Filtr

POSTRÁDÁ JASNÁ PRAVIDLA

Názor Blížící se volby do zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků (VÚSC) vyvolaly "legislativní smršť" a donutily úředníky Ministerstva vnitra novelizovat zákon o hlavním městě Praze, schválený ČNR v květnu 1990. Hlavní město Praha má mít zcela exkluzivní postavení i v rámci vyšších...

Kategorie: Legislativa

MÍSTNÍ KOMUNIKACI URČUJE OBEC

Judikatura Ve sporu o to, zda je určitý pozemek, který chtěl jeho vlastník oplotit, místní komunikací, podal výklad Nejvyšší soud. Toto stanovisko je zajímavé zejména proto, že o zařazení pozemní komunikace do sítě místních komunikací rozhoduje obec. Podstata sporu spočívá v tom, že pokud by byla...

Kategorie: Legislativa

PRÁVO OBČANŮ

Občané se na zasedáních městského zastupitelstva (MZ) domáhají práva klást otázky, respektive zapojovat se do diskuze. Mají na to právo? Máme za to, že podle § 41 zákona o obcích mohou návrhy k projednání předkládat jen zastupitelé a městská rada. ODPOVĚĎ: V § 41 toto ustanovení opravdu najdeme,...

Kategorie: Legislativa

POUŽÍVÁNÍ NAHRÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ

V případě, že zastupitelstvo vyjádří souhlas s používáním diktafonů a videokamer na svém zasedání, jedná v souladu se zákonem? Nedopouští se porušování jiného zákona, zejména ve vztahu k ochraně osobnosti? ODPOVĚĎ: Tím, že se videokamery a diktafony staly běžnou a dostupnou technikou pro většinu...

Kategorie: Legislativa

PŘIJETÍ DARU PRO OBEC

V našem zastupitelstvu vznikly pochybnosti o tom, který z orgánů je oprávněn přijmout dar určený obci - městská rada nebo městské zastupitelstvo? ODPOVĚĎ: Pokud se jedná o nemovitosti, je odpověď jednoznačná. V § 36a v odst. 1 písm. a) se říká, že obecní zastupitelstvo rozhoduje o "nabytí a převodu...

Kategorie: Legislativa

STAROSTA A ZÁKON

Může starosta pozastavit každé usnesení obecní rady, nebo jen to, které odporuje zákonu? ODPOVĚĎ: Tazatel má na mysli patrně oprávnění starosty podle §52 odst. 2, které říká, že "Starosta může pozastavit výkon usnesení obecní rady v otázkách samostatné působnosti obce, má-li za to, že je nesprávné....

Kategorie: Legislativa

RADNICI ZÁLEŽÍ NA NÁZORECH OBČANŮ

Od června loňského roku pracuje při Městské radě Kladna dobrovolná skupina občanů, která pomáhá řešit nejdůležitější problémy města. Skupina občanů se podílí na rozhodování o budoucnosti města a dává vlastní podněty k jednání zastupitelstva a městské rady. Je stále otevřena všem zájemcům o činnost....

Kategorie: Různé

SCHÁZÍME SE U HRADU

V severní části okresu Mladá Boleslav leží obec Boseň, která v soutěži "Vesnice roku 99" získala v rámci středočeského regionu druhé místo. Území obce je součástí Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Více než třetina z celkového počtu obydlí slouží k rekreaci, nastálo zde žije 370 obyvatel....

Kategorie: Různé

VSTŘÍC INVESTORŮM

Po dlouhá desetiletí působil Jičín spíše ospalým dojmem. V létě se tu zastavili turisté z Českého ráje, v zimě lyžařské zájezdy na cestě do Krkonoš. Pak se začal Jičín objíždět dopravním obchvatem. Město ale začalo opět ožívat. O změnách posledních let jsme hovořili se starostou MVDr. Jiřím Liškou....

Kategorie: Různé

REGIONÁLNÍ FÓRUM 2000

Osmnáctého května se Zlín stane dějištěm Regionálního fóra 2000. Hlavním motivem setkání zástupců veřejné správy a podnikatelské sféry - v Academii Centrum Fakulty technologické Zlín (na snímku) - bude diskuze na téma: "Partnerství veřejného a soukromého sektoru". Akci, kterou pořádá Úřad města...

Kategorie: Různé