Filtr

PROBLÉMY RYCHLÉ URBANIZACE

V současné době je ve světě 23 rozsáhlých městských aglomerací s více než 10 milióny obyvatel. Problematika života ve velkých městech je v popředí zájmu OSN, které zatím uspořádalo dvě velké konference na toto téma (HABITAT). Zatímco v 19. století pouze 3 % obyvatel Země žila ve městech, na konci...

Kategorie: Ekonomika

ODPADOVÉ DNY 2000

Hospodaření s komunálními odpady bylo ve dnech 13. a 14. června hlavním tématem konference Odpadové dny 2000, kterou uspořádaly ISWA, měsíčníky Moderní obec a Odpady spolu se Svazem odpadového průmyslu a Svazem průmyslu a dopravy. V kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové se sešlo téměř 200...

Kategorie: Ekonomika

Jihozápad

NUTS 2 Je tvořen 14 okresy rozdělenými do krajů Budějovického a Plzeňského. Svou výměrou 17 617 km2 je největším z regionů NUTS 2. Tvoří asi 22 % rozlohy ČR, ovšem podle počtu obyvatel je třetím nejmenším (1,2 mil, tj. 11,5 % obyv. ČR). Hospodářská situace území je ovlivněna nejen sousedstvím...

Kategorie: Různé

KRIZOVÉ SITUACE (II.)

KRIZOVÝ MANAGEMENT VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Živelní pohromy, technické a technologické havárie a ekologické katastrofy jsou v poslední době stále častější. Pro většinu krizových situací se používají pojmy "mimořádná událost" a "havárie". Ve většině případů se jedná o přírodní (živelní) pohromy, např....

Kategorie: Různé

V PROMĚNÁCH ČASU

Ve dnech 23.-25. listopadu se bude konat na brněnském výstavišti 4. mezinárodní veletrh pohřebnictví VENIA, který je připravován ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví ČR a Společností přátel žehu. Veletrh pohřebnictví je jediným svého druhu u nás a jedním z mála v Evropě. Snahou organizátorů je...

Kategorie: Různé

ÚLOHA SAMOSPRÁVY PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY STÁTU

Na přípravě a zajišťování obrany státu se podílí i města a obce, z čehož pro ně vyplývají povinnosti stanovené zejména zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. Obce vykonávají činnosti související se zajišťováním obrany státu v tzv. přenesené působnosti. Při plnění těchto...

Kategorie: Různé

MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA V MAĎARSKU

Přechod k místní samosprávě se v Maďarsku uskutečnil koncem roku 1990, kdy se konaly volby do obecních zastupitelstev, na něž navázaly nepřímé volby do župních rad. Základní otázky místní samosprávy upravuje Ústava Maďarské republiky v hlavě IX "Samosprávné celky".1) Podle čl. 42 Ústavy místní...

Kategorie: Různé

DOBROVOLNÁ SDRUŽENÍ

Do popředí zájmu v současnosti vystupuje problematika volného času mládeže. Spolu s tím i úloha dobrovolných sdružení a neziskového sektoru jako celku. Vývojové tendence pracovníků a spolupracovníků uvnitř neziskového sektoru charakterizují následující skutečnosti: [*] základem se stal nebývalý...

Kategorie: Různé

Informační systémy pro veřejnou správu

Vývojem flexibilního software a poskytováním komplexní podpory jeho uživatelům v oblasti veřejné správy a bankovnictví se zabývá GORDIC(r) spol. s r. o. Softwarové produkty společnosti jsou určeny státní správě a obcím ke zpracování ekonomických a správních agend včetně vedení registrů. K pokrytí...

Kategorie: Různé

Marketing cestovního ruchu a místní správa

Marketingové výzkumy a výzkumy veřejného mínění ve městech, obcích a regionech České a Slovenské republiky ukazují, že místní obyvatelé i vedení radnic vkládají velké naděje do rozvoje cestovního ruchu. Vidí v něm zdroj příjmů i možnost vzniku nových pracovních míst. Spojují jej také s příležitostí...

Kategorie: Téma měsíce