01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podmínky soutěže

Cílem soutěže Vesnice roku 2002 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na vývoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a prokázat široké veřejnosti význam venkova. 1. účastníci soutěže a přihlášky do soutěže 1.1....

Cílem soutěže Vesnice roku 2002 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na vývoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a prokázat široké veřejnosti význam venkova.

1. účastníci soutěže a přihlášky do soutěže

1.1. Soutěže se mohou účastnit všechny obce nebo jejich sídla vesnického charakteru, které mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice, podaly přihlášku do soutěže (viz příloha) s dokumentací svých výsledků (v členění uvedeném v příloze těchto podmínek) a uhradily příspěvek na režii soutěže (bod 7. podmínek soutěže).

1.2. Přihlášky do soutěže s dokumentací podle bodu 1.1. a kopií dokladu o úhradě příspěvku (bod 7.1.) zašlou obce do 20. dubna 2002 podle příslušnosti obcí k jednotlivým krajům na následující adresy:

Středočeský kraj -

Ing. Rostislav Mazal, Regionální pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj, ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2;

tel.: 02/27010478, fax: 02/27010479,

e-mail: mazros@mmr.cz

Jihočeský kraj a Plzeňský kraj -

Ing. Anna Vilímová, Regionální pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj, Rudolfovská 80, místnost 104, 370 13 České Budějovice;

tel./fax: 038/7693104,

e- mail: vilann@mmr.cz

Karlovarský kraj a Ústecký kraj -

Ing. Lenka Kynčilová, Regionální pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj, objekt Union banky, a. s., Školní ulice 5336, 430 00 Chomutov;

tel./fax: 0396/623424,

e-mail: kynlen@mmr.cz

Královehradecký kraj, Liberecký kraj a Pardubický kraj -

Ing. Michaela Havrdová, Regionální pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj, OkÚ Hradec Králové, Tř. ČSA 480, 502 06 Hradec Králové;

tel./fax: 049/5853240,

e-mail: havmic@mmr.cz

Jihomoravský kraj a kraj Vysočina -

Ing. Jitka Adámková, Regionální pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj, Kotlářská 53, 602 00 Brno; místnost 913,

tel./fax: 05/41321132 l. 316,

e-mail: adajit@mmr.cz

Olomoucký kraj a Zlínský kraj -

Ing. Ivana Šupová, Regionální pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj, Blanická 1, 772 00 Olomouc;

tel./fax: 068/5244635,

e-mail: supiva@mmr.cz

Moravskoslezský kraj -

Ing. Jana Paláčková, Regionální pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj, Veleslavínova 4, 702 00 Ostrava;

tel./fax: 069/6110546 l. 27,

e-mail: paljan@mmr.cz

1.3. Obec nebude do soutěže zařazena v případě, že v přihlášce neuvede vedle názvu obce (nikoliv její části) i název okresu a PSČ.

2. vyhlašovatelé soutěže a spolupracující úřady a organizace

2.1. Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj.

2.2. Spolupracující úřady a organizace jsou Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

3. průběh soutěže

Soutěž je organizována:

[*] v okresním kole (je-li vyhlášeno dle bodu 4.4.);

[*] v krajském kole podle územně-správního uspořádání platném od 1. 1. 2001 v krajích Středočeském (pro účely soutěže zahrne i hl. m. Prahu), Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Vysočina, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském;

[*] v celostátním kole.

4. řízení soutěže

4.1. Průběh soutěže řídí ředitel soutěže, jmenovaný na základě dohody vyhlašovatelů. Ředitelem soutěže Vesnice roku 2002 byl jmenován starosta vítězné obce soutěže Vesnice roku 2000 Ing. Josef Mikulášek, Obecní úřad Sloup, Wankelovo nám. 1, 679 13 Sloup; tel.: 0506/435 237, fax: 0506/435 237, e-mail: ousloup@bknet.cz. Tajemnicí soutěže byla jmenována Ing. Renáta Slováčková, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor realizace rozvojových programů, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1; tel: 02/24861379, fax: 02/24861243, e-mail: sloren@mmr.cz.

4.2. Předsedy krajských komisí jmenuje ředitel soutěže z řad starostů obcí - vítězů krajských kol v minulých ročnících soutěže tak, aby se v této funkci starostové střídali. Starosta vítězné obce v kraji je zpravidla v roce následujícím po vítězství obce členem krajské komise a v dalším roce jejím předsedou.

4.3. Předseda krajské komise jmenuje členy této komise, po dohodě s ředitelem soutěže, z řad starostů obcí oceněných v minulém ročníku soutěže, zástupců vyhlašovatelů soutěže, spolupracujících nevládních organizací a odborníků. Členy komise nesmí být zástupci obcí, soutěžících v daném kraji.

4.4. V kraji s větším počtem přihlášených obcí může být hodnocení organizováno v okresních kolech. V okresním kole jsou hodnoceny obce z území jednoho popř. více okresů. O vyhlášení okresního kola i počtu obcí, které z tohoto kola postoupí do krajského kola rozhodne krajská komise. Předsedy okresních komisí jmenuje předseda krajské komise po dohodě s ředitelem soutěže.

4.5. Předseda okresní komise jmenuje členy této komise o minimálním počtu tří členů po dohodě s předsedou krajské komise z řad starostů obcí a odborníků. Členy komise nesmí být zástupci obcí, soutěžících v daném okrese.

4.6. Předsedu celostátní komise volí členové komise z řad svých členů. Členy komise jsou ředitel soutěže, dva zástupci Spolku pro obnovu venkova, dva zástupci Svazu měst a obcí ČR, dva zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, po jednom zástupci Kanceláře prezidenta republiky, ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

5. úkoly soutěžních komisí

5.1. Krajské (příp. okresní) komise navštíví každou přihlášenou obec, provedou rozhovor s jejími zástupci, prohlídku a následně písemné vyhodnocení výsledků obce podle podmínek soutěže.

5.2. Okresní komise zpracují protokol o vyhodnocení soutěže v obcích zahrnutých do okresního kola a předseda komise jej předá předsedovi krajské komise, tisku a soutěžícím obcím. Předseda okresní komise vrátí předsedovi krajské komise současně s protokolem přihlášky do soutěže s přílohami.

5.3. Okresní komise mohou uspořádat slavnostní vyhodnocení výsledků okresního kola soutěže.

5.4. Krajské komise určí jednoho vítěze, který postoupí do celostátního kola. Dále může udělit obcím nejvýše jedno z následujících ocenění:

modrou stuhu - za společenský život,

bílou stuhu - za činnost mládeže,

zelenou stuhu - za péči o zeleň a životní prostředí,

diplom za vzorné vedení obecní knihovny.

Krajská komise neocení více než jednu třetinu z přihlášených obcí.

5.5. Krajské komise zpracují protokol o vyhodnocení krajského kola a předseda komise jej předá řediteli soutěže, tisku a soutěžícím obcím. Předseda krajské komise vrátí řediteli soutěže současně s protokolem přihlášky do soutěže s přílohami.

5.6. Krajské komise uspořádají ve spolupráci s vítěznou obcí slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže ve vítězné obci.

5.7. Celostátní komise navštíví a vyhodnotí vítězné obce krajského kola a vítěznou obec ocení titulem Vesnice roku 2002 a udělí 2. a 3. místo v soutěži, popř. mimořádná ocenění.

5.8. Celostátní komise zpracuje protokol o vyhodnocení celostátního kola soutěže a předá jej řediteli soutěže, tisku a soutěžícím obcím. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na tiskové konferenci, kterou zorganizují vyhlašovatelé soutěže.

5.9. Vyhlašovatelé soutěže zajistí slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční ve Vesnici roku 2002.

6. ocenění soutěžících

6.1. Každá soutěžící obec získá čestný diplom, podepsaný zástupci vyhlašovatelů, který bude předán na krajské nebo okresní slavnosti.

6.2. Oceněné obce krajského kola získají čestná uznání a stuhy, které jim budou předány na slavnosti ve Vesnici roku 2002. Své ceny předají oceněným obcím vyhlašovatelé soutěže a sponzoři.

6.3. Vesnice roku 2002 se může ucházet o účast v soutěži Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.

6.4. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu vyhodnotí z řad obcí, oceněných zelenou stuhou, nejlepší obec, která se může ucházet o účast v evropské soutěži v péči o zeleň a květinovou výzdobu.

6.5. Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhodnotí z řad obcí, oceněných diplomem za vzornou knihovnu, nejlepší knihovnu.

6.6. Tradicí se již stalo pozvání starostů obcí celostátního kola Kanceláří prezidenta republiky na Pražský hrad.

7. finanční příspěvek

7.1. Přihlášené obce odešlou na zvláštní účet Obecního úřadu Sloup 001038-1362335339/0800 u České spořitelny, a. s. příspěvek ve výši 2 Kč na každého občana obce, případně té její části, která se do soutěže přihlásí. Jako variabilní číslo uvedou obce svoje IČO.

7.2. Příspěvky budou věnovány na režijní náklady, nezbytné pro chod soutěže, jako jsou cestovní náklady členů všech komisí, mzdové náklady sekretáře soutěže, poštovné, příspěvky na slavnostní vyhlášení a na publikační a propagační činnost.

7.3. Plán předpokládaných výdajů předkládá ředitel soutěže, schvaluje jej předsednictvo Spolku pro obnovu venkova. Za vyúčtování zodpovídá ředitel soutěže a ověřuje je revizní komise Spolku pro obnovu venkova.

8. termíny soutěže

zveřejnění podmínek soutěže 26. února 2002

odeslání přihlášek obcí s dokumentací

(viz bod 1.2.) a příspěvku

(viz bod 7.1.) do 20. dubna 2002

hodnocení okresních kol do 31. května 2002

hodnocení krajských kol do 15. července 2002

hodnocení celostátního kola do 30. září 2002

slavnostní vyhlášení celostátního kola do 31. října 2002

vyúčtování soutěže do 31. prosince 2002

V Praze dne 26. února 2002

Mgr. Eduard Kavala

předseda Spolku pro obnovu venkova

Josef Bezdíček

místopředseda Svazu měst a obcí ČR

Ing. Petr Lachnit, CSc.

ministr pro místní rozvoj

  oiuiou

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down