01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Osadní výbory

Zastupitelstvo naší obce zřídilo několik osadních výborů. Jaké postavení má osadní výbor a jakými pravomocemi disponuje? Jak se liší osadní výbor od ostatních výborů, které zastupitelstvo obce zřídilo? Zastupitelstvo obce může podle § 120 zákona o obcích zřizovat v částech obce osadní nebo místní...

Zastupitelstvo naší obce zřídilo několik osadních výborů. Jaké postavení má osadní výbor a jakými pravomocemi disponuje? Jak se liší osadní výbor od ostatních výborů, které zastupitelstvo obce zřídilo?

Zastupitelstvo obce může podle § 120 zákona o obcích zřizovat v částech obce osadní nebo místní výbory. Název, který pro označení výboru zastupitelstvo obce zvolí, vyplývá většinou z místních zvyklostí (dále jen osadní výbor). Osadní výbor má minimálně tři členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce. Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. Předsedu osadního výboru, který nemusí být členem zastupitelstva obce, zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru. Osadní výbor má přímo zákonem o obcích dány určité, poměrně významné kompetence, které mu nemůže nikdo odepřít. Podle § 121 zákona o obcích je osadní výbor oprávněn předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, dále pak vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce. Pokud předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce požádá o slovo, musí mu být uděleno. Jestliže osadní výbor chce určitou záležitost projednat na zasedání zastupitelstva obce, je jeho zákonným právem takový bod k projednání navrhnout, a to buď předem - kdy rada obce nebo starosta připravuje návrh programu zasedání zastupitelstva obce, který pak bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu, nebo přímo na zasedání zastupitelstva obce. O tom, zda se bude navrhovaným bodem zabývat, rozhodne zastupitelstvo obce na svém zasedání hlasováním. Pokud chce zastupitelstvo obce stanovit, na jakou dobu se příslušný osadní výbor zřizuje, učiní tak ve svém usnesení, např. že zřizuje osadní výbor na příslušné volební období.

K otázce, jak se liší osadní výbor od ostatních výborů, které zastupitelstvo obce zřizuje, je třeba uvést následující. Zřízení osadního výboru závisí na úvaze zastupitelstva obce, které takovýto výbor zřídit může, ale nemusí, řídí se přitom potřebou mít v části obce takový výbor, který se zabývá místními záležitostmi, které projednává vždy podle potřeby s příslušnými orgány obce, popř. jak je výše uvedeno může se s nimi obracet přímo na zastupitelstvo obce při jeho zasedání. Podle § 117 zákona o obcích může si zastupitelstvo zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, které svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu obce. Předsedou takového výboru je vždy člen zastupitelstva. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor a za zákonem o obcích stanovených podmínek také výbor pro národnostní menšiny. Je třeba zdůraznit, že výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce, kterému ze své činnosti odpovídají.

Zastupitelstvo může také pro výbory zastupitelstva vydat jednací řád, který může mít ustanovení o postavení výboru a obsahující např. stanovený počet členů výboru, zásady pro jednání výboru, o přijímání usnesení a hlasování členů výboru, o kontrolní činnosti výboru a další ustanovení potřebná pro činnost výboru, např. že v zájmu úspěšného plnění společných úkolů výbory vzájemně spolupracují, popř. koordinují svou činnost ve věcech společných pro více odvětví a vyžaduje-li to zájem věci, mohou výbory jednat společně a podávat zastupitelstvu obce společné zprávy, návrhy, stanoviska apod.

JUDr. MIROSLAV BÝMA, Ph.D.

právník

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down