Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Při problémech s neplatiči může pomoci i oddlužení

Platební neschopnost lidí v České republice výrazně roste. Týká se také nájemníků v obecních bytech, z nichž někteří již dluží na nájemném nemalé částky.

Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2008, kdy vstoupil v platnost nový insolvenční zákon, podaly fyzické osoby 218 návrhů na oddlužení, v letošním prvním kvartálu to již bylo 465 návrhů. A například proti loňskému březnu byl ve stejném měsíci letoška počet těchto případů dokonce trojnásobný. Zlepšuje se poměr podaných a schválených návrhů. Zatímco v uplynulém roce bylo zamítnuto 15 %, letos je to již jen 6 %. Libor Nevšímal, člen představenstva společnosti Naxos, která tento vývoj podrobně sleduje, odhaduje, že insolvencí bude přibývat i v nejbližším období. Oddlužení podle insolvenčního zákona představuje jednu z cest, jak tento problém řešit.

HROZÍ NEGATIVNÍ PUBLICITA

Jako ne vždy dobrá a účinná varianta, jak přimět neplatiče nájemného k zaplacení, se ukazuje exekuce a vystěhování. Většina takových případů končí tak, že po nájemníkovi zůstanou obrovské dluhy. A obec si ani není jista, zda zvolila to správné řešení a zda náklady na takový postup byly přiměřené. Stává se také, že exekutor zabaví například mikrovlnou troubu, televizi a 15 let starou pračku a když vše prodá, zjistí, že náklady na exekuci byly vyšší než výtěžek. Obec pak z toho nezíská vůbec nic, problém se nevyřeší a navíc o tom mohou média negativně informovat. „V některých případech je vhodnější oddlužení neplatícího nájemníka. Insolvenční zákon umožňuje dva způsoby. V prvním případě je to forma splátkového kalendáře. Dlužník je povinen po dobu pěti let splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů část zabavitelnou pro přednostní pohledávky. Ten, kdo žádá o oddlužení, musí splňovat několik podmínek. Mimo jiné nesmí mít dluhy z podnikání a nemůže být také jako podnikatel registrován na živnostenském úřadu. Podmínkou je také „čistý“ trestní rejstřík žadatele a jeho návrh na oddlužení nesmí být opakovaný. A musí být schopen v příštích pěti letech uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek,“ říká Libor Nevšímal z Naxosu, realitní společnosti, která mj. spolupracuje s obcemi a zná jejich problematiku. Jak dále dodává, podrobné podmínky oddlužení stanoví příslušné právní úpravy, podle nichž je stanovena částka, která je sražena z dlužníkova příjmu. Jde mj. o vládní nařízení o nezabavitelných částkách, zákon o životním a existenčním minimu, zákon o státní sociální podpoře a vládní nařízení o normativních nákladech na bydlení. K tzv. postižitelným příjmům patří kromě mzdy také zisk z dohody o pracovní činnosti, opakovaně vyplácené sociální dávky, ale i například důchod, peněžitá pomoc v mateřství či stipendium. Při stanovení nezabavitelné částky je rovněž důležité, kolik osob dlužník vyživuje.

DOHODA A VZÁJEMNÝ KOMPROMIS

Oddlužení vždy spočívá v oboustranné dohodě věřitele s dlužníkem a v kompromisu. Vzájemnou spoluprací dosáhnou obě strany daleko přijatelnějších výsledků než oboustrannou nedůvěrou a neochotou ke kompromisu. A nájemník by měl mít zájem spolupracovat, protože bude oddlužen. To znamená, že zaplatí, po pěti letech bude mít klid a začne s čistým štítem. „Je to řešení akceptovatelné i z lidského pohledu. A obec tak může získat alespoň část ze svých pohledávek – v případě oddlužení 30, popřípadě i více procent,“ konstatuje Libor Nevšímal. Zároveň však doplňuje, že ne ve všech případech je tato forma vhodná. Je to například tehdy, když obec ví, že dlužník peníze má a že je od něj schopna získat i stoprocentní úhradu pohledávek.

„Je možné využít i další způsob oddlužení. Pokud vlastní neplatící nájemník v době návrhu na oddlužení a jeho schválení movitý či nemovitý majetek, lze jej zpeněžit a ze získaných peněz zaplatit pohledávky. Majetkovou podstatu tvoří majetek, který dlužníkovi patřil v době schválení této formy oddlužení. Soupis majetku je přílohou formuláře insolvenčního návrhu. Majetková podstata je oceněna a tak je stanoven poměr mezi její hodnotou a výší zjištěných pohledávek. Následně je tento majetek zpeněžen a pohledávky věřitelů jsou poměrně uspokojeny,“ vysvětluje Libor Nevšímal.

Oddlužení je tedy pro obce jednou z regulérních a velmi transparentních možností, jak řešit pohledávky s neplatiči nájemného.

/sk/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *