsané výše spolufinancování, město vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby, přičemž zástupci občanů mají možnost účastnit se práce výběrové komise.

Jinou variantou může být příspěvek občanů na výkup soukromých pozemků pod dotčenými místními komunikacemi. V Černošicích se tímto způsobem postupovalo při rekonstrukci Klatovské ulice.

Finančním příspěvkem občanů na rekonstrukci silnice v »jejich« ulici pro ně vše končí. Jak totiž starosta zdůraznil, náklady na údržbu komunikace, její opravy či další rekonstrukce někdy v budoucnu na svá bedra přejímá výlučně město.

DŮLEŽITÁ JE I OTEVŘENOST ÚŘADU

»Program rekonstrukcí ulic se spolufinancováním ze strany občanů lidé v Černošicích až překvapivě akceptovali,« poznamenal Filip Kořínek. »Ono to totiž není pouze o tom, co máte denně při pohledu z okna před očima. Ale také o tom, že se domů k takové prašné, byť třeba slepé ulici vracíte celým městem, kde přibývá lepších vozovek a chodníků – a ten kontrast vás neustále bije do očí.«

Podle starosty je však důležitá také otevřenost městského úřadu, díky níž lidé mají jasný přehled o výběru místních komunikací pro opravy a rekonstrukce, o přípravě těchto investic, výběru dodavatelů, postupu prací i o jejich ceně. Ale občanům nechybějí ani detailní informace o stavu rozpočtu města, takže chápou, že radnice nemá a ani nemůže mít peníze na splnění všech přání a představ.

NA POŘAD DNE PŘICHÁZEJÍ TAKÉ ČOV A TĚLOCVIČNA

Nyní v říjnu město rozhodne o investicích v roce 2014. K jeho prioritám vedle zlepšení stavu místních komunikací patří i dovybavení místní základní školy o novou tělocvičnu. Škola s osmi stovkami žáků – největší v okrese Praha-západ, zatím má jen malý gymnastický sál. Nutné je i zvýšit kapacitu čistírny odpadních vod na 7500 ekvivalentních obyvatel. Město už k tomu může počítat s historicky nejvyšší dotaci, jakou kdy obdrželo – s téměř 34 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí. Dofinancování celkových nákladů projektu, které mají činit 46 mil. Kč, však musí zajistit samo. To vše sehraje roli v rozhodování, omezí-li či pozastaví-li město napřesrok rekonstrukci místních komunikací.

»Kdy však jindy, než nyní máme šanci rázně vyřešit zanedbanou infrastrukturu?« položil řečnickou otázku Filip Kořínek a hned si odpověděl: »Za současné ekonomické situace totiž stavíme za až o třetinu nižší ceny než dříve a výrazně zlevnily i úvěry.«

 

Spolufinancované rekonstrukce části místních komunikací Berounská, Na Ladech, Ostružinová v Černošicích

Na základě nabídek občanů na spolufinancování rekonstrukce části nezpevněných místních komunikací Berounská, Na Ladech a Ostružinová bylo Radou města Černošice rozhodnuto o zhotovení nových asfaltových povrchů vč. konstrukčních vrstev v rozsahu zpracované projektové dokumentace. Jedná se o tyto části místních komunikací:

Berounská – slepá část – délka 34,5 m, šířka 4 m

Na Ladech – úsek (Mokropeská – Jabloňová) – délka 142 m, šířka 5 m

Ostružinová – úsek (Čapkova – Dobřichovická) – délka 102 m, šířka 5,5 m

Na základě vypsaného výběrového řízení byla dne 30. 6. 2011, na doporučení hodnoticí komise, vybrána a schválena radou města zhotovitelská firma Pozemní komunikace Bohemia, a.s., se kterou byla následně uzavřena Smlouva o dílo na realizaci všech tří komunikací.

Forma financování

Na rekonstrukci se podíleli jednotliví občané města Černošice, dle uzavřených Smluv o výstavbě, následujícími podíly: v ul. Berounská 50% z celkové částky, která byla pokrácena o dodávku zatravňovacích dlaždic. U ul. Na Ladech a Ostružinové min. 30% z celkových nákladů na rekonstrukci.

Náklady celkem a spoluúčast:

 

Berounská Na Ladech Ostružinová
Náklady celkem 167 847,00 Kč 741 566,91 Kč 801 847,00 Kč
Podíl spoluobčanů 78 313,50 Kč 240 000,00 Kč 240 500,00 Kč
Podíl města 89 533,50 Kč 501 566,91 Kč 561 347,00 Kč

 

Realizátor, termíny realizace projektu: Pozemní komunikace Bohemia, a. s.

Termín realizace: 15. 8.-14. 10. 2011

ZDROJ: WEB MĚSTA ČERNOŠICE

Černošická ZŠ s 800 žáky je největší v okrese Praha-západ. Zoufale jí však chybí pořádná tělocvična. Ta je proto – kromě rekonstrukcí místních komunikací, jednou z priorit města.
FOTO: PETR KUBÍN

Filip Kořínek stojí v čele města Černošice od komunálních voleb v roce 2010.
FOTO: ARCHIV

Vozovka v Ostružinové ulici (nahoře) dostala nový asfaltový povrch jako jedna z prvních, na něž přispěli obyvatelé Černošic. K rekonstrukci Chrudimské ulice se přistoupí nyní.
FOTO: PETR KUBÍN

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *