Filtr

Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisků a ztrát je obvyklým dokumentem, který však, vzhledem k tomu, že zahrnuje výpočet daně z příjmu, odpovídá konkrétním národním legislativám a účetním osnovám. Zde uvedená struktura výsledovky podle mezinárodní metodiky UNIDO je ilustrací zachování obecně platných principů tohoto dokumentu...

Kategorie: Různé

Rozvaha

Cílem rozvahy je poskytnout analytikovi informaci o aktivech a pasivech projektu v kumulované podobě v jednotlivých letech (v případě finanční analýzy, podobně jako se u cash flow a výsledovky jedná o simulované, potenciální, budoucí hodnoty). Aktiva zahrnují kromě hotovosti, pohledávek a hodnoty...

Kategorie: Různé

ZÁKLADNÍ STRUKTURA FINANČNÍ ANALÝZY

Při finanční analýze projektu lze obvykle rozlišit dvě základní hlediska: hledisko čistě finanční životaschopnosti projektu a hledisko efektivnosti projektu jako investice. I když obě hlediska využívají peníze jako základní prostředek vyjádření sledovaných parametrů a jsou těsně propojena, jejich...

Kategorie: Různé

Finanční životaschopnost projektu

Finanční životaschopnost projektu je obecně schopnost projektu v reálném čase finančně pokrýt veškeré svoje závazky (investiční nebo provozní náklady, dluhovou službu apod.), bez ohledu na charakter a původ použitých finančních prostředků, zdrojů. Ty tedy mohou být jak vnitřní (zejména tržby za...

Kategorie: Různé

Efektivnost projektu jako investice

Efektivnost projektu jako investice spočívá ve schopnosti projektu svými výnosy v přijatelném čase uhradit vynaložené investiční náklady a danou investici dále zhodnotit. Zde již záleží pouze na peněžních tocích souvisejících s provozem, tedy na tom, jak projekt dokáže generovat výnosy, a to nejen...

Kategorie: Různé

V ROCE VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ

K prosazování rozvojových záměrů hlavního města je nutná fungující komunikace, odborné zázemí a politická vůle. Některé věci, důležité pro jeho rozvoj, není ovšem jednoduché realizovat. Brání v tom legislativa, postoje ministerstev. O práci magistrátu jsme hovořili s pražským primátorem Janem...

Kategorie: Různé

KLÍČ K ÚSPĚCHU

Dobrá práce s veřejností, v podstatě marketing města, je klíčem k úspěchu. Radnice nemohou dělat politiku v zasedací síni za zavřenými dveřmi. Svým zvolením získali politici na určitou dobu mandát. Tato důvěra občanů musí být neustále posilována jejich obsáhlou a nepřetržitou informovaností. Cíle a...

Kategorie: Různé

ÚSKALÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU 2000

Při sestavení státního rozpočtu musela sociálnědemokratická vláda vycházet z platné právní základny, která ve výrazném kvantitativním poměru určuje především jeho výdajovou stranu. Současně bylo nutné respektovat a snažit se rozpočtem ovlivnit ekonomickou situaci a vycházet za stávajícího stavu...

Kategorie: Ekonomika

ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo úvěry ve výši 1,9 mil. EUR z Regionálního rozvojového fondu na podporu rozvoje průmyslových zón. Koncem listopadu schválila Rada Regionálního rozvojového fondu žádosti měst Dobřichovice, Pardubice, Plzeň a Stod o úvěr z prostředků Regionálního rozvojového...

Kategorie: Ekonomika

PODPORA EKONOMICKÉHO ROZVOJE

Zkušenosti z amerických měst Firma Berman Group nabízí českým městům a regionům služby v oblasti ekonomického rozvoje založené mj. i na jejich mnohaletých zkušenostech v USA. Ke srovnání české a americké situace může posloužit i tento příspěvek, který vychází z průzkumů a srovnání uskutečněných...

Kategorie: Ekonomika