Kategorie:
EU

Podpora česko-rakouské spolupráce v Jihomoravském kraji

Na začátku programovacího období 2000-2006 se na rakouské straně uskutečnil program INTERREG IIIA a na české straně PHARE CBC. Po vstupu ČR do EU jej nahradila Iniciativa INTERREG IIIA.

Program INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko byl na české straně oficiálně vyhlášen 1. července 2004.

Území programu INTERREG IIIA v česko-rakouském příhraničí je na české straně vymezeno kraji Jihočeským, Vysočinou a Jihomoravským, na rakouské okresy Weinviertel, Waldviertel, Mühlviertel, Wiener Umland Nord a městem Vídeň (omezenou podporu lze čerpat i v regionech Linz-Wels, Innviertel, St. Pölten a Mostviertel).

Všeobecným cílem programu INTERREG IIIA na česko-rakouské hranici je zvýšit konkurenceschopnost pohraničí v evropském kontextu a trvale zlepšit životní podmínky obyvatel. Pro české žadatele je připraveno v letech 2004-2006 celkem 11 miliónů eur.

Podmínky pro žadatele

Žádat mohou obce, svazky obcí, města, kraje, organizace zřizované a založené státem, kraji či obcemi, které poskytují veřejné služby a jsou ze 100 % vlastněny státem, kraji či obcemi, také nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), školy, zájmová sdružení právnických osob, hospodářské a agrární komory.

Každý žadatel musí mít jednoho či více rakouských partnerů se sídlem v příslušném příhraničním regionu a v projektové žádosti musí uvést zapojení partnera do přípravy a realizace projektu.

Úspěšný žadatel může získat podporu až do výše 75 % způsobilých výdajů projektu, přičemž minimální doporučená výše podpory je stanovena na 10 tisíc eur, maximální výše podpory není určena.

Zářijový řídící výbor složený ze zástupců obou zemí schválil první projekty českých žadatelů. Šlo o projekty tzv. dispozičních fondů v příhraničních regionech. Dispoziční fond (DF) jako grantové schéma, které je součástí programu INTERREG IIIA, podporuje menší neinvestiční projekty s cílem zvýšit kontakty na obou stranách hranice. Za Jihomoravský kraj se historicky prvními úspěšnými žadateli stala Regionální rozvojová agentura jižní Moravy jako administrátor a Sdružení obcí a měst jižní Moravy jako správce DF.

Další tři projekty

Na následujícím zasedání řídícího výboru v prosinci minulého roku byly za jihomoravský region schváleny další tři projekty:

Enviregio – Síť životní prostředí ve střední Evropě – společná regionální databáze informací o efektivních environmentálních projektech (předkladatel Nadace Partnerství),

GEMEINSAM+, evropský integrační proces jako šance pro další rozvoj malých a středních podniků v příhraničních regionech – mezipodniková kooperace s cílem zvýšit znalosti a připravenost firem (předkladatel Obchodní a hospodářská komora Brno),

v rámci technické asistence získá Jihomoravský kraj prostředky na publicitu programu v regionu.

O dalších projektech česko-rakouské spolupráce řídící výbor rozhodne v květnu 2005.

Šance pro malé neinvestiční projekty

Program Dispozičního fondu je součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA (priorita III, opatření 2) a svým charakterem navazuje na úspěšný program přeshraniční spolupráce PHARE CBC – Společný fond malých projektů. Současně se sbližuje se systémem implementace programu INTERREG IIIA na rakouském příhraničí, kde se systém „dispozičních fondů“ uskutečňuje již řadu let.

Dispoziční fond v Jihomoravském kraji podporuje výhradně neinvestiční projekty v oblasti malých přeshraničních aktivit typu People-to-people. Výše podpory nesmí přesáhnout 75 % celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň jednotlivé projekty mohou být financovány minimálním příspěvkem EU ve výši 1000 eur, maximálně však 10 tisíc eur. Celkové způsobilé výdaje projektu mohou činit maximálně dvojnásobek maximální částky podpory (tj. 20 tisíc eur).

Od poloviny února mohou zájemci o financování z DF své projektové záměry připravovat a konzultovat u administrátora DF v Jihomoravském kraji, kterým je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (www.rrajm.cz). Žadatelé mohou předkládat své projekty průběžně a minimálně dvakrát ročně bude regionální řídící výbor rozhodovat, které projekty získají podporu z DF; historicky první přidělování prostředků z DF by se mělo uskutečnit v druhé polovině dubna.

Minulé zkušenosti s programem PHARE CBC ukázaly, že tento fondový přístup je účinným mechanismem k podpoře akcí malého rozsahu a umožňuje flexibilní využívání prostředků na podporu rozpočtově malých, ale z hlediska významu přínosných projektů pro navazování a rozšiřování kontaktů mezi partnery z obou částí hranice. Statistická data za program PHARE CBC dávají záruku, že na jižní Moravě bude o projekty INTERREG IIIA a Dispoziční fond velký zájem a že budou mít i vysokou obsahovou kvalitu.

Doporučení pro konzultace

Všem zájemcům o získání podpory z programu INTERREG IIIA včetně Dispozičního fondu doporučujeme své projektové záměry konzultovat, a to u pracovníků:
Sekretariátu Regionální rady na Krajském úřadě Jihomoravského kraje – v případě velkých projektů (výše požadované podpory je vyšší než 10 tisíc eur),
Regionální rozvojové agentury jižní Moravy – v případě malých neinvestičních projektů.

Priority a opatření pro předkládání projektů

 

 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *