Politika státu vůči nestátním neziskovým organizacím se mění

Vláda schválila ve středu 29. 7. 2015 materiál Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím. Dokument přináší některé zásadní změny v politice vlády vůči sektoru nestátních neziskových organizací (NNO).

Materiál definuje čtyři základní principy státní politiky:
– Respektování a trvalá udržitelnost silných, rozmanitých a nezávislých NNO.
– Efektivní a transparentní navrhování státních politik vůči NNO včetně legislativních opatření, financování i institucionální zajištění jejich realizace.
– Podpora dobrovolnictví a dárcovství, které považuje za projev občanské participace na veřejném blahu.
– Rozvoj efektivního a smysluplného partnerství a spolupráce mezi státní správou a NNO.
Každý z těchto principů odráží návrh jednotlivých opatření, která vláda a její ministři hodlají ve prospěch trvalé udržitelnosti NNO uplatňovat. Je jich celá řada, většinou uložená ministru Jiřímu Dienstbierovi, často ve spolupráci s některými rezortními kolegy.

Na dnešní tiskové konferenci ministr Dienstbier zdůraznil, že neziskové organizace tvoří velmi důležitou součást občanské společnosti a v některých oblastech nahrazují práci státu. „Stát, který v některých oblastech nedovede služby zajistit, objednává si je u neziskových organizací“, prohlásil ministr.

Většina neziskových organizací získává peníze z neveřejných zdrojů. Z tohoto důvodu chce státní politika podpořit individuální i firemní dárcovství. „Státní politika počítá s daňovým zvýhodněním pro osoby, které se rozhodnou dlouhodobě podporovat některou z neziskových organizací. Důležitá je i podpora mezioborových střešních organizací, které jsou důležitým partnerem státu. Politika počítá s dotačním programem ve výši 3 milionů korun pro tyto organizace na institucionální zázemí,“ řekl ministr Dienstbier k posílení role sítě a střech NNO, které se mají stát rovnocenným partnerem státu.

Ministr Jiří Dienstbier již prosadil v této oblasti v minulém roce nulové kofinancování  neziskových organizací, jde-li o podporu z evropských fondů pro programové období 2014-2020. A také možnost uzavření smlouvy o spolupráci s partnery z řad NNO, která zaručuje víceleté financování ze státního rozpočtu. Včera přijatá politika státu vůči nestátním neziskovým organizacím na 2015-20 tyto závazky ještě více prohlubuje.

Na přípravě státní politiky se  podílela reprezentativní pracovní skupina pod Výborem pro legislativu a financování RVNNO složená z akademiků zabývajících se dlouhodobě neziskovým sektorem a odborníků z neziskového sektoru. Práce započaly na podzim roku 2014, kdy sekretariát RVNNO zadal zpracování 11 autorských studií k tématům, která byla vytipována jako klíčová pro současný vztah státu a NNO. Studie byly také vzápětí po svém odevzdání zveřejněny na webových stránkách RVNNO, a to již během roku 2014, aby se k nim mohli zájemci z řad odborné veřejnosti vyjádřit. Pří přípravě návrhu státní politiky pracovní skupina vypořádala přes 100 stran připomínek.*

Dílčí studie jsou k dispozici na: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/dilci-studie-ke-statni-politice-vuci-nno-na-leta-2015—2020-124147/