Filtr

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Metodika, resp. terminologie UNIDO rozlišuje analýzu finanční a ekonomickou. Finanční (též komerční) analýza se zabývá projektem z hlediska investora, podnikatele, resp. banky jako zdroje úvěrů, zatímco pod pojmem ekonomická analýza se rozumí pohled národohospodářský, tedy analýza vlivů projektu na...

Kategorie: Různé

ZDROJE INFORMACÍ PRO FINANČNÍ ANALÝZU

Pro analýzu budoucího finančního a ekonomického chování projektu je třeba disponovat informacemi o budoucím, očekávaném vývoji nákladů investičních i provozních, tržbách, případně provozního kapitálu a zdrojích financování. Z těchto informací (plus ještě zdanění a možné úlevy) je třeba získat...

Kategorie: Různé

Peněžní tok – cash flow

Zatímco výkaz zisku a ztrát a rozvaha se od naší metodiky liší spíše jen určitým zjednodušením, přístup k definici a využití informací o peněžních tocích (cash flow) se liší poměrně zásadně. Důvodem je skutečnost, že u nás je cash flow definováno tzv. nepřímo, z výkazu zisku (obvykle jako zisk +...

Kategorie: Různé

Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisků a ztrát je obvyklým dokumentem, který však, vzhledem k tomu, že zahrnuje výpočet daně z příjmu, odpovídá konkrétním národním legislativám a účetním osnovám. Zde uvedená struktura výsledovky podle mezinárodní metodiky UNIDO je ilustrací zachování obecně platných principů tohoto dokumentu...

Kategorie: Různé

Rozvaha

Cílem rozvahy je poskytnout analytikovi informaci o aktivech a pasivech projektu v kumulované podobě v jednotlivých letech (v případě finanční analýzy, podobně jako se u cash flow a výsledovky jedná o simulované, potenciální, budoucí hodnoty). Aktiva zahrnují kromě hotovosti, pohledávek a hodnoty...

Kategorie: Různé

ZÁKLADNÍ STRUKTURA FINANČNÍ ANALÝZY

Při finanční analýze projektu lze obvykle rozlišit dvě základní hlediska: hledisko čistě finanční životaschopnosti projektu a hledisko efektivnosti projektu jako investice. I když obě hlediska využívají peníze jako základní prostředek vyjádření sledovaných parametrů a jsou těsně propojena, jejich...

Kategorie: Různé

Finanční životaschopnost projektu

Finanční životaschopnost projektu je obecně schopnost projektu v reálném čase finančně pokrýt veškeré svoje závazky (investiční nebo provozní náklady, dluhovou službu apod.), bez ohledu na charakter a původ použitých finančních prostředků, zdrojů. Ty tedy mohou být jak vnitřní (zejména tržby za...

Kategorie: Různé

Efektivnost projektu jako investice

Efektivnost projektu jako investice spočívá ve schopnosti projektu svými výnosy v přijatelném čase uhradit vynaložené investiční náklady a danou investici dále zhodnotit. Zde již záleží pouze na peněžních tocích souvisejících s provozem, tedy na tom, jak projekt dokáže generovat výnosy, a to nejen...

Kategorie: Různé

V ROCE VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ

K prosazování rozvojových záměrů hlavního města je nutná fungující komunikace, odborné zázemí a politická vůle. Některé věci, důležité pro jeho rozvoj, není ovšem jednoduché realizovat. Brání v tom legislativa, postoje ministerstev. O práci magistrátu jsme hovořili s pražským primátorem Janem...

Kategorie: Různé

KLÍČ K ÚSPĚCHU

Dobrá práce s veřejností, v podstatě marketing města, je klíčem k úspěchu. Radnice nemohou dělat politiku v zasedací síni za zavřenými dveřmi. Svým zvolením získali politici na určitou dobu mandát. Tato důvěra občanů musí být neustále posilována jejich obsáhlou a nepřetržitou informovaností. Cíle a...

Kategorie: Různé