Filtr

MODERNÍ TRENDY STRAVOVÁNÍ

Jistě si mnozí z nás vzpomínají na doby nedávné, kdy jsme se všichni stravovali v "závodních jídelnách", které sloužily pouze k potřebě zahnat hlad, bez ohledu na kulturnost prostor jídelny a dodržování hygienických předpisů. Tento pohled na společné stravování dnes již patří minulosti a mnozí z...

Kategorie: Ekonomika

MONITOROVÁNÍ

ÚZEMNĚPLÁNOVACÍ ČINNOSTI Ústav územního rozvoje (ÚÚR) sleduje stav územněplánovací činnosti v ČR. Již roce 1995 byla připravena jednotná metodika pro monitorování stavu územněplánovací dokumentace (ÚPD) obcí. Podle ní okresní úřady (OkÚ) doplnily a upřesnily údaje o schválené a rozpracované ÚPD -...

Kategorie: Různé

PERSPEKTIVA PRO CHRUDIM

Proces pořizování územněplánovací dokumentace tvoří řada na sebe navazujících kroků vyplývajících ze zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Po ukončení nezbytných rozborů a průzkumů území, které má...

Kategorie: Různé

SEVEROZÁPAD

NUTS 2 Region Severozápad, který je podle usnesení vlády ČR č. 707/1998 územní statistickou jednotkou NUTS 2, je tvořen 10 okresy rozdělenými ústavním zákonem č. 357/1997 Sb. do krajů Karlovarského a Ústeckého. Celková rozloha regionu činí 8650 km2, což představuje cca 11 % území České republiky....

Kategorie: Různé

MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA V MAĎARSKU (II)

Úkoly místní samosprávy zde plní zastupitelstvo a jeho orgány. Jde o starostu, výbory zastupitelstva, orgán místní samosprávy v části obce a samozřejmě obecní úřad. Zasedání zastupitelstva se konají podle potřeby v počtu stanoveném organizačním řádem, nejméně však šestkrát za rok. Zasedání musí být...

Kategorie: Různé

POŘÁDEK A VNITŘNÍ BEZPEČNOST (III)

KRIZOVÝ MANAGEMENT VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V praxi mohou nastat takové krizové situace, které ohrožují samu podstatu existence státu. Ty mohou být způsobeny událostmi nejrůznějšího charakteru - například nekontrolovatelnou migrací osob. Dále jde o nezvládnutelný příliv cizinců, prudký nárůst nebo vysoký...

Kategorie: Různé

NOVELA A ZASTUPITELSTVO (I)

Nový zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) je od roku 1990 prvním vážným zásahem do právního režimu fungování obcí a měst. V několika článcích se pokusím shrnout základní změny, které budou mít okamžitý dopad na praxi. Na úvod připomeňme změnu názvu nejvyššího orgánu obce - obecní...

Kategorie: Legislativa

POSTIH ZA SPRÁVNÍ DELIKTY

Oprávnění ukládat v samostatné působnosti sankce za správní delikty dává obcím i nový zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Postihovány mohou být jednak tzv. smíšené správní delikty (§ 56, § 57 odst. 2-3 a § 58), jednak tzv. jiné správní delikty fyzické osoby (§ 57 odst. 1). Pokuta...

Kategorie: Legislativa

FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

V květnu letošního roku projednávala Poslanecká sněmovna ve druhém čtení vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, v prvním čtení přikázaný Rozpočtovému výboru, Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a Výboru pro evropskou integraci. Co nás při studiu...

Kategorie: Legislativa

Nové právní předpisy

[*] Zákon č.147/2000 Sb., o okresních úřadech, je dalším ze základních zákonů přijatých k realizaci reformy veřejné správy. V částkách 38 a 39 Sbírky zákonů 2000 již byly publikovány zákony, které stanoví institucionální rámec a působnosti v rámci reformy veřejné správy. Zásadní změnou je...

Kategorie: Legislativa