Pojistné komíny jsou zárukou tepla

Jako zbytečný luxus se některým stavebníkům dosud zdají pojistné komíny. Ale z nejrůznějších důvodů může jednou nastat situace, kdy tyto komíny budou pro statisíce domácností představovat jedinou možnost, jak si zatopit, uvařit či usušit prádlo. Na pojistné komíny by proto měly pamatovat i obce, které investují do nového bydlení či třeba do penzionů pro seniory.

V současnosti je v České republice přibližně 85 procent bytů vytápěno ústředním topením, z toho téměř 80 procent energií spojenou s vedením, čímž se rozumí dálkové teplo, elektřina nebo plyn. Jakýkoliv výpadek dodávky energie by znamenal dramatický zásah do jejich chodu a způsobil by ochromení základních funkcí bydlení – v první řadě by vedl k nedostatku tepla, ale i nemožnosti uvařit si nebo ohřát vodu.

ČASTĚJŠÍ JSOU TECHNICKÉ HAVÁRIE

Nežijeme v oblasti hrozivých přírodních katastrof, jakými jsou zemětřesení, sesuvy půdy nebo tornáda, sněhové bouře, ale příroda i u nás mnohokrát dokázala překvapit svojí nespoutanou silou. Máme už dost případů výpadku energie v důsledku bouří, vichřic, sněhových i mrazových kalamit či záplav.

Příčinou problémů však nemusejí být pouze přírodní živly. Více případů mívají na svědomí technické havárie. K těm dochází z řady důvodů, nejčastěji vlivem stáří a technického stavu zařízení, neodborné obsluhy a manipulace, nebo i po použití nesprávné technologie při opravách a revizích. Jde o havárie v elektrárnách a teplárnách, ve výměníkových stanicích, na dálkových vedeních tepla, plynu a na elektrické přenosové soustavě. V poslední době byla největší havárie v elektrárně Opatovice, která je hlavním dodavatelem tepla pro pardubicko-hradeckou aglomeraci.

Navíc se ani v naší zemi nemůžeme zcela zbavit obav z teroristických útoků vůči energetickým centrům nebo vedením.

PLNÁ ZÁVISLOST SKRÝVÁ RIZIKA

Zkušenosti minulé, ale i současné ukazují, že jediný způsob, jak v krajní nouzi vyřešit důsledky topné havárie, je možnost zatopit si alespoň v jedné místnosti, a moci se tak zahřát, usušit šatstvo a uvařit si. To však není možné bez zajištění odvodu spalin z bytu, tedy bez pojistného komínu.

Zřízení takového komínu má své opodstatnění. Při zajišťování tepla jistota lidí spočívá především v možnosti volby dostupného palivového či energetického zdroje. Jak dokazují výsledky průzkumu veřejného mínění v sousedním Rakousku, 86 procent dotázaných si přeje mít možnost zajistit si potřebné teplo z vlastního zdroje, a to nejen v rodinných domech, ale i v nájemních bytech či v bytech v osobním vlastnictví ve vícebytových domech.

Závažným problémem dneška je vzestup obsahu CO2 v atmosféře, a tím i zvyšující se nebezpečí vzniku skleníkového efektu. Jedním z nabízených řešení při individuálním vytápění je opustit spalování fosilních paliv a přejít k využívání obnovitelných zdrojů energie. Draze nakupovaný plyn či ropu lze lépe a efektivněji zhodnotit při výrobě jiných produktů, než je pouze spalovat na teplo.

V naší republice lze vhodně využít energii obsaženou v biomase. Při spalování tohoto paliva z hlediska biologického koloběhu navíc nedochází k přebytku tvorby CO2, který zatěžuje ovzduší. Disponujeme vyvinutou technikou a technologiemi na spalování biomasy. Výroba, prodej a provoz těchto tepelných spotřebičů představuje výrazný přínos pro národní hospodářství a zajišťuje vznik nových pracovních příležitostí.

VÝZVA I PRO OBCE A MĚSTA

Každý stavebník by měl myslet na budoucnost a vybudovat pojistný komín, který může mít využití například při dodatečné stavbě krbu či vestavbě podkroví a zároveň se stane i pojistkou pro případ výpadku hlavního zdroje tepla. Proto, pokud projekt s komínem nepočítá, je to šetření na nepravém místě.

Povinnost napojit byt na komín byla v našich stavebních předpisech zakotvena dlouhá léta. Tato podmínka byla zrušena v období rozvoje výstavby panelových domů, kdy si tehdejší zjednodušené konstrukce s tímto prvkem nedokázaly technicky poradit. Ve stavebních zákonech, technických předpisech a normách leckde v zahraničí je tato povinnost uložena, například v Rakousku, Slovinsku, Francii, Norsku a dalších zemích. Vychází z dlouholetých zkušeností a tradic stavební kultury.

Není důvodu, proč bychom u nás měli tuto skutečnost brát na lehkou váhu. Zdánlivě jde sice o nepodstatný problém, který by však v budoucnu mohl mít těžké následky. Bylo by proto nanejvýše vhodné, aby se tvůrci nového stavebního zákona a na něj navazujících předpisů nad ním zamysleli. Podobně by na pojistné komíny neměly zapomínat ani obce, které jsou investory například bytových domů pro mladé rodiny či zabezpečují výstavbu pro sociální bydlení, penzionů pro seniory apod.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *