Potřebujeme "novou školu"?

Jestliže se podaří dotáhnout do konce projekt, na kterém už několik let pracuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze spolu s pedagogy vybraných škol - a pokud pro jeho realizaci vytvoří ministerstvo školství spolu s legislativci potřebné podmínky - mohlo by...

Jestliže se podaří dotáhnout do konce projekt, na kterém už několik let pracuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze spolu s pedagogy vybraných škol – a pokud pro jeho realizaci vytvoří ministerstvo školství spolu s legislativci potřebné podmínky – mohlo by naše školství postoupit o výrazný krok dopředu.

V intencích Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) vznikají rámcové vzdělávací programy (RVP) pro jednotlivé stupně a typy škol. Stanovují závazné mantinely, v nichž musí probíhat vzdělávání na příslušném stupni a typu školy kdekoli v republice.

Znamená to mj. závazný rámcový učební plán s jasně určenou minimální i maximální časovou dotací pro jednotlivé oblasti vzdělávání. Základní vzdělávání má takových oblastí devět (Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce), každá zahrnuje několik vyučovacích předmětů. Záleží na škole, kolik vyučovacích hodin týdně kterému předmětu věnuje, jakou metodu a formu práce pro výuku zvolí. Stát se však bude ptát, zda učitelé udělali všechno pro to, aby si žáci ve stanoveném časovém úseku osvojili kompetence, které RVP určuje.

Zatímco RVP pro předškolní vzdělávání je již hotov, program pro základní vzdělávání spěje do finiše. Po více než dvou letech ověřování na 56 pilotních školách v různých koutech republiky je nyní na internetových stránkách Výzkumného ústavu pedagogického (www.vuppraha.cz ) nabídnuta k diskusi jeho nejnovější verze.

CO OVĚŘUJÍ

Rámcový vzdělávací program je skutečně jen rámcem pro školní vzdělávací program (ŠVP), který si podle něj každá škola vytvoří. A to tak, aby zohlednila všechna svá specifika. Vychází sice z odbornosti pedagogických sborů, ale na zřeteli musí mít zejména osobnosti žáků, potažmo potřeby regionu. Svým programem by měla oslovit rodiče, aby si řekli: Do téhle školy dáme svoje dítě, protože si přejeme, aby bylo vzděláváno a vychováváno právě takhle.

Rámcový vzdělávací program určí, co je škola povinna žákům předat. Škola pak řekne, kdy a jak v ní bude vzdělávání probíhat. Řekne se to snadno, ale připravit školní vzdělávací program, včetně učebních osnov, rozhodně není snadné. Jen pětině pilotních škol se podařilo sestavit ŠVP na takové úrovni, aby ve školním roce 2003 – 2004 podle nich mohly (opět zkušebně) vyučovat. Ani práce zbývající čtyřicítky z pilotních základních škol však nevyjde vniveč. Také na základě jejich zkušeností vzniká manuál, který ostatním školám poradí, jak při tvorbě ŠVP postupovat.

Pohled učitelů

Názory se velice různí. Z valné části proto, že se ministerstvu školství nepodařila „osvěta“. Důsledkem jsou obavy některých učitelů, že na nový styl práce nebudou stačit. Od toho se leckdy odvozuje `a priori odmítání programu těmi školami, které toho o RVP moc nevědí. Pilotní školy sice upozorňují na možná nebezpečí, ale stejným dechem říkají, že RVP je ta správná cesta. „Pedagogický sbor stojí tvorba školního vzdělávacího programu spoustu sil, času a energie,“ přiznává prezident Asociace základního školství Karel Bárta, který je zároveň ředitelem Základní školy v Žižkově ul. v Turnově, jež patří mezi deset pilotních škol, které letos ověřují práci podle vlastního ŠVP. „Ale ta práce za to stojí. Už pouhá skutečnost, že jsme si na začátku vypracovali analýzu našich možností, že jsme si řekli, jak chceme jít dál, znamenala pro školu plus. Tohle by mělo být jasné každé škole, nejen té, která pracuje na ověřování RVP. Pokud jde o rámcový vzdělávací program, zdaleka ještě není všechno takové, jak má být. Leccos je třeba dořešit „shora“ – například přijímací řízení na střední školy, přípravu budoucích učitelů v souladu s RVP, hodnotící nástroje a také je nutné projekt lépe finančně zajistit. Osobně bych však považoval za velké neštěstí pro naše školství, kdyby se stávající situace opět na několik let zakonzervovala. Druhou šanci dát školám smysluplnou tvář hned tak mít nebudeme.“

Potřebujeme „novou školu“? Tahle otázka se chtě nechtě vloudí, ať už mluvíte s učiteli, které skličují obavy z novot, nebo s těmi, kteří věnují RVP spoustu úsilí, aniž by viděli záruku úspěchu. „Proměna školy musí nastartovat „zdola“,“ říká jeden z autorů Bílé knihy i RVP pro základní vzdělávání prof. Jiří Kotásek. „Proto je třeba dát školám větší autonomii, nechat je samostatně rozhodovat o konkrétních krocích. Jak bude školní program vypadat, jaký bude jeho obsah a cíle, by měly školy stanovit samy – na základě obecného rámce, který stanoví stát. Oním rámcem je RVP, který dává učitelům podklad pro nový způsob uvažování o tom, jak učit. Už teď, jen jako pouhý experiment, nutí učitele přemýšlet o jejich práci jinak. Je krokem k tomu, jak učinit z učitelství skutečně akademickou profesi s vysokou odpovědností.“ Pokud se tohle povede, nebude to málo.