Filtr

DO KALENDÁŘE

24.-26. 2. FOR ARCH ZNOJMO (Znojmo - Sportovní hala) - výstava stavebnictví a bydlení 24.-26. 2. OKNA - DVEŘE - SCHODY (Praha - Výstaviště) - specializovaná výstava oken, dveří, schodů a schodišť, doplňků, součástí a stavebních prvků s tím souvisejících 2.-4. 3. RENOVA (Olomouc - Výstaviště Flora),...

Kategorie: Různé

INVESTIČNÍ PROJEKT A JEHO ZÁKLADNÍ ASPEKTY

(mezinárodní metodický přístup) ZPRACOVAL Ing. JIŘÍ HERMAN, konzultant Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO) TECON, s. r. o., Praha Komunální a regionální politika a rozvoj jsou neodlučitelně spjaty s různými investičními projekty, jejich předběžným posuzováním, rozhodováním o...

Kategorie: Různé

TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE (STUDIE PROVEDITELNOSTI)

Metodika předběžné analýzy projektů se uplatňuje v tzv. předinvestiční (přípravné) fázi vývojového cyklu projektu, popsaného v předcházející části. Obecně předinvestiční fáze zahrnuje následující tři základní kroky: [*] Identifikaci možných projektů, resp. variant, s jejich předběžným vyhodnocením...

Kategorie: Různé

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Metodika, resp. terminologie UNIDO rozlišuje analýzu finanční a ekonomickou. Finanční (též komerční) analýza se zabývá projektem z hlediska investora, podnikatele, resp. banky jako zdroje úvěrů, zatímco pod pojmem ekonomická analýza se rozumí pohled národohospodářský, tedy analýza vlivů projektu na...

Kategorie: Různé

ZDROJE INFORMACÍ PRO FINANČNÍ ANALÝZU

Pro analýzu budoucího finančního a ekonomického chování projektu je třeba disponovat informacemi o budoucím, očekávaném vývoji nákladů investičních i provozních, tržbách, případně provozního kapitálu a zdrojích financování. Z těchto informací (plus ještě zdanění a možné úlevy) je třeba získat...

Kategorie: Různé

Peněžní tok – cash flow

Zatímco výkaz zisku a ztrát a rozvaha se od naší metodiky liší spíše jen určitým zjednodušením, přístup k definici a využití informací o peněžních tocích (cash flow) se liší poměrně zásadně. Důvodem je skutečnost, že u nás je cash flow definováno tzv. nepřímo, z výkazu zisku (obvykle jako zisk +...

Kategorie: Různé

Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisků a ztrát je obvyklým dokumentem, který však, vzhledem k tomu, že zahrnuje výpočet daně z příjmu, odpovídá konkrétním národním legislativám a účetním osnovám. Zde uvedená struktura výsledovky podle mezinárodní metodiky UNIDO je ilustrací zachování obecně platných principů tohoto dokumentu...

Kategorie: Různé

Rozvaha

Cílem rozvahy je poskytnout analytikovi informaci o aktivech a pasivech projektu v kumulované podobě v jednotlivých letech (v případě finanční analýzy, podobně jako se u cash flow a výsledovky jedná o simulované, potenciální, budoucí hodnoty). Aktiva zahrnují kromě hotovosti, pohledávek a hodnoty...

Kategorie: Různé

ZÁKLADNÍ STRUKTURA FINANČNÍ ANALÝZY

Při finanční analýze projektu lze obvykle rozlišit dvě základní hlediska: hledisko čistě finanční životaschopnosti projektu a hledisko efektivnosti projektu jako investice. I když obě hlediska využívají peníze jako základní prostředek vyjádření sledovaných parametrů a jsou těsně propojena, jejich...

Kategorie: Různé

Finanční životaschopnost projektu

Finanční životaschopnost projektu je obecně schopnost projektu v reálném čase finančně pokrýt veškeré svoje závazky (investiční nebo provozní náklady, dluhovou službu apod.), bez ohledu na charakter a původ použitých finančních prostředků, zdrojů. Ty tedy mohou být jak vnitřní (zejména tržby za...

Kategorie: Různé