Filtr

FISKÁLNÍ DECENTRALIZACE A KRAJSKÉ ROZPOČTY

Veřejné rozpočty v současné době stojí na prahu přelomové etapy, kdy by spolu s reformou veřejné správy mělo dojít i k reformě financování veřejného sektoru. Jádrem je vznik nové úrovně veřejných rozpočtů - rozpočtů krajů. S tímto krokem však lze spojovat i změny v dalších veřejných rozpočtech - ve...

Kategorie: Ekonomika

ANALÝZA SWOT

Zdá se, že se tento ověřený nástroj objektivního hodnocení u nás už zabydlel. Nejenom odborníci na podnikové plánování, ale dnes již tisíce lidí, kteří se podíleli a podílejí na procesech strategického plánování pro obce a regiony, měli možnost posoudit klady i zápory SWOT analýzy. Pod písmeny SWOT...

Kategorie: Ekonomika

NOVÉ REGIONÁLNÍ PROGRAMY

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo pět regionálních programů pro území Ostravska a severozápadu Čech. Podnikatelské záměry na severu Moravy a severozápadě Čech mají podpořit jak záruky za úvěry, tak dotace k úrokům. Stát chce také podporovat vznik nových pracovních míst. Vyplývá to ze...

Kategorie: Ekonomika

VYUŽITÍ OBJEKTŮ NA VENKOVĚ

Venkov je zasažen zpravidla vyšší nezaměstnaností v důsledku úbytku pracovních příležitostí v zemědělství, zhoršenou dopravní obslužností a při nižší koupěschopnosti obyvatel i malými možnostmi uplatnění živnostníků nabízejících drobné služby. Následující návrh řešení si neklade za cíl objevit již...

Kategorie: Ekonomika

KDO MÁ MAJETEK, PROSPERUJE

Třeboň patří mezi ta města, která se nezbavují svého majetku, naopak se snaží ho rozhojnit a využít pro svůj rozkvět. Postupně získalo obě zdejší sanatoria Bertiny lázně i Lázně Aurora, nyní uvažuje o koupi pivovaru Regent. Rozhovor se starostou Ing. Jiřím Houdkem se proto nutně musel stočit na...

Kategorie: Ekonomika

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (III.) Jestliže jste se rozhodli přijmout nominaci, zaměřte se na administrativní proces spojený se jmenováním. Pečlivě pročtěte a projednejte formulace ve smlouvě, která vás pověřuje výkonem funkce. Dbejte, aby byla smlouva v souladu se zákonem a aby se za...

Kategorie: Ekonomika

PROBLÉMY RYCHLÉ URBANIZACE

V současné době je ve světě 23 rozsáhlých městských aglomerací s více než 10 milióny obyvatel. Problematika života ve velkých městech je v popředí zájmu OSN, které zatím uspořádalo dvě velké konference na toto téma (HABITAT). Zatímco v 19. století pouze 3 % obyvatel Země žila ve městech, na konci...

Kategorie: Ekonomika

ODPADOVÉ DNY 2000

Hospodaření s komunálními odpady bylo ve dnech 13. a 14. června hlavním tématem konference Odpadové dny 2000, kterou uspořádaly ISWA, měsíčníky Moderní obec a Odpady spolu se Svazem odpadového průmyslu a Svazem průmyslu a dopravy. V kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové se sešlo téměř 200...

Kategorie: Ekonomika

Jihozápad

NUTS 2 Je tvořen 14 okresy rozdělenými do krajů Budějovického a Plzeňského. Svou výměrou 17 617 km2 je největším z regionů NUTS 2. Tvoří asi 22 % rozlohy ČR, ovšem podle počtu obyvatel je třetím nejmenším (1,2 mil, tj. 11,5 % obyv. ČR). Hospodářská situace území je ovlivněna nejen sousedstvím...

Kategorie: Různé

KRIZOVÉ SITUACE (II.)

KRIZOVÝ MANAGEMENT VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Živelní pohromy, technické a technologické havárie a ekologické katastrofy jsou v poslední době stále častější. Pro většinu krizových situací se používají pojmy "mimořádná událost" a "havárie". Ve většině případů se jedná o přírodní (živelní) pohromy, např....

Kategorie: Různé